Rigorózne štúdium

» Ekonomická a politická geografia a demografia

(3-ročné denné štúdium) – v dvoch zameraniach (študent si jedno vyberie pri zápise do štúdia):

Ekonomická a politická geografia
Demografia, migrácia a ľudské zdroje

» Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve

Rigorózne konanie je otvorené absolventom magisterského štúdia v geografických a príbuzných odboroch. Spočíva najmä v príprave originálnej rigoróznej práce (v súlade s odborným profilom katedry), jej obhajoby a rigoróznej skúšky z vybraných predmetov. Zámer uchádzať a o rigorózne konanie na katedre odporúčame dopredu konzultovať s niektorým z vedecko-pedagogických pracovníkov katedry.

» späť na ponuku študijných programov