Rigorózne štúdium

» Ekonomická a sociálna geografia, demografia a územný rozvoj

Rigorózne konanie je otvorené absolventom magisterského štúdia v geografických a príbuzných odboroch. Spočíva najmä v príprave originálnej rigoróznej práce (v súlade s odborným profilom katedry), jej obhajoby a rigoróznej skúšky z vybraných predmetov. Zámer uchádzať sa o rigorózne konanie na katedre odporúčame dopredu konzultovať s niektorým z vedecko-pedagogických pracovníkov katedry.

» späť na ponuku študijných programov