www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Alena Rochovská, PhD.
oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: alena.rochovska@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9163
miestnosť: CH1-B1/4
konzultačné hodiny: Utorok 9.00 - 11.00
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaVybrané publikácie (64):
Filčák, R., Rochovská, A., Horňák, M. 2021. Evaluation of Slovakia’s R1 expressway enhancement impacts on local socio-economic development: expert panel approach. GEOGRAFIE 126/1, p. 29-53.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Chlebišová, K., Ondoš, S., Šušaníková, I., & Rochovská, A. (2020). Harrého identita u ľudí s Alzheimerovou chorobou: spomienky na miesta a vzťahy. Sociologia, 52(5).
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Filčák, R., Rochovská, A. 2018. Water, people and bills in the Bodva micro-region: Investments and connection to water infrastructure as an indicator of structural problems. In Prognostické práce [serial], 2018, vol. 10, no. 1-2, p. 83-104. ISSN 1338-3590. Dostupné na internete: http://www.prog.sav.sk/sites/default/files/2019-04/pp2018web.pdf
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Rochovská, A. Rusnáková, J. 2018. Poverty, segregation and social exclusion of Roma communities in Slovakia. Bulletin of Geography, Socio-economic Series, No. 42, p. 195-212.
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
ROCHOVSKÁ, A., MAJO, J., KÁČEROVÁ, M., ONDOŠ, S. 2017. Priateľské sídlisko alebo o dôležitosti prostredia pre zdravú komunitu seniorov. GEOGAPHIA CASSOVIENSIS, XI, 2, s. 184-200.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
ROCHOVSKÁ, A. FILČÁK, R. 2017. Veď je im tak lepšie? Segregácia rómskych detí v predškolskom vzdelávaní a implikácie pre inkluzívne vzdelávanie. Prognostické práce, 9, č. 1-2, s. 32-52.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Jurina Rusnáková, Július Rusnák, Rastislav Rosinský, Alena Rochovská, Barbora Odrášková (2017). CO RODZICE UCZNIÓW MYŚLĄ O SEGREGACJI DZIECI W SZKOŁACH? „PORÓWNANIA” 2 (21), 2017, S. 269–284. ISSN 1733–165X.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
ROCHOVSKÁ, A. ANTOŠ, J., MAŽGÚTOVÁ, I. 2016. Detská chudoba na Slovensku v kontexte krajín Európskej únie. Acta facultatis studiorum humanitatis et naturae Universitas Prešoviensis, Prírodné vedy, Folia geographica, Volume 58, 2016, No.1, FHPV PU Prešov.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ROCHOVSKÁ, A., DRGONCOVÁ, M., DŽUPINOVÁ, E., HORŇÁK, M., KÁČEROVÁ, M., MADZINOVÁ, M., MAJO, J., ONDOŠ, S. 2016. One place – many worlds: geographical variability in life strategies in Slovak society. Univerzita Komenského v Bratislave, Vydavateľstvo UK, s. 210, ISBN: 978-80-223-3787-8.
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
RUSNÁKOVÁ, J., ROCHOVSKÁ, A. 2016. Sociálne vylúčenie, segregácia a životné stratégie obyvateľov rómskych komunít z pohľadu teórie zdrojov. Geografický časopis, 68, č. 3, s. 245-260.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
ANTOŠ, J., ROCHOVSKÁ, A., FILČÁK, R., RUSNÁKOVÁ, J. 2015. Politiky súdržnosti a podpora vzdelávania v marginalizovaných rómskych komunitách: Prípadová štúdia okresu Trebišov. Geographia Cassoviensis Roč. 9, č. 2, s. 85-99.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ROCHOVSKÁ, A. 2015. Mladí bezdomovci v meste - sonda do problematiky na príklade Bratislavy. Mládež a spoločnosť, roč. 21, č. 1., s. 75-93.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ROCHOVSKÁ, A., MAŽGÚTOVÁ, I. 2015. Percepcia chudoby a sociálnych nerovností deťmi a mladými ľuďmi. Mládež a spoločnosť. Roč. 21, č. 4, s. 29-45.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ROCHOVSKÁ, A., MAJO, J., ANTOŠ, J. 2015. Dve rozdielne skúsenosti spolužitia a formovania sociálnych sietí Rómov a Nerómov (...a jeden od druhého sa učíme, alebo oni sa učia od nás...). s. 126-160. In: Rusnáková, J. et al. 2015. Sociálna opora a sociálne siete marginalizovaných Rómov. Nitra, 190 s.
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
RUSNÁKOVÁ, J. ROCHOVSKÁ, A. 2014. Segregácia marginalizovaných rómskych komunít, chudoba a znevýhodnenia súvisiace s priestorovým vylúčením. In: Geographia Cassoviensis VIII, 2, 162-172
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
HORŇÁK, M., ROCHOVSKÁ, A. 2014. Do mesta čoraz ďalej – dopravné vylúčenie obyvateľov vidieckych obcí Gemera. In: Geographia Cassoviensis VIII, 2, 141-149
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
HLADKÝ, R., ROCHOVSKÁ, A., MAJO, J. 2014. Identifikácia potenciálne marginálnych regiónov Slovenska. Geografická revue. Roč. 10, č. 2, s. 5-27.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
MILÁČKOVÁ, M., ROCHOVSKÁ, A. 2014. Gated communities - prípadová štúdia mesta Bratislava. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, roč. 13, č.3, s. 69-82
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Rusnáková, J., Rosinský, R., Šramková, M., Čerešníková, M., Samko, M., Rochovská, A. 2014. Subjective perception of coping by destitute Roma communities in Slovakia and the importance of education as a strategy of pulling them out of poverty.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
ROCHOVSKÁ, A., MAJO, J., KÁČEROVÁ, M. 2014. Súčasná realita vzťahov na slovenskom vidieku: vidiecke komunity v ohrození alebo ako kapitalizmus pretvára sociálne vzťahy na dedine. In: Chornát, T. (ed): Miestne komunity III. Odraz spoločenského vývoja po roku 1918 na charaktere a štruktúre miestnych komunít na Slovensku. Banská Bystrica, Centrum vedy a výskumu UMB, s. 39-55.
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ROCHOVSKÁ, A., KÁČEROVÁ, M., ONDOŠ, S. 2014. Výskumné metódy v humánnej geografii a ich aplikácie. Vysokoškolská učebnica. Univerzita Komenského v Bratislave, Vydavateľstvo UK, s. 231, ISBN: 978-80-223-3787-8.
ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ROCHOVSKÁ, A. MAJO, J. 2013. Domáce je domáce, alebo už sa to pestovanie v dnešnej dobe neoplatí? (Domáce hospodárenie - stále dôležitá súčasť životných stratégií domácností slovenského postsocialistického vidieka). Slovenský národopis. Ústav etnológie SAV, Roč. 61, č. 1, ISSN 1335-1303, s. 7-30.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Rochovská A., Miláčková, M., Námešný L. 2013. Bratislava - mesto narastajúcich sociálnych nerovností. In: Buček, J., Korec, P. (eds): Moderná humánna geografia mesta Bratislava: priestorové štruktúry, siete a procesy. Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie, Bratislava, s. 89-118.
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ROCHOVSKÁ, A., ONDOŠ, S., MILÁČKOVÁ, M. 2013. Zo zabudnutého módne? O gentrifikácii v súčasnom meste. Acta Geographica Universitatis Comenianae, Vol. 57, 2013, No. 2, pp. 135-149.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
NÁMEŠNÝ, L. ĎURČEK, P., ROCHOVSKÁ, A. 2012. Vzťah nezamestnanosti a chudoby pracujúcich - skúmanie geografickej nerovnomernosti v EU pomocou Theilovho indexu. Gegraphia Cassoviensis - ISSN 1337-6748. Roč. 6, č. 1, s. 115.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ROCHOVSKÁ, A. MILÁČKOVÁ, M. 2012. Uzavreté komunity - nová forma rezidenčných priestorov v post-socialistickom meste. Gegraphia Cassoviensis - ISSN 1337-6748. Roč. 6, č.2, s. 165-175.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ROCHOVSKÁ, A., NÁMEŠNÝ, L. 2012. Chudoba pracujúcich v EÚ v roku 2009 - rozsah a priestorové špecifiká. Acta Geographica Universitatis Comenianae, Vol. 56, No. 2, pp.197-213.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ROCHOVSKÁ, A. NÁMEŠNÝ, L. 2011. Chudoba a pracujúci chudobní na Slovensku – analýza údajov EU SILC. In: Geographia Cassoviensis, Vol. 5, No. 2, s. 103 – 117.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Rochovská, A. 2011. Životné stratégie – teoretické východiská. In: Životné stratégie obyvateľov rómskych osídlení. Zborník vedeckých štúdií. Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. ISBN 978-80-558-0018-9
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
MILÁČKOVÁ, A. ROCHOVSKÁ, A. 2011. Bezdomovectvo, sociálno-patologický jav vstupujúci do priestoru slovenských miest. Acta Geographica Universitatis Comenianae, Vol. 55, No. 2, Univerzita Komenského v Bratislave, pp. 191-216.
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
STENNING, A., SMITH, A., ROCHOVSKÁ, A., SWIATEK, D. 2010. Domesticating neo-liberalism. Spaces of economic practice and social reproduction in post-socialist cities. Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-4051-6991-2
AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
STENNING, A., SMITH, A., ROCHOVSKÁ, A., SWIATEK, D. 2010. Credit, Debt and Everyday Financial Practices: Low-Income Households in Two Postsocialist Cities. Economic Geography. ISSN 0013-0095, Vol. 86, No. 1, s. 119-145.
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
ROCHOVSKÁ, A. KOTRASOVÁ, M. 2010. The emergence of poverty in the world of increasing inequalities, In: Panorama of global security environment 2010, Bratislava : Centre for European and North Atlantic Affairs, 2011 S. 561-575
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Kotrasová, M., Rochovská, A. 2010. Neoliberalizmus a pracujúci chudobní v kontexte Slovenska a EÚ. Geografické informácie, roč. 14, č.1, s. 110-119.
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
ROCHOVSKÁ, A., MADZINOVÁ, M. (2009). Qualitative research – the method for research in urban social geography. Geographia Cassoviensis, ročník III, 2/2009, UPJŠ v Košiciach. 2009. ISSN 1337-6748
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Rochovská, A., Ciglanský, R. 2009: Vzdialenosť nie je rozhodujúca? Prípadová štúdia kvality bývania v rómskych komunitách. In: Klein, V. a kol., ed.: Fabianova, V.: Kultúrne kontexty sociálnej interakcie a sociálnej komunikácie v etnicky zmiešaných lokálnych spoločenstvách. Vedecké štúdie, Nitra, Vydavateľ: UKF v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva. ISBN: 978-80-8094-644-9, str. 206 az 214
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
SMITH, A., STENNING, A., ROCHOVSKA, A. and SWIATEK, D. (2008): The emergence of a working poor: labour markets, neoliberalization and diverse economies in post-socialist cities. In: Smith, A., Stenning, A., Willis, K. (eds) Social justice and neoliberalism. Zed books, London, New York. ISBN: 978-1-84277-920-0.
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ROCHOVSKÁ, A., HORŇÁK, M. (2008): Chudoba a jej percepcia v marginálnych regiónoch Slovenska. In: Geografia Cassoviensis II, 1/2008, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, pp. 152-156. ISSN 1337 - 6748
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
DŽAMBAZOVIČ, R., HORŇÁK, M., HRABOVSKÁ, A., MICHÁLEK, A., ROCHOVSKÁ, A., RUSNÁKOVÁ, J. (2008): Analytická štúdia, vytvorená v rámci projektu: "Vytvorenie národných identifikátorov v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia a návrh spôsobu zabezpečenia ich pravidelného monitorovania". 1. vyd. Žilina: Euroformes, ISBN: 978-80-89266-21-0, 253 s.
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
DŽAMBAZOVIČ, R., HORŇÁK, M., HRABOVSKÁ, A., MICHÁLEK, A., ROCHOVSKÁ, A., RUSNÁKOVÁ, J. (2008): Národné indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia, Správa z pilotného prieskumu. Bratislava: Euroformes, ISBN 978-80-89266-23-4, 166 s.
AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
DŽAMBAZOVIČ, R., HORŇÁK, M., HRABOVSKÁ, A., MICHÁLEK, A., ROCHOVSKÁ, A., RUSNÁKOVÁ, J. (2008): Národné indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia: referenčný manuál. Bratislava: Euroformes, ISBN 978-80-89266-22-7, 43 s.
AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
ROCHOVSKÁ, A., HORŇÁK, M. (2008): Chudoba a jej percepcia v marginálnych regiónoch Slovenska. In: Geografia Cassoviensis II, 1/2008, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, pp. 152-156. ISSN 1337 - 6748
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
DŽUPINOVÁ, E., HALÁS, M., HORŇÁK, M., HURBÁNEK, P., KÁČEROVÁ, M., MICHNIAK, D., ONDOŠ, S., ROCHOVSKÁ, A. 2008. Periférnosť a priestorová polarizácia na území Slovenska. Bratislava: Geo-grafika, 186 s. ISBN 978-80-89317-06-06.
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
HORŇÁK, M., ROCHOVSKÁ, A. (2007). Vybrané aspekty kvality života vo vnútorných perifériách Slovenska, Geographia Cassoviensis, roč. 1 - Košice: Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, ISSN 133-6748, pp. 55-60
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
ROCHOVSKÁ, A., BLAŽEK, M., SOKOL, M. (2007): Ako zlepšiť kvalitu geografie: o dôležitosti kvalitatívneho výskumu v humánnej geografii. Geografický časopis, roč. 59, č. 1, pp. 323-358.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
STENNING, A., SWIATEK, D., SMITH, A., ROCHOVSKÁ, A.(2007) Poverty and household economic practices in Nowa Huta, Poland. Geographia Polonica. ISSN 0016-7282, Vol. 80, No.1, s. 7-24.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
SMITH, A., ROCHOVSKÁ, A. (2007): Domesticating neo-liberalism: Everyday lives and the geographies of post-socialist transformations. Geoforum. Vol. 38, No. 6. ISSN 0016-7185. Dostupné na: www.sciencedirect.com
SMITH, A., STENNING, A., ROCHOVSKA, A. AND SWIATEK, D. (2007). The emergence of a working poor: Labour markets, neoliberalisation and diverse economies in post-socialist cities. Antipode, Vol. 40, Issue 2, pp. 283-311.
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
SMITH, A., ROCHOVSKÁ, A. (2007): Domesticating neo-liberalism: Everyday lives and the geographies of post-socialist transformations. Geoforum. Vol. 38, No. 6. ISSN 0016-7185.
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
SMITH, A., ROCHOVSKÁ, A. 2006. Neo-liberalism and post-socialist urban transformations: Poverty, inequality and the city. Acta Geographica No. 48, pp. 43-54.
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
SMITH, A., ROCHOVSKÁ, A. (2006): Neo-liberalism and post-socialist urban transformations: Poverty, inequality and the city. ACTA GEOGRAPHICA UNIVERSITATIS COMENIANAE No. 48, 2006, pp. 43-54
BLAŽEK, M., ROCHOVSKÁ, A. (2006): Feministické geografie. (Feminist geografphies). Geografika, Bratislava, p. 188.
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
STENNING, A., SWIATEK, D., SMITH, A. and ROCHOVSKA, A. (2006): Wykluczenie spoleczne a ekonomiczne praktyki gospodarstw domowych w Nowej Hucie. Report for ESRC research project dissemination workshop, Krakow, July 2006. http://www.geog.qmul.ac.uk/socialexclusion/publications.html
SMITH, A., STENNING, A., ROCHOVSKA, A. and SWIATEK, D. (2006): Social Exclusion and Spaces of Economic Practice in two Post-Socialist Cities. Report for ESRC research project workshop on "Social Exclusion, Household Networks and Post-Socialism", London, July 2006. http://www.geog.qmul.ac.uk/socialexclusion/publications.html
SMITH, A., ROCHOVSKA, A., STENNING, A. and SWIATEK, D. (2006): Social Exclusion and Household Economic Practices in Central European Cities: Petržalka, Bratislava. Report for ESRC research project dissemination workshop, Bratislava, July 2006. http://www.geog.qmul.ac.uk/socialexclusion/publications.html
ROCHOVSKÁ, A., HOLUBOVÁ, B., FILA, R. (2006): Perspektívy uplatnenia sa absolventov postgraduálneho vzdelávania v organizáciách hospodárskej praxe s dôrazom na uplatnenie sa žien. Výhľadová štúdia vypracovaná v rámci ESF projektu "Pilotný projekt Centra postgraduálneho prírodovedného vzdelávania (CPPV)", PRIF UK, Bratislava.
SMITH, A., ROCHOVSKÁ, A. 2006. Neo-liberalism and post-socialist urban transformations: Poverty, inequality and the city. Acta Geographica No. 48, pp. 43-54.
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
ROCHOVSKÁ, A. (2004): Problems of poverty in Slovakia with focus on the most threatened groups of people. In: Balej, M., Jeřábek, M.: Geografický pohled na současné Česko, Acta Univesitatis Purkyninae č. 100. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí n dlabem, p. 130-139.
ROCHOVSKÁ, A. (2004): Vybrané aspekty chudoby na Slovensku s bližším zreteľom na ženy (Chudoba na Slovensku po roku 1989 s bližším zreteľom na ženy ako rizikovú skupinu). Unpublished dissertation, defended in 2005.
KOREC, P., ROCHOVSKÁ, A. (2003): Big cities of Slovakia, the laws and specific features of their development after 1989. Theoretical and Methodoligical Aspects of Geographical Space at the Turn of Century, ed.: A. Kowalczyk, Warsaw, pp. 65-73.
ROCHOVSKÁ, A., HORŇÁK, M. (2002): Social polarisation of slovak society and its regional aspects in Slovakia and Bratislava. Miscellanea Geographica, Universitatis Bohemiae Occidentalis 9, Plzeň, p. 131-141.
ROCHOVSKÁ, A. (2002): Landscape Atlas of the Slovak Republic. In: A Abaffy, D. et all: Landscape Atlas of the Slovak Republic, Ministry of Environment, Bratislava, pp. 344.
KOREC, P., KOVÁČIKOVÁ, Z., ROCHOVSKÁ, A. (2001): The position of Bratislava in regional structure of Slovakia. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Matthiae Belii, Geografické štúdie Nr. 8, Premeny Slovenska v regionálnom a didaktickom kontexte, Banská Bystrica.
ROCHOVSKÁ, A. (2000): Analysis of productive and nonproductive activities in Petržalka. Geographical spectrum 2/2000, Geografika, PrifUK Bratislava, p. 29-36.
 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok