www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Alena Rochovská, PhD.
oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: alena.rochovska@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9163
miestnosť: CH1-B1/4
konzultačné hodiny: Utorok 9.00 - 11.00
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaAktuálne vedené a vypísané témy BAKALÁRSKYCH PRÁC (3):
 Kvalita života seniorov v slovenských mestách.
 Ženská a mužská práca. Časové a priestorové reflexie.
 Sociálne vylúčenie a priestorová segregácia.


Aktuálne vedené a vypísané témy DIPLOMOVÝCH PRÁC (8):
 Téma zo Sociálnej geografie podľa dohody.
 Cudzinci v Bratislave: etnické priestorové koncentrácie.
 Sociálny kapitál lokality ako prostriedok miestneho rozvoja.
 Sociálne premeny bratislavskách štvrtí.
 Chudoba pracujúcich, jej rozsah a charakteristiky v SR.
 Sociálno-geografické aspekty starnutia v mestách.Kubaliaková Lívia (int.) (2.r)
 Rozvoj vybraných obcí stredného Zemplína v súvislosti s členstvom Slovenska v EU.Tomášik Juraj  (ext.) (1.r)
 Starnutie v meste: rozličné nástroje pre zdravé starnutie v mestských častiach Bratislavy.Večerková Simona (int.) (2.r)

 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok