www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Mgr. Alena Rochovská, PhD.
oddelenie humánnej geografie

e-mail: alena.rochovska@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 163
miestnosť: CH1-B1/4
konzultačné hodiny: Utorok 9.00 - 11.00
» humánna geografia
»  demografiaAktuálne vedené a vypísané témy BAKALÁRSKYCH PRÁC (5):
 Kvalita života a jej špecifiká pre rôzne vekové skupiny obyvateľov slovenských miest.
 Ženská a mužská práca. Časové a priestorové reflexie. (int.)
 Pracovať nestačí? Dostupnosť pracovných príležitostí a ich kvalita v kontexte chudoby v SR.
 Vzťah segregácie a etnicity - príklad vybraného mesta.
 Zmeny vo vybranom regióne ako výsledok kohéznych politík EÚ v SR.


Aktuálne vedené a vypísané témy DIPLOMOVÝCH PRÁC (4):
 Sociálno-geografické aspekty starnutia v mestách.Kubaliaková Lívia (int.) (2.r)
 Participatívne metódy a možnosti ich využívania vo vyučovaní geografie.Petra Kačmárová (int.) (2.r)
 Rozvoj vybraných obcí stredného Zemplína v súvislosti s členstvom Slovenska v EU.Tomášik Juraj  (ext.) (1.r)
 Starnutie v meste: rozličné nástroje pre zdravé starnutie v mestských častiach Bratislavy.Večerková Simona (int.) (2.r)

 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok