www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Alena Rochovská, PhD.
oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: alena.rochovska@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9163
miestnosť: CH1-B1/4
konzultačné hodiny: Utorok 9.00 - 11.00
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaVybrané publikácie na stiahnutie (20):
Rochovská, A. Rusnáková, J. 2018. Poverty, segregation and social exclusion of Roma communities in Slovakia. Bulletin of Geography, Socio-economic Series, No. 42, p. 195-212.
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
ROCHOVSKÁ, A., MAJO, J., KÁČEROVÁ, M., ONDOŠ, S. 2017. Priateľské sídlisko alebo o dôležitosti prostredia pre zdravú komunitu seniorov. GEOGAPHIA CASSOVIENSIS, XI, 2, s. 184-200.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
ROCHOVSKÁ, A. FILČÁK, R. 2017. Veď je im tak lepšie? Segregácia rómskych detí v predškolskom vzdelávaní a implikácie pre inkluzívne vzdelávanie. Prognostické práce, 9, č. 1-2, s. 32-52.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ROCHOVSKÁ, A. ANTOŠ, J., MAŽGÚTOVÁ, I. 2016. Detská chudoba na Slovensku v kontexte krajín Európskej únie. Acta facultatis studiorum humanitatis et naturae Universitas Prešoviensis, Prírodné vedy, Folia geographica, Volume 58, 2016, No.1, FHPV PU Prešov.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
RUSNÁKOVÁ, J. ROCHOVSKÁ, A. 2014. Segregácia marginalizovaných rómskych komunít, chudoba a znevýhodnenia súvisiace s priestorovým vylúčením. In: Geographia Cassoviensis VIII, 2, 162-172
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
HORŇÁK, M., ROCHOVSKÁ, A. 2014. Do mesta čoraz ďalej – dopravné vylúčenie obyvateľov vidieckych obcí Gemera. In: Geographia Cassoviensis VIII, 2, 141-149
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Rusnáková, J., Rosinský, R., Šramková, M., Čerešníková, M., Samko, M., Rochovská, A. 2014. Subjective perception of coping by destitute Roma communities in Slovakia and the importance of education as a strategy of pulling them out of poverty.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
ROCHOVSKÁ, A., MAJO, J., KÁČEROVÁ, M. 2014. Súčasná realita vzťahov na slovenskom vidieku: vidiecke komunity v ohrození alebo ako kapitalizmus pretvára sociálne vzťahy na dedine. In: Chornát, T. (ed): Miestne komunity III. Odraz spoločenského vývoja po roku 1918 na charaktere a štruktúre miestnych komunít na Slovensku. Banská Bystrica, Centrum vedy a výskumu UMB, s. 39-55.
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ROCHOVSKÁ, A. MAJO, J. 2013. Domáce je domáce, alebo už sa to pestovanie v dnešnej dobe neoplatí? (Domáce hospodárenie - stále dôležitá súčasť životných stratégií domácností slovenského postsocialistického vidieka). Slovenský národopis. Ústav etnológie SAV, Roč. 61, č. 1, ISSN 1335-1303, s. 7-30.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Rochovská A., Miláčková, M., Námešný L. 2013. Bratislava - mesto narastajúcich sociálnych nerovností. In: Buček, J., Korec, P. (eds): Moderná humánna geografia mesta Bratislava: priestorové štruktúry, siete a procesy. Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie, Bratislava, s. 89-118.
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ROCHOVSKÁ, A., ONDOŠ, S., MILÁČKOVÁ, M. 2013. Zo zabudnutého módne? O gentrifikácii v súčasnom meste. Acta Geographica Universitatis Comenianae, Vol. 57, 2013, No. 2, pp. 135-149.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
NÁMEŠNÝ, L. ĎURČEK, P., ROCHOVSKÁ, A. 2012. Vzťah nezamestnanosti a chudoby pracujúcich - skúmanie geografickej nerovnomernosti v EU pomocou Theilovho indexu. Gegraphia Cassoviensis - ISSN 1337-6748. Roč. 6, č. 1, s. 115.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ROCHOVSKÁ, A. MILÁČKOVÁ, M. 2012. Uzavreté komunity - nová forma rezidenčných priestorov v post-socialistickom meste. Gegraphia Cassoviensis - ISSN 1337-6748. Roč. 6, č.2, s. 165-175.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ROCHOVSKÁ, A. NÁMEŠNÝ, L. 2011. Chudoba a pracujúci chudobní na Slovensku – analýza údajov EU SILC. In: Geographia Cassoviensis, Vol. 5, No. 2, s. 103 – 117.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Kotrasová, M., Rochovská, A. 2010. Neoliberalizmus a pracujúci chudobní v kontexte Slovenska a EÚ. Geografické informácie, roč. 14, č.1, s. 110-119.
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
ROCHOVSKÁ, A., HORŇÁK, M. (2008): Chudoba a jej percepcia v marginálnych regiónoch Slovenska. In: Geografia Cassoviensis II, 1/2008, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, pp. 152-156. ISSN 1337 - 6748
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
ROCHOVSKÁ, A., BLAŽEK, M., SOKOL, M. (2007): Ako zlepšiť kvalitu geografie: o dôležitosti kvalitatívneho výskumu v humánnej geografii. Geografický časopis, roč. 59, č. 1, pp. 323-358.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
SMITH, A., STENNING, A., ROCHOVSKA, A. AND SWIATEK, D. (2007). The emergence of a working poor: Labour markets, neoliberalisation and diverse economies in post-socialist cities. Antipode, Vol. 40, Issue 2, pp. 283-311.
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
SMITH, A., ROCHOVSKÁ, A. (2007): Domesticating neo-liberalism: Everyday lives and the geographies of post-socialist transformations. Geoforum. Vol. 38, No. 6. ISSN 0016-7185.
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
SMITH, A., ROCHOVSKÁ, A. 2006. Neo-liberalism and post-socialist urban transformations: Poverty, inequality and the city. Acta Geographica No. 48, pp. 43-54.
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách


 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok