www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
doc. Mgr. Slavomír Ondoš, PhD.
bývalý významný zamestnanec katedry

e-mail: slavomir.ondos@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9533
miestnosť: CH1-B1/13
konzultačné hodiny: 8:00 - 16:00
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaVybrané publikácie (44):
Bokor B. - Ondoš S. - Vaculík M. - Bokorová S. - Weidinger M. - Lichtscheidl I. - Turňa J. - Lux A. (2017) Expression of Genes for Si Uptake, Accumulation, and Correlation of Si with Other Elements in Ionome of Maize Kernel. Frontiers in Plant Science 8(1063)
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Korec P. - Ondoš S. - Rusnák J. (2017) Regionálne disparity na Slovensku; niekoľko poznámok k ich bádaniu. Acta Geographica Universitatis Comenianae 60(2), 257-293.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Ondoš S. - Miláčková M. - Belušák L. - Rusnák J. Kusendová D. (2017) Spatial development of residential market in Bratislava region. Geografický časopis 69(2), 95-112.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Rochovská A. - Majo J. - Káčerová M. - Ondoš S. (2017) Priateľské sídlisko alebo o dôležitosti prostredia pre zdravú komunitu seniorov. Geographia Cassoviensis 11(2), 184-200.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Ondoš S. - Paulovičová I. - Kusendová D. (2016) Spatial scale, organic and designed nature of road networks. Acta Geographica Universitatis Comenianae 60(1), 19-35.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Paulovičová I. - Ondoš S. - Belušák L. - Kusendová D. (2015) Urban Heartbeats (Daily Cycle of Public Transport Intensity). In: Ivan I. et al. (eds.) Geoinformatics for Intelligent Transportation, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. DOI 10.1007/978-3-319-11463-7_14.
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Ondoš S. - Káčerová M. (2015) Migration Responses to Regional Labor Market Conditions in Slovakia. Ekonomický časopis 63(2), 188-212.
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Bokor B. - Bokorová S. - Ondoš S. - Švubová R. - Lukačová Z. - Hýblová M. - Szemes T. - Lux A. (2014) Ionome and expression level of Si transporter genes (Lsi1, Lsi2, and Lsi6) affected by Zn and Si interaction in maize. Environmental Science and Pollution Research. DOI 10.1007/s11356-014-3876-6.
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Ondoš S. - Paulovičová I. - Belušák L. - Kusendová D. (2013) The Bratislava public transport in network analysis. In: GIS Ostrava 2013, Ostrava, VŠB – Technická Univerzita Ostrava. ISBN 978-80-248-2951-7. http://gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2013/proceedings/papers/gis201350944ed58191e.pdf
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Ondoš S. - Bergman E. (2013) European Integration as Policy Metaphor for future EU-EN Knowledge Sharing. WP4/11 SEARCH Working paper. Working paper collection. University of Barcelona, AQR-IREA Research Group. http://www.ub.edu/searchproject/wp-content/uploads/2013/01/WP-4.11.pdf
XXX - Iná ako A kategória
Ondoš S. - Polonyová E. - Lehocký F. (2013) Inovátori vo výskume a vývoji technológií v Bratislave. Moderná humánna geografia mesta Bratislava: priestorové štruktúry, siete a procesy. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 147-170.
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Ondoš S. (2011) The question of regional convergence in the Central European economies. Zimný seminár regionálnej vedy [Nový Smokovec, 23.03-26.03.2011]
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Ondoš S. - Maier G. (2010) Population change and regional housing markets in former Czechoslovakia. 50th Anniversary European Congress of the Regional Science Association International [Jönköping, Sweden, 19.08–23.08.2010]
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Ondoš S. - Herath S. (2010) The role of relative accessibility in urban built environment change. European Real Estate Society 17th Annual Conference [Milan, Italy, 23.06-26.06.2010]
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Ondoš S. - Korec P. - Káčerová M. (2010) The space of interregional knowledge flows in Europe. Framing a competitive future. The creative and knowledge economy in European cities. Final ACRE conference [Barcelona, Spain, 27.05-29.05.2010]
XXX - Iná ako A kategória
Korec P. - Ondoš S. (2009) Regional structure of the Slovak Republic in the works of Slovak geographers. In: Geographia Slovaca 26, s. 121-141. ISBN 978-80-970076-3-8
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Matlovič R. - Ira V. - Korec P. - Ondoš S. (2009) Urban structures and their transformation (the contribution of Slovak geography). In: Geographia Slovaca 26, s. 71-99. ISBN 978-80-970076-3-8
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Maier G. - Ondoš S. (2009) Urban change in post-socialist Bratislava - the implications of market forces. 49th European Congress of the Regional Science Association International [Lodz, Poland, 25.08-29.08.2009]
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Ondoš S. - Maier G. (2009) Regional housing markets and population dynamics in former Czechoslovakia 1997-2008. 3rd Central European Conference [Košice, Slovakia, 07.10-09.10.2009]
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Ondoš S. - Maier G. (2009) Residential Housing Market Spatial Dynamics in Central Europe. Annual European Real Estate Society Conference [Stockholm, Sweden, 24.6-27.6.2010]
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Džupinová E. - Halás M. - Horňák M. - Hurbánek P. - Káčerová M. - Michniak D. - Ondoš S. - Rochovská A. (2008) Periférnosť a priestorová polarizácia na území Slovenska. Bratislava : Geo-grafika, 183 s. ISBN 978-80-89317-06-6
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Ondoš S. - Korec P. (2008) The rediscovered city: a case study of post-socialist Bratislava. In: Geografický časopis 60(2), s. 199-213.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Korec P. - Ondoš S. (2008) Regionálny vývoj Slovenska v kontexte dekompozície ekonomického agregátu 1997-2005. In: Acta Geographica Universitatis Comenianae 50, s. 117-133. ISSN 0231-715X
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Korec P. - Ondoš S. (2008) Regional Development of the Slovak Republic from 1997-2006. In: Regional disparities in Central Europe. Bratislava : SK pre Unesco, NK - Most, s. 135-155. ISBN 978-80-85544-56-5
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Korec P. - Bystrická S. - Ondoš S. (2008) Geografická podmienenosť regionálnej heterogenity jednotiek NUTS 2 na Slovensku. In: Geografické informácie 12. Stredoeurópsky priestor. Geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja. Nitra : UKF, s. 91-96. ISBN 978-80-8094-541-1
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Ondoš S. (2008) Urbanization scenarios for Bratislava. In: New Europe and challenges of sustainable development. Collection of Papers from the 2nd Forum of Social Sciences PhD Students International Seminar, Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, s. 197-204. ISBN 978-80-89317-08-0
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Korec P. - Horňák M. - Ondoš S. (2008) Dynamics of regional development of Slovakia by economic sectors. The changes in functional and spatial regional structures. Europe without borders - the new quality of space. Wrocław : Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, 231-241. ISBN 978-83-928255-1-7
XXX - Iná ako A kategória
Maier G. - Ondoš S. - Sedlacek S. (2008) Real estate development in Bratislava and Vienna. 48th congress of the European Regional Science Association [Liverpool, United Kingdom, 27.08-31.08.2008]
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Ondoš S. (2008) Towards a reliable population prognosis for Bratislava. Exploration of possibilities.. VID Colloquium [Vienna Institute of Demography, Austrian Academy of Sciences, 18.06.2008]
XXX - Iná ako A kategória
Ondoš S. - Káčerová M. (2007) Migration aspects of the urbanization in post-socialism: the Bratislava case. In: Forum Statisticum Slovacum 3(3), s. 176-180.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Korec P. - Ondoš S. (2007) Historické a geografické aspekty regionálnej divergencie na Slovensku. Česká geografie v evropském prostoru. 21. sjezd České geografické společnosti. České Budějovice : Jihočeská univerzita, s. 626-632. ISBN 978-80-4040-986-2
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Korec P. - Ondoš S. - Mintálová T. (2007) The creation of Slovak metropolitan core in the Bratislava region. International Conference Regions in Focus? Abstract Volume. Lisbon : Regional Studies Association, University of Lisbon, April 2 – 5, 2007, s. 36. [International Conference Regions in Focus? Lisbon, Portugal, 2-5.4.2007]
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Bezák A. – Divinský B. – Haasová G. - Horňák M. – Hurbánek P. – Ira V. – Korec P. – Kusendová D. – Marenčáková J. – Michálek A. – Myslíková I. – Mládek J. – Ondoš S. - Pastor K. - Pilinská V. – Podolák P. – Székely V. – Vaňo B. (2006) Demogeografická analýza Slovenska. Bratislava : Univerzita Komenského, 222 s. ISBN 80-223-2191-5
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Ondoš S. - Korec P. (2006) Súčasné dimenzie sociálno-demografickej priestorovej štruktúry Bratislavy. In: Sociológia 38(1), s. 49–82.
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Korec P. - Ondoš S. (2006) Less developed regions of Slovakia: Identification and characteristics. In: Acta Geographica Universitatis Comenianae 46, s. 55-74. ISSN 0231-715X
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Ondoš S. (2006) Rešpektuje bratislavský trh s novým bývaním štandardné pravidelnosti? In: Proměny Proměny bydlení a širší otázky úrovně obslužné sféry. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, VŠB Technické university v Ostravě, s. 123-130. ISBN 80-248-1219-3
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Korec P. - Ondoš S. - Matu P. - Palková P. (2005) Regionálny rozvoj Slovenska v rokoch 1989-2004: Identifikácia menej rozvinutých regiónov Slovenska. Bratislava : Geo-grafika, 228 s. ISBN 80-969338-0-9
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Ondoš S. (2005) Súčasná populačno-dynamická diferenciácia miest Slovenska. In: Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae Geographica, Supplementum 3, s. 405–414. ISSN 0231-715X
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Ondoš S. - Korec P. (2004) Prehľad a interpretácia stavebného vývoja centra Bratislavy v postsocialistickom období. In: Geografický časopis 56(2), s. 153-168.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Korec P. - Ondoš S. (2004) New pattern of the regional structure of Slovakia. In: Przekstalcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych VIII/1, Regionalny wymiar integracji europejskiej. Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, s. 173–184. ISBN 83-921877-0-9
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Ondoš S. (2004) Rozmiestnenie obyvateľstva Bratislavy podľa vzdialenosti od stredu mesta 1991-2001. In: Geografie a proměny poznání geografické reality. Ostrava : Ostravská univerzita, s. 302-312. ISBN 80-7042-788-4
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Ondoš S. (2003) Morpho-functional intraurban interpretation of city centre in Bratislava. In: Acta Universitatis Carolinae, Geographica 38(1), s. 317–330.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Ondoš S. (2002) Revitalizačné procesy v historickom jadre mesta Bardejov z pohľadu geografie mesta. In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae, Geographica 42, s. 135–151. ISSN 0231-715X
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Ondoš S. - Korec P. (2002) Centrum ako objekt výskumu geografie mesta. Geografické informácie 7. Slovensko a integrujúca sa Európa, 1. diel. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Slovenská geografická spoločnosť, s. 199–211. ISBN 80-8050-542-X
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok