www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Doc. Mgr. Slavomír Ondoš, PhD.
oddelenie humánnej geografie

e-mail: slavomir.ondos@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 533
miestnosť: CH1-B1/13
konzultačné hodiny: kedykoľvek
» humánna geografia
»  demografiaAktuálne vedené a vypísané témy BAKALÁRSKYCH PRÁC (5):
 Spoločenské štruktúry: emergencia z nelineárnej dynamiky a chaosu (3.r)
 Evolučné trajektórie kreatívnych komunít (3.r)
 Inteligentná inovačná politika. Ako zmeniť schopnosti lokality? (3.r)
 Individualizovaná škola. Platformy on-line vzdelávania (3.r)
 Sociálne inovácie a podnikanie: diagnostika, dizajn a udržateľnosť (3.r)


Aktuálne vedené a vypísané témy DIPLOMOVÝCH PRÁC (5):
 Crowdsourcingové inovačné stratégie a platformy (1.r)
 Intuitívne semantické online vyhľadávanie. Ako premostiť existujúce komunity vo vedeckej literatúre? (1.r)
 Rekonštrukcia organického lokálneho trhu zničených židovských podnikov na Slovensku (1.r)
 Kultúrne odlišnosti spotrebiteľov a lokálne varianty digitálnych služieb (1.r)
 Evolúcia vybraného technologického segmentu na trhu mobilných aplikáciíVojtech Krázel (int.) (2.r)

 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok