www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
doc. Mgr. Slavomír Ondoš, PhD.
bývalý významný zamestnanec katedry

e-mail: slavomir.ondos@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9533
miestnosť: CH1-B1/13
konzultačné hodiny: 8:00 - 16:00
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaAktuálne vedené a vypísané témy BAKALÁRSKYCH PRÁC (7):
 Spoločenské štruktúry: emergencia z nelineárnej dynamiky a chaosu (3.r)
 Evolučné trajektórie kreatívnych komunít (3.r)
 Digitálne technológie v segmente reprodukčného zdravia - socio-ekonomické aspekty (3.r)
 Inteligentná inovačná politika. Ako zmeniť schopnosti lokality? (3.r)
 Sociálne inovácie a podnikanie: diagnostika, dizajn a udržateľnosť (3.r)
 Národné inovačné ekosystémy - alternatívne usporiadania a skúsenosti s ich konkurencieschopnosťou (3.r)
 Konceptualizácia sociálneho kapitálu v prostredí súčasných on-line platforiem - prípadová štúdia segmentu (3.r)


Aktuálne vedené a vypísané témy DIPLOMOVÝCH PRÁC (9):
 Meniaci sa trh práce a absolventi geografie - ktoré ich kvalifikácie a zručnosti sú žiadané? (1.r)
 Crowdsourcingové inovačné stratégie a platformy (1.r)
 Intuitívne semantické online vyhľadávanie. Ako premostiť existujúce komunity vo vedeckej literatúre? (1.r)
 Rekonštrukcia organického lokálneho trhu zničených židovských podnikov na Slovensku (1.r)
 Mapovanie verejných diskurzov v reálnom čase. Využitie údajov v platforme Wikipedia (1.r)
 Kultúrne odlišnosti spotrebiteľov a lokálne varianty digitálnych služieb (1.r)
 Miestna znalostná ekonomika - štruktúra sociálnej siete vnútorných väzieb (1.r)
 Podnikanie absolventov vysokoškolského štúdia na Slovensku. Aké možnosti podpory majú univerzity? (1.r)
 Ako ohrozujú technologické inovácie v médiách demokraciu? (1.r)

 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok