www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Doc. Mgr. Slavomír Ondoš, PhD.
oddelenie humánnej geografie

e-mail: slavomir.ondos@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 533
miestnosť: CH1-B1/13
konzultačné hodiny: kedykoľvek
» humánna geografia
»  demografiaVybrané publikácie na stiahnutie (3):
Ondoš S. - Polonyová E. - Lehocký F. (2013) Inovátori vo výskume a vývoji technológií v Bratislave. Moderná humánna geografia mesta Bratislava: priestorové štruktúry, siete a procesy. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 147-170.
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Ondoš S. (2011) The question of regional convergence in the Central European economies. Zimný seminár regionálnej vedy [Nový Smokovec, 23.03-26.03.2011]
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Ondoš S. - Maier G. (2009) Residential Housing Market Spatial Dynamics in Central Europe. Annual European Real Estate Society Conference [Stockholm, Sweden, 24.6-27.6.2010]
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách


 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok