doc. Mgr. Marcel Horňák, PhD.

Vybrané publikácie (57)

Horňák, M., Hluško, R., Rochovská, A., Lelkesová, V. 2023. Public transport accessibility and spatial exclusion in Roma settlements: A case study of three regions in Eastern Slovakia. Moravian Geographical Reports, 31, 1, 27-38. https://doi.org/10.2478/mgr-2023-0003
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
BOROWSKA-STEFAŃSKA, M., GONIEWICZ, K., GRAMA, V., HORŇÁK, M., MASIEREK, E., MORAR, C., PENZES, J., ROCHOVSKÁ, A. & WIŚNIEWSKI, S. (2023). Evaluating approaches to wartime mass evacuation management in eastern NATO territories: a literature review. Safety & Defense, 9(1), 1-13.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Borowska-Stefańska, M., Dulebenets, M. A., Horňák, M., Kowalski, M., Kozłowski, D., Turoboś, F., Wiśwniewski, S. (2023): Assessing the effects of Sunday shopping restrictions on urban mobility patterns in Poland. Journal of Transport Geography, 113, 103741. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2023.103741
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Pařil, V., Tomeš, Z., Urbanovská, K., Horňák, M. (2022). Passenger air traffic in Central Europe. Journal of Transport Geography, 102, 103372. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2022.103372
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Seidenglanz, D., Taczanowski, J., Król, M., Horňák, M., Nigrin, T. (2021). Quo vadis, international long-distance railway services? Evidence from Central Europe. Journal of Transport Geography, 92, 102998.
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Stanek, R., Kusendová, D., Horňák, M. (2021). Metodika tvorby modelu dostupnosti územia Slovenska na báze dennej intenzity automobilovej dopravy s využitím geoinformačných nástrojov. Geografický časopis, 73(1), 63-81. DOI: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2021.73.1.04
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Filčák, R., Rochovská, A., Horňák, M. 2021. Evaluation of Slovakia’s R1 expressway enhancement impacts on local socio-economic development: expert panel approach. Geografie 126, 1, 29-53.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Rochovská, A., Horňák, M., Hluško, R. (2021): Na ceste z chudoby a sociálneho vylúčenia? Dostupnosť pitnej vody v rómskych komunitách na východnom Slovensku. Geographia Cassoviensis, 15, 1, 71-85.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
HORŇÁK, M., STANEK, R. (2020): Mapa svetového automobilového priemyslu sa mení. Geografia, 28, 1, 4-8.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ĎURČEK, P. NOVÁKOVÁ, G. HORŇÁK, M. KUSENDOVÁ, D. (2020). How will new orbital motorways reshape accessibility in Bratislava metropolitan area? Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 50(50): 83-100. DOI: http://doi.org/10.2478/bog-2020-0034
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Horňák, M., Tolmáči, L., Tolmáči, A. (2019). Doprava. In: Gurňák, D. et al (eds.) 30 rokov transformácie Slovenska. pp. 255-284
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Bilková, K., Križan, F., Horňák, M., Barlík, P. and Zubriczký, G. (2018). Food and non-food retail change in a post-communist country: A case study of the Gemer region in Slovakia. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 39(39), 7-20
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Bilková, K., Križan, F., Barlík, P., Horňák, M., Zeman, M., Zubriczký, G. (2017): Za nákupom ďaleko - rurálne potravinové púšte na Gemeri. Geografický časopis, 69, 1, 3-20
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Polonyová, E., Horňák, M., Zelko, I., Lux, A., Rost, T. L. (2017): Future geography graduates: How much their degree matters? Student expectations at Comenius University, Bratislava, Slovakia. Geographia Polonica, 90, 2, 111-122
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
BILKOVÁ, K., KRIŽAN, F., HORŇÁK, M., BARLÍK, P., KITA, J. (2017): Comparing two distance measures in the spatial mapping of food deserts: The case of Petržalka. Moravian Geographical Reports, 25, 2, 95-103.
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
ĎURČEK, P., HORŇÁK, M. (2016): Population potential within the urban environment and intra-urban railway network opportunities in Bratislava (Slovakia). In: Moravian Geographical Reports, 24, 4, 52-64.
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
CUDNY, W., HORŇÁK, M. (2016): The tourist function in a car factory Audi Forum Ingolstadt example. Bulletin of Geography, Socio-economic Series, No. 33, 23-38.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Horňák, M., Kresáň, L., Rochovská, A. (2016): Osobný automobil v domácnosti: symbol sociálneho statusu alebo nevyhnutnosť? Geografia, 24, 1, 15-19
XXX - Iná ako A kategória
KRIŽAN, F., BILKOVÁ, K., KITA, P., HORŇÁK, M. (2015): Potential food deserts and food oases in a post-communist city: Access, quality, variability and price of food in Bratislava-Petržalka. In: Applied Geography, 62, 8, 8-18
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
HORŇÁK, M., STRUHÁR, P., PŠENKA, T. (2015): Evaluation of high-standard public transport centres in the Slovak Republic. In: Bulletin of Geography, Socio-economic Series, No. 30, 59-70.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
ROST, T. L., POLONYOVÁ, E., HORŇÁK, M., ZELKO, I., LUX, A. (2015): Student expectations for higher aducation in biology at Comenius University, Bratislava, Slovakia. In: International Journal of Biology Education, 4, 2, 63-77.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
HORŇÁK, M., KRAFT, S. (2015): Functional Transport Regions in Slovakia Defined by Passenger-Car Traffic Flows. In: Mitteilungen der Österrechischen Geographischen Gesellschaft, 157, 109-128
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
HORŇÁK, M., ROCHOVSKÁ, A. (2014): Do mesta čoraz ďalej – dopravné vylúčenie obyvateľov vidieckych obcí Gemera. In: Geographia Cassoviensis VIII, 2, 141-149
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
HORŇÁK, M., PŠENKA, T. (2013): Verejná doprava ako indikátor medzisídelných väzieb medzi mestami Slovenska. In: Geografický časopis, No 65, 2, 119-140
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
HORŇÁK, M., PŠENKA, T., KRIŽAN, F. (2013): The competitiveness of the long-distance public transport System in Slovakia. In: Moravian Geographical Reports, Vol. 21, 4, 64-75
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
HORŇÁK, M., TÓTH, V. (2013): Aktuálne problémy verejnej dopravy v regióne Gemer. In: M. Kvizda, Z. Tomeš (eds.), Regulovaná a neregulovaná konkurence na kolejích. Zborník príspevkov zo seminára Telč 2013, Masarykova univerzita, Brno, pp. 49-61.
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
HORŇÁK, M., BAČÍK, V. (2013): Poloha uzla Bratislava v dopravných sieťach. In: J. Buček, P. Korec (eds.), Moderná humánna geografia mesta Bratislava: priestorové štruktúry, siete a procesy, Univerzita Komenského v Bratislave, pp. 195-228
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
HORŇÁK, M. (2012): Dopravné náklady ako bariéra v dochádzke do zamestnania. In: Geographia Cassoviensis VI, 1 (2012), 23-31
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
HALÁS, M., HORŇÁK, M. (2012): Územné plánovanie pre geografov. Geografika, Bratislava, 128 s. ISBN 978-80-89317-22-6
ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
KRIŽAN, F., HORŇÁK, M. (2012): Vplyv súkromného prepravcu na verejnú železničnú dopravu: prípadová štúdia spoločnosti RegioJet na Slovensku. In: M. Kvizda, Z. Tomeš (eds.), Konkurence na železnici – budoucnost pro 21. století nebo destrukce sítě? Brno : Masarykova univerzita, 22-31
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
HORŇÁK, M., PŠENKA, T., KRIŽAN, F. (2011): Verejná doprava vs individuálna automobilová doprava v spojení miest Slovenska. In: M. Kvizda, Z. Tomeš (eds.), Regulace konkurenčního prostředí na železnici – teorie v centru a praxe v regionech. Masarykova univerzita, Brno, pp. 39-48. ISBN 978-80-210-5629-9
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
HORŇÁK, M., MAJO, J. (2010): Orava po roku 1989 – posun od chudoby k prosperite? In: 50 let geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (M. Fňukal, J. Frajer, J. Hercik – eds.), Olomouc, pp. 305-315. ISBN 978-80-244-2493-4
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
HORŇÁK, M., DŽUPINOVÁ, E. (2009): Aspects of Marginality in Border Regions of Slovakia – a Case Study. In: Global Changes: their Regional and Local Aspects (ed. W. Wilk), Proceedings of the 6th Polish-Czech-Slovak Geographical Seminar, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, pp. 123-129.
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
DŽAMBAZOVIČ, R., HORŇÁK, M., HRABOVSKÁ, A., MICHÁLEK, A., ROCHOVSKÁ, A., RUSNÁKOVÁ, J. (2008): Analytická štúdia "Vytvorenie národných indikátorov v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia a návrh spôsobu zabezpečenia ich pravidelného monitorovania". EUROFORMES, Žilina, 256 p. ISBN 978-80-89266-21-0
XXX - Iná ako A kategória
HORŇÁK, M. (2008): Význam dopravnej polohy v procese koncentrácie obyvateľstva v Slovenskej republike. In: Kvizda, M., Tomeš, Z. (eds.): Konkurencieschopnost a konkurence v železniční dopravě - ekonomické a regionální aspekty regulace konkurenčního prostředí, zborník príspevkov Seminár Telč 2008. pp. 132-141. ISBN 978-80-7399-557-7
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
ROCHOVSKÁ, A., HORŇÁK, M. (2008): Chudoba a jej percepcia v marginálnych regiónoch Slovenska. In: Geografia Cassoviensis II, 1 (2008), 152-156
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
HORŇÁK, M. (2007): Doprava v globalizovanom svete. In: Geografické rozhledy, 16/4. Česká kartografická společnost, Praha, pp.28-29 ISSN 1210-3004.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
HORŇÁK, M., ROCHOVSKÁ, A. (2007): Vybrané aspekty kvality života vo vnútorných perifériách Slovenska. In: Geographia Cassoviensis I, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, pp. 55-60. ISSN 1337-6748
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MAJO, J., HORŇÁK, M. (2007): Ethnic Diversity of Slovakia. In: Komornicki, T., Czapiewski, K., Jaworska, B. eds.: Regional Development in Central Europe - Cohesion or Cempetitiveness, Europa XXI, 16, IGiPZ PAN, Warszawa, pp.191-198. ISSN 1429-7132
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
HORŇÁK, M. (2006): Identification of Regions of Transport Marginality in Slovakia. In Komornicki, T., Czapiewski, K. eds. Regional Periphery in Central and Eastern Europe, Europa XXI, 15, IGiPZ PAN, Warszawa, pp.35-41.ISSN 1429-7132
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
KUSENDOVÁ, D., HORŇÁK, M. (2006): Rozmiestnenie obyvateľstva Slovenska vzhľadom na dopravné siete. In: Demogeografická analýza Slovenska, ed. J. Mládek et al., Vydavateľstvo UK, Bratislava, pp. 23-26. ISBN 80-223-2191-5
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
HORŇÁK, M. (2006): Pozícia železničnej dopravy na Slovensku - stagnácia alebo úpadok? In: Národohospodářský obzor 4/2006, roč. VI, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy Univerzity, Brno, pp. 16-24. ISSN 1213-2446
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
HORŇÁK, M. (2005): Dostupnosť siete diaľnic a rýchlostných ciest v Slovenskej republike. In: Horizonty dopravy 1/2005, Výskumný ústav dopravný Žilina, pp. 31-34. ISSN 1210-0978
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
HORŇÁK, M. (2005): Priestorové rozdiely v dostupnosti siete pravidelnej diaľkovej osobnej dopravy na území Slovenska. In: Geografie XVI, Geografické aspekty středoevropského prostoru, ed.: H. Svatoňová, Masarykova univerzita, Brno, pp. 211-221, ISBN: 80-210-3759-8
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
HORŇÁK, M. (2005): Dopravno-infraštruktúrna vybavenosť regiónov Slovenska v slovensko-poľskom prihraničí. In: Transformační procesy 1990-2005. Zborník príspevkov z Medzinárodnej geografickej konferencie. Ed.: A. Wahla, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, pp. 166-176. ISBN 80-7368-106-4.
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
HORŇÁK, M. (2005): Pokračujúca transformácia železničnej dopravy na Slovensku a niektoré jej dopady na regióny. In: Národohospodářský obzor, 4/2005, roč. V, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy Univerzity, Brno, pp. 21-32. ISSN 1213-2446
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
HORŇÁK, M. (2004): Rozmiestnenie obyvateľstva vzhľadom k železničnej sieti SR ako jeden z argumentov pre podporu rozvoja osobnej železničnej dopravy. In: Acta Facultatis Rerum Nat. Univ. Comen., Geographica 45, Bratislava, pp. 27-37.
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
HORŇÁK, M. (2004): Súčasný stav a perspektívy vývoja dopravnej infraštruktúry Slovenskej republiky. In: Prace Komisji Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego, tom X, Warszawa-Rzeszów, pp. 231-250. ISSN 1426-5915
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
HORŇÁK, M., KOVÁČIKOVÁ, Z. (2003): Transport Node of Bratislava in Relationship with Pan-European Multimodal Corridors. In: Theoretical and Methodological Aspects of Geographical Space at The Turn of Century, ed. A. Kowalczyk, Warsaw University, pp. 143-150. [ISBN 83-89502-00-3]
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
HORŇÁK, M. (2003): Niektoré aspekty rozmiestnenia obyvateľstva SR vo vzťahu k dostupnosti železničnej siete. In: Horizonty dopravy 2/2003, VÚD Žilina, pp. 25-27.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
HORŇÁK, M. (2001): Dopravná integrácia Európy - pozícia Slovenska a Bratislavy. In: Novák, S. (ed.), Geografické aspekty středoevropského prostoru. Sborník příspěvků z IX. ročníku konference, MU Brno, pp. 48-52.
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
ROCHOVSKÁ, A., HORŇÁK, M. (2001): Sociálna polarizácia spoločnosti a jej regionálny priemet na území Slovenska a Bratislavy. In: Miscellanea Geographica, 9, ZČU Plzeň, pp. 131-142. ISBN 80-7082-805-6
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
HORŇÁK, M., SMATANOVÁ, E. (2000): Vybrané aspekty vzťahu mestskej časti Bratislava - Petržalka a plánovaného úseku diaľnice D61 Viedenská cesta - Prístavný most. In: Geografické spektrum, 2, Geografika, PRI FUK, Bratislava, pp. 37 - 41.
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
HORŇÁK, M. (1999): Vývoj postavenia železničnej dopravy na dopravnom trhu v Slovenskej republike. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis Et Naturae Universitatis Prešoviensis, Folia Geographica 3, Prešov, pp. 218 - 228. ISBN 80-88722-64-0
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
KOREC, P., SMATANOVÁ, E., HORŇÁK, M. (1998): Nové územnosprávne členenie Slovenskej republiky z pohľadu vývoja počtu obyvateľov. In:Miscellanea Geographica 6, Universitatis Bohemiae Occidentalis, Plzeň, pp. 80-93.
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
KOREC, P., HORŇÁK, M. (1997): Súčasné tendencie vo vývoji železničnej dopravy. In: Acta Facultatis Rerum Nat. Univ. Comen., Geographica, 40, Bratislava, pp. 3 - 16. ISBN 80-223-1252-5
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
KOREC, P., SMATANOVÁ, E., HORŇÁK, M. (1997): Influence of Transformation Processes and Border Location on the Development of Transportation System in the Bratislava Region. In: Acta Universitatis Carolinae, Geographica, Praha, pp. 335 - 342.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch