www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
doc. Mgr. Marcel Horňák, PhD.
oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: marcel.hornak@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9641
miestnosť: CH1-B1/3
konzultačné hodiny: streda: 9,00-11,00
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaAktuálne vedené a vypísané témy BAKALÁRSKYCH PRÁC (2):
 Mestské elektrické dráhy v krajinách strednej Európy (int.)
 Dopravné znevýhodnenie ťažko zdravotne postihnutých v urbánnom priestore (3.r)


Aktuálne vedené a vypísané témy DIPLOMOVÝCH PRÁC (5):
 Význam veľkých miest Slovenska v koncentrácii pracovných príležitostíAdámková Lucia (int.) (2.r)
 Pozícia regiónu Bratislavy z hľadiska distribúcie pracovných príležitostí na SlovenskuHluško Richard (int.) (2.r)
 Dopravné znevýhodnenie vybraných marginalizovaných komunít na SlovenskuLelkesová Veronika (int.) (1.r)
 Suburbanizácia v zázemí Bratislavy a jej dopad na dopravné sietePaulovicz Karol (ext.) (2.r)
 Vidiecke centrá priemyslu na SlovenskuStrapková Dominika (int.) (1.r)

 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok