www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
doc. Mgr. Marcel Horňák, PhD.
oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: marcel.hornak@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9641
miestnosť: CH1-B1/3
konzultačné hodiny: streda: 9,00-11,00
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaCelkový počet vedených prác: 163 | bakalárske: 83 | diplomové: 80
 bakalárske  83 / 163 
 50,9%
 diplomové  80 / 163 
 49,1%


p.č.autornázovroktyp
1Jančovič MartinÚloha verejnej dopravy v dochádzke do zamestnania na Slovensku2019d
2Lelkesová VeronikaDunajská vodná cesta v kontexte geopolitického a ekonomického vývoja v Európskej únii2019b
3Súkeník OndrejAutomobilový priemysel v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu2019b
4Szatmáry RomanVnútrozemská vodná doprava v Európskej únii2019b
5Heriban DávidVzťah dopravnej polohy a zamestnanosti na území Slovenskej republiky2018d
6Hluško RichardVýznam železničnej dopravy pri formovaní aglomerácie Martin-Vrútky2018b
7Balážik MatejDopravné náklady ako faktor efektívnosti dochádzky do zamestnania – priestorové rozdiely na území Slovenska2017d
8Ďaďo DušanVývoj siete leteckej dopravy v juhovýchodnej Ázii2017d
9Jurica MariánPriemysel vo vidieckych obciach Trenčianskeho samosprávneho kraja2017d
10Tocík PeterVývoj pozície mesta Michalovce v sieti verejnej dopravy východného Slovenska2017d
11Adámková LuciaŽelezničné trate na Slovensku so zrušenou osobnou dopravou2017b
12Fuksiová NinaDochádzka za prácou ako dôsledok nerovnováhy medzi bydliskom a miestom zamestnania2016d
13Furčák MariánPriestorové rozdiely v dynamike vývoja počtu pracovných príležitostí v krajinách V42016d
14Kačuriaková MáriaDynamika vývoja dopravných uzlov Slovenska na základe intenzity cestnej dopravy 2000-20102016d
15Rajnoha JakubMožnosti využitia cyklistickej dopravy v urbánnom priestore Bratislavy2016d
16Štefánek PeterAnalýza infraštrukútry pre cyklistickú dopravu v meste Martin s dôrazom na dostupnosť priemyselných areálov2016d
17Čulík TomášNákladná letecká doprava v Európe2016b
18Heriban DávidVzťah dopravnej polohy a zamestnanosti (na príklade vybraného regiónu Slovenska)2016b
19Kovalcsík KristófDopady globálnej ekonomickej krízy 2008-2010 na priemysel Slovenska2016b
20Heriban IgorŠtrukturálne zmeny v priemysle Slovenska po roku 19892015d
21Kresáň LukášVývoj automobilizácie domácností na Slovensku2015d
22Marčok MiloslavVybrané globálne prestupové letiská2015d
23Murín MilanVývoj priemyslu na území Žilinského samosprávneho kraja po roku 19892015d
24Stano MatúšDopravná infraštruktúra, dopravná poloha a ekonomický rozvoj na Slovensku2015d
25Vaculová PatríciaDopravne znevýhodnené lokality v Bratislave2015d
26Balážik MatejTrendy vývoja nákladnej dopravy v krajinách V42015b
27Tocík PeterTrendy vo vývoji osobnej dopravy v krajinách V42015b
28Čunderlík DušanGlobálny vývoj automobilizácie a priestorová distribúcia značiek vybraných automobilových spoločností2014d
29Fuknová BlankaŠpecifiká dopravnej obslužnosti obcí s rozptýleným osídlením so zameraním na okres Myjava2014d
30Hoďovský PeterRegionálne rozdiely vo vývoji priemyslu Slovenskej republiky2014d
31Horecká EvaGeografia potravinárskeho priemyslu na Slovensku2014d
32Kankulová KatarínaGeografia ťažby a spracovania nerastných surovín na Slovensku po roku 19892014d
33Kováč MatejGeografia hutníckeho priemyslu na Slovensku2014d
34Mikula DanielDopravné interakcie medzi hlavnými mestami európskych štátov2014d
35Synak JurajDopravné náklady ako bariéra v dostupnosti pracovných príležitostí2014d
36Žilinský MartinKonkurencia verejnej a individuálnej osobnej dopravy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja2014d
37Difková JanetteModernizácia železničnej infraštruktúry na Slovensku po roku2014b
38Furčák MariánVývoj štruktúry priemyslu postsocialistických krajín2014b
39Jančiček MartinPriestorová diferenciácia priamych zahraničných investícií v Slovenskej republike2014b
40Kačuriaková MáriaVýznam rozvojových krajín v produkcii automobilov2014b
41Štefánek PeterVývoj štruktúry priemyslu regiónu Turiec po roku 19892014b
42Duda AndrejBlizkovýchodné letecké spolocnosti na európskom dopravnom trhu2013d
43Dzuriak MarekČasová a priestorová konkurencieschopnosť verejnej dopravy vo vzťahu k individuálnej automobilovej doprave na území SR2013d
44Káčerík MartinVývoj dopravných sietí a sídelného systému SR - vybrané aspekty vzájomných priestorových väzieb2013d
45Krošlák ŠimonCyklodoprava v Bratislave - analýza existujúcej infraštruktúry2013d
46Námeth ErikPrímestská verejná hromadná doprava v zázemí Bratislavy2013d
47Pecho MiroslavHierarchia vybraných dopravných uzlov Slovenska2013d
48Peterská SilviaPriestorové zmeny v leteckej doprave v Európe2013d
49Pramuka PeterVybrané mestské dráhové systémy vo svete2013d
50Rabčanová JarmilaVýznam priemyslu v ekonomike regiónu Stredné Považie2013d
51Staško PavolGeografia chemického priemyslu na Slovensku2013d
52Struhár PeterTeritoriálna konkurencieschopnosť osobnej železničnej dopravy na území SR2013d
53Tkáčiková ZuzanaČasová a priestorová konkurencia verejnej správy a idividuálnej automobilovej dopravy na území Žilinského kraja2013d
54Graus AndrejVývoj automobilizácie krajín Európskej únie2013b
55Kresáň LukášVývoj automobilizácie na území Slovenska2013b
56Marčok MiloslavVýznamné letecké uzly sveta2013b
57Stano MatúšGeografické špecifiká variantov diaľničného spojenia miest Bratislava a Košice2013b
58Vaculová PatríciaProblém statickej dopravy v mestách SR2013b
59Heriban IgorAnalýza priemyslu Horehronia2012b
60Hoďovský PeterZmeny štruktúry priemyslu v regióne Záhorie po roku 19892012b
61Kucharik IvanDopravná obslužnosť obcí regiónu Turiec 2012b
62Oross MariánLogistika a logistické služby v EÚ2012b
63Ševčík PeterVývoj priemyslu v regióne horného Ponitria (so zameraním na problém ťažobného priemyslu)2012b
64Vršková MartinaVnútrozemská vodná doprava na Slovensku2012b
65Juran ErikZmeny dopravnej obslužnosti obcí okresu Prievidza v období 1991-20112012d
66Kiss JúliusKvalita dopravnej obslužnosti a dopravná dostupnosť obcí regiónu Gemer2012d
67Krajčí MichalVnútrozemská vodná a kombinovaná doprava v strednej Európe2012d
68Krajíček MichalInfraštruktúra diaľničnej siete krajín strednej Európy2012d
69Lehocký FilipVzťah priemyslu a životného prostredia v geografickom vzdelávaní (návrh geografickej vychádzky v dvoch rôznych regiónoch Slovenska)2012d
70Mieres MichalPostavenie krajín V4 v európskych dopravných sieťach2012d
71Protič JánGlobálne trendy v rozmiestnení automobilového priemyslu2012d
72Rohaľ MatúšRozvoj diaľničnej siete a časovo-priestorové zmeny dostupnosti územia Slovenska2012d
73Škamla BranislavŽeleznice Európskej únie na prelome tisícročí2012d
74Dobrovodská MartinaŠpecifiká obslužnosti obcí v zázemí Bratislavy (územie okresu Senec)2011b
75Jagelka PatrikVývoj priemyslu Oravy po roku 19892011b
76Milan SlavomírJednotná európska dopravná sieť - sen alebo realita?2011b
77Murtinová LibušaNávrh cykloturistických trás v regióne Gemer2011b
78Peterská SilviaLetiská v Bratislave a v Košiciach - porovnávacia analýza2011b
79Vrábeľ JakubDopravná obslužnosť obcí Oravy verejnou dopravou2011b
80Žideková DášaMalé vodné elektrárne na Slovensku2011b
81Árva BálintEurópske dopravné systémy a ich využitie v geografickom vzdelávaní2011d
82Dobiaš TomášIntraurbánna dostupnosť siete MHD na území Bratislavy2011d
83Görcsová MelindaPriestorové aspekty produkcie tuhých biopalív na Slovensku a v Európskej únii2011d
84Haščíková IvetaVzťah prevádzky jadrových elektrární a osídlenia na území SR (vybrané aspekty)2011d
85Kubovičová ŠtefániaKvalita dopravnej obslužnosti územia Bratislavy prostredníctvom siete MHD2011d
86Polačik RudolfLogistické centrá a logistické služby v Slovenskej republike a v Českej republike2011d
87Šimko TomášDopravná obslužnosť regiónu Malacky na lokálnej úrovni2011d
88Anguš PeterPriestorová polarizácia územia Banskobystrického kraja na základe vybraných socioekonomických ukazovateľov2010d
89Bajcárová RenátaCezhraničné väzby a spolupráca v slovensko-poľkom pohraničí.2010d
90Foletár Vojtech Priestorové črty verejnej osobnej dopravy na území Slovenska2010d
91Hraško MatúšVýznam dopravnej dostupnosti v procese rezidenčnej suburbanizácie na príklade zázemia Banskej Bystrice. 2010d
92Mačanga MartinVýroba elektrickej energie z neobnoviteľných zdrojov vo svete (s dôrazom na jadrovú energetiku)2010d
93Ožvoldová MartinaCelulózovo-papierenský priemysel na Slovensku2010d
94Krajčí MichalVýznam kombinovanej dopravy v EÚ a Slovenskej republike2010b
95Lehocký FilipVývoj strojárskeho priemyslu na Slovensku2010b
96Pecho MiroslavVzájomné dopravné spojenia krajských miest Slovenska 2010b
97Pekarová MáriaHierarchizácia cestnej siete Slovenska2010b
98Zinser OtoProcesy rezidenčnej suburbanizácie v zázemí mesta Trnava2010b
99Kubovičová ŠtefániaHodnotenie dopravnej pozície Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica v rámci hlavného mesta2009b
100Krutý PavolInternetizácia Slovenska – vybrané aspekty2009b
101Juhás MariánGeografické aspekty rozvoja optických sietí na území Slovenska2009b
102Jánošková Enikö Vplyv výstavby a prevádzky vodného diela a vodnej elektrárne na obec Gabčíkovo2009b
103Hraňo MartinNízkonákladová letecká doprava v EÚ2009b
104Hraška PeterVýroba osobných a ľahkých úžitkových vozidiel v krajinách V42009b
105Görcsová MelindaVyužitie biopalív v EÚ a na Slovensku2009b
106Duda AndrejMožné dopravné spojenie Bratislavy a Košíc2009b
107Árva BálintVývoj diaľničnej siete vybraných krajín EÚ2009b
108Vaneková VeronikaVplyv prevádzky vybraných energetických zariadení na zdravotný stav obyvateľstva2009d
109Slamka JurajHodnotenie vývoja dopravnej obslužnosti obcí v okrese Pezinok verejnou dopravou2009d
110Macek JurajVzťah dopravnej dostupnosti a procesu rezidenčnej suburbanizácie na príklade mesta Bratislava2009d
111Hrušovský Boris Návrh cykloturistických trás v regióne Považský Inovec2009d
112Holienčíková RenátaNegatívne vplyvy dopravy na životné prostredie (komparatívna analýza krajín Európskej únie)2009d
113Bolha Branislav Hierarchizácia cestných dopravných uzlov Slovenska2009d
114Bátoryová Zuzana Vplyv výstavby a prevádzky priemyselného parku Malacky – Lozorno na mikroregionálny rozvoj2009d
115Babjak MichalDiaľničná sieť Slovenska a regionálny rozvoj2009d
116Pánis Juraj Vývoj odvetvia elektrotechnického priemyslu na Slovensku2009b
117Polačik RudolfLogistické centrá na Slovensku2009b
118Šimko TomášCezhraničné dopravné väzby medzi mestami Bratislava a Viedeň2009b
119Adamusová EliškaRozmiestnenie obyvateľstva Slovenska vzhľadom k vybraným prvkom dopravnej infraštruktúry2008d
120Borovička MartinVzájomné dopravné vzťahy hlavných miest vybraných krajín strednej Európy2008d
121Král BranislavVýroba elektrickej energie a regionálny rozvoj JE Mochovce, ich postavenie a vplyv na rozvoj priľahlého regiónu2008d
122Lindtnerová MarcelaGlobálne trendy vo vývoji dopravy (príklad námornej nákladnej dopravy)2008d
123Sýkorová LuciaPracovná migrácia v krajinách Európskej únie, so zameraním na Slovensko2008d
124Anguš PeterVyužitie energie biomasy v energetickom hospodárstve v EÚ a Slovenskej republike2008b
125Bajcárová RenátaCezhraničné dopravné väzby v prihraničnom regióne Čadca2008b
126Banášová IvetaJadrová energetika a životné prostredie2008b
127Foletár VojtechGlobálne trendy vývoja automobilizácie2008b
128Mačanga MartinJadrová energetika vo svete2008b
129Matúšek PeterVývoj terestriálneho telekomunikačného vysielania na území Slovenska2008b
130Mieres MichalHodnotenie dopravnej polohy Slovenskej republiky v Európe2008b
131Miškovic MilanDopravná dostupnosť obchodných centier na Slovensku2008b
132Ožvoldová MartinaVyužitie energie vodných tokov v energetickom hospodárstve v EÚ a Slovenskej republike2008b
133Sekereš JánAutomobilizmus v Číne2008b
134Muziková JanaVplyv dopravnej polohy na koncentráciu obyvateľstva a vybrané demografické štruktúry na príklade obcí Žilinského samosprávneho kraja2007d
135Kopál AdriánVplyv dopravnej polohy na vybrané demografické procesy a štruktúry na príklade obcí Trenčianskeho samosprávneho kraja2007d
136Latta TomášLetecká doprava na Slovensku, rozvoj letiska M.R. Štefánika, jeho výkony a postavenie v regióne strednej Európy2007d
137Pšenka TomášHierarchizácia železničnej siete Slovenska2007d
138Babjak MichalIntegrovaný dopravný systém Bratislavského samosprávneho kraja2007b
139Holienčíková RenátaDoprava a životné prostredie2007b
140Chladný MartinTelekomunikačný trh SR so zameraním na skupinu Slovak Telecom, a.s, T-Mobile Slovensko, a.s.2007b
141Jung MariánDoprava a vplyv na životné prostredie. Porovnanie negatívneho vplyvu železničnej a cestnej dopravy na životné prostredie2007b
142Macek JurajTrendy vývoja leteckej dopravy v Európe so zameraním na krajiny Strednej Európy2007b
143Mancová VieraVyužitie zdrojov EÚ v rozvoji cestnej infraštruktúry na Slovensku2007b
144Slamka JurajVyužitie energie vetra v energetickom hospodárstve EÚ a SR2007b
145Šípoš PavolVyužitie obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov energie v energetickom systéme krajín EÚ2007b
146Vaneková VeronikaVyužitie solárnej energie v energetickom hospodárstve v EÚ a v SR2007b
147Makara MarcelPravidelná osobná doprava na územé Slovenska so zameraním na osbslužnosť miest2006d
148Seman MichalCharakteristika mestskej hromadnej dopravy so zreteľom na mestskú hromadnú dopravu v Bratislave2006d
149Adamusová EliškaDopravná infraštruktúra VÚC Žilina2006b
150Golianová LenkaVybrané geografické aspekty dopravnej obslužnosti územia VÚC Žilina verejnou hromadnou dopravou2006b
151Hašan PeterNerealizované a zrušené železničné trate na Slovensku2006b
152Kocúreková MáriaTelekomunikačný trh SR so zameraním na mobilného operátora Orange Slovensko, a. s.2006b
153Kovár PeterTrendy vývoja železničnej dopravy v Európe2006b
154Král BranislavVýroba elektrickej energie ako jeden z faktorov dynamiky socioekonomického rozvoja2006b
155Németh LadislavTelekomunikačný trh SR so zameraním na skupinu Slovak Telekom, a.s., T-Com2006b
156Švec MichalDopravná infraštruktúra VÚC Banská Bystrica2006b
157Cigánik ĽubošVývoj dopravného uzla Bratislava po roku 19892005d
158Danko MariánVybrané aspekty vývoje dálniční sítě Slovenska2005b
159Kopál AdriánDopravná sieť Trenčianskeho kraja2005b
160Latta TomášLetecká doprava na Slovensku2005b
161Lindtnerová MarcelaDopravná sieť juhozápadného Slovenska2005b
162Pšenka Tomᚎelezničná doprava Slovenska po roku 19892005b
163Suchánsky JaroslavVývoj cestnej siete a automobilizácie na Slovensku2005b

typ práce: d - diplomová práca, b - bakalárska práca 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok