doc. Mgr. Marcel Horňák, PhD.

Vybrané publikácie na stiahnutie (16)

HORŇÁK, M., ROCHOVSKÁ, A. (2014): Do mesta čoraz ďalej – dopravné vylúčenie obyvateľov vidieckych obcí Gemera. In: Geographia Cassoviensis VIII, 2, 141-149
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
HORŇÁK, M., PŠENKA, T. (2013): Verejná doprava ako indikátor medzisídelných väzieb medzi mestami Slovenska. In: Geografický časopis, No 65, 2, 119-140
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
HORŇÁK, M., PŠENKA, T., KRIŽAN, F. (2013): The competitiveness of the long-distance public transport System in Slovakia. In: Moravian Geographical Reports, Vol. 21, 4, 64-75
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
HORŇÁK, M., BAČÍK, V. (2013): Poloha uzla Bratislava v dopravných sieťach. In: J. Buček, P. Korec (eds.), Moderná humánna geografia mesta Bratislava: priestorové štruktúry, siete a procesy, Univerzita Komenského v Bratislave, pp. 195-228
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
HORŇÁK, M. (2012): Dopravné náklady ako bariéra v dochádzke do zamestnania. In: Geographia Cassoviensis VI, 1 (2012), 23-31
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
HORŇÁK, M. (2008): Význam dopravnej polohy v procese koncentrácie obyvateľstva v Slovenskej republike. In: Kvizda, M., Tomeš, Z. (eds.): Konkurencieschopnost a konkurence v železniční dopravě - ekonomické a regionální aspekty regulace konkurenčního prostředí, zborník príspevkov Seminár Telč 2008. pp. 132-141. ISBN 978-80-7399-557-7
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
HORŇÁK, M. (2007): Doprava v globalizovanom svete. In: Geografické rozhledy, 16/4. Česká kartografická společnost, Praha, pp.28-29 ISSN 1210-3004.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
HORŇÁK, M. (2006): Identification of Regions of Transport Marginality in Slovakia. In Komornicki, T., Czapiewski, K. eds. Regional Periphery in Central and Eastern Europe, Europa XXI, 15, IGiPZ PAN, Warszawa, pp.35-41.ISSN 1429-7132
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
HORŇÁK, M. (2006): Pozícia železničnej dopravy na Slovensku - stagnácia alebo úpadok? In: Národohospodářský obzor 4/2006, roč. VI, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy Univerzity, Brno, pp. 16-24. ISSN 1213-2446
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
HORŇÁK, M. (2005): Dostupnosť siete diaľnic a rýchlostných ciest v Slovenskej republike. In: Horizonty dopravy 1/2005, Výskumný ústav dopravný Žilina, pp. 31-34. ISSN 1210-0978
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
HORŇÁK, M. (2005): Pokračujúca transformácia železničnej dopravy na Slovensku a niektoré jej dopady na regióny. In: Národohospodářský obzor, 4/2005, roč. V, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy Univerzity, Brno, pp. 21-32. ISSN 1213-2446
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
HORŇÁK, M. (2004): Rozmiestnenie obyvateľstva vzhľadom k železničnej sieti SR ako jeden z argumentov pre podporu rozvoja osobnej železničnej dopravy. In: Acta Facultatis Rerum Nat. Univ. Comen., Geographica 45, Bratislava, pp. 27-37.
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
HORŇÁK, M. (2004): Súčasný stav a perspektívy vývoja dopravnej infraštruktúry Slovenskej republiky. In: Prace Komisji Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego, tom X, Warszawa-Rzeszów, pp. 231-250. ISSN 1426-5915
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
HORŇÁK, M., KOVÁČIKOVÁ, Z. (2003): Transport Node of Bratislava in Relationship with Pan-European Multimodal Corridors. In: Theoretical and Methodological Aspects of Geographical Space at The Turn of Century, ed. A. Kowalczyk, Warsaw University, pp. 143-150. [ISBN 83-89502-00-3]
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
HORŇÁK, M. (2001): Dopravná integrácia Európy - pozícia Slovenska a Bratislavy. In: Novák, S. (ed.), Geografické aspekty středoevropského prostoru. Sborník příspěvků z IX. ročníku konference, MU Brno, pp. 48-52.
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
KOREC, P., HORŇÁK, M. (1997): Súčasné tendencie vo vývoji železničnej dopravy. In: Acta Facultatis Rerum Nat. Univ. Comen., Geographica, 40, Bratislava, pp. 3 - 16. ISBN 80-223-1252-5
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách