www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.
oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: vladimir.slavik@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9388
miestnosť: CH1-B1/10
konzultačné hodiny: Streda 10.00 - 12.00
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaVybrané publikácie (97):
SLAVÍK Vladimír - KOŠČO Milan. 2020. Vývoj pozície Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach v systéme maratónov sveta a Európy. Georaphia Cassoviensis, roč. 14, 2020, č. 2, s. 192-211.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
SLAVÍK Vladimír - KOŠČO Milan. 2019. Niekoľko poznámok k vývoju svetových a európskych maratónov. Beau Bassin : GlobeEdit , 2019. 1. vyd. 64 s. ISBN 978-613-9-41961-6
XXX - Iná ako A kategória
SLAVÍK Vladimír - KOŠČO Milan. 2019. Košice - an important metropolis of the running marathon. 12th Polish-Czech-Slovak geographic seminar [elektronický dokument]. 1. vyd. Poznan : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019, s. 16. [online]
XXX - Iná ako A kategória
SLAVÍK Vladimír - KOŠČO Milan. 2018. Pohraničné mestá v Slovenskej republike a ich pozícia v systéme miest. Zborník abstraktov z 8. medzinárodného geografického kolokvia. 1. vyd. Košice : Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2018, s. 32. ISBN 978-80-8152-646-6
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
SLAVÍK Vladimír - KOŠČO Milan. 2018. Vývoj TOP svetových a európskych maratónov. Geografia na vzostupe? Zborník abstraktov. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, v Bratislave, 2018, s. 98. ISBN 978-80-223-4576-7
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
SLAVÍK Vladimír. 2017. Návrh územných a sídelných jednotiek v Slovenskej republike pre SODB 2021. Zborník abstraktov a príspevkov zo 16. Slovenskej demografickej konferencie: Regióny v demografickej perspektíve. 1. vyd. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2017, s. 15-16. ISBN 978-80-88946-78-6
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
ŠUVADA Marin - SLAVÍK Vladimír. 2016. Prínos slovenskej geografie do výskumu rómskej minority v Slovenskej republike. Acta Geographica Universiatis Comenianae, roč. 60, 2016, č. 2, s. 207-236.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ŠUVADA Martin - SLAVÍK Vladimír. 2016. Koncentrované rómske zoskupenie v meste: Prípadová štúdia Humenné a Rimavská Sobota. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, 2016. 103 s. ISBN 978-80-223-4241-4
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
SLAVÍK Vladimír - BAČÍK Vladimír - KLOBUČNÍK Michal - GRÁC Robert - KOŽUCH Michal - FALŤAN Vladimír - FILA Roman. 2016. Analýza mikroregiónov Slovenskej republiky. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. 183 s. ISBN 978-80-223-3553-9
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
SLAVÍK Vladimír - KLOBUČNÍK Michal - ŠUVADA Martin. 2015. Public administration reform in the Slovak Republic in the third decade: Geographical aspects. Changing geographies: the transformation of subject and object orientation in geographical research. Abstract book. Praue : Charles Uńiversity in Prague, 2015, s. 37. ISBN 978-80-87343-47-0
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
SLAVÍK Vladimír - KOŠČO Milan. 2015. Košice ako tradičná a významná metropola bežeckého maratónu. Zborník abstraktov zo 7. medzinárodného geografického kolokvia. Košice : Univerzita P.J.Šaárika, 2015, s. 31. ISBN 978-80-8152-319-9
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
KÁRPÁTY Peter - SLAVÍK Vladimír. 2014. Geografia a pramene k jej inštitúcii v metropole Slovenska. Geografia, roč. 22, 2014, č. 3, s. 91-98.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
SLAVÍK, Vladimír – KLOBUČNÍK, Michal – ŠUVADA, Martin. 2013. Geografické aspekty reformy verejnej správy v Slovenskej republike s dôrazom na súčasnú etapu. Zborník príspevkov z vedeckého seminára „Model verejnej správy v kontexte nových spočenských výziev“. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Ústav verejnej správy, 2013, s. 39-53. ISBN 978-80-89654-457.
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
KLOBUČNÍK Michal - SLAVÍK Vladimír. 2013. Identifikácia hisoricky osídlených regiónov Slovenska s využitím konceptu priestorovej autokorelácie. Geografický časopis, roč. 65, 2013, č. 4, s. 341-362.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
SLAVÍK Vladimír - KLOBUČNÍK Michal - ŠUVADA Martin. 2013. Sídelné a regionálne preferencie študentov Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a UPJŠ v Košiciach. Geographia Cassoviensis, roč. 7, 2013, č. 2, s. 63-74.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
SLAVÍK Vladimír - VYSLÚŽILOVÁ Ivana. 2012. Mestské aglomerácie a mestské regióny v Európe v súčasných výskumoch. VI. medzinárodné geografické kolokvium, Danišovce, 20. – 22. 11. 2012. Krajina a jej premeny v geografickom výskume. Abstrakty. Geographia Cassoviensis, roč. 6, 2012, č. 1, s. 121. ABSTRAKTY
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
SLAVÍK, Vladimír – GRÁC Róbert – KLOBUČNÍK, Michal – KOHÚTOVÁ, Katarína. 2011. Development of Suburbanization of Slovakia on the Example of the Bratislava Region. In: Marszal, Tadeusz, ed. Urban Regions as engines of Development. Warszaw : Polish Academy of Science, Commitee for Spatial Economy and regional Planning, 2011, s. 35-58.
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
SLAVÍK, Vladimír – KLOBUČNÍK, Michal – KOHÚTOVÁ, Katarína. 2011. Vývoj rezidenčnej suburbanizácie v regióne Bratislava v rokoch 1990 – 2009. Forum Statisticum Slovacum, roč. 7, 2011, č. 6, s. 169-175.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
SLAVÍK, Vladimír – KLOBUČNÍK, Michal. 2011. Územné a sídelné jednotky v Slovenskej republike v rokoch 1961 – 2011. Forum Statisticum Slovacum, roč. 7, 2011, č. 6, s. 161-168.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
SLAVÍK, Vladimír – GRÁC, Róbert – KLOBUČNÍK, Michal. 2011. Priestorová autokorelácia – metóda vymedzovania a klasifikácie regiónov v kontexte sociálno-ekonomickej regionalizácie Slovenskej republiky. Sociológia, roč. 43, 2011, č. 2, s. 183-204.
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
SLAVÍK, Vladimír – GRÁC, Róbert – KLOBUČNÍK, Michal. 2010. Reflexia k problematike fungovania spoločných obecných úradov v Slovenskej republike. Geographia Cassoviensis, roč. 4, 2010, č. 2, s. 193-200.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
SLAVÍK, Vladimír – GRÁC, Robert. 2010. Sídelné a regionálne preferencie žiažkov stredných škôl v Skalici v rokoch 1996 a 2007. Vedecký obzor, roč. 2, 2010, č. 2, s. 145-161.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
GRÁC, Robert – SLAVÍK, Vladimír. 2010. Priestorové aspekty formovania siete zastupiteľských úradov v kontexte zahraničnej politiky Slovenskej republiky. Geografický časopis, roč. 62, 2010, č. 3, s. 237-258.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
SLAVÍK, Vladimír – GRÁC, Robert. 2009. Proces urbanizácie a migrácia obyvateľstva v kontexte vývoja sídelnej štruktúry Slovenskej republiky. In: Bleha, Branislav, ed. Populačný vývoj Slovenska na prelome tisícročí – kontinuita či nová éra? Bratislava : Geo-grafika, 2009, s. 236-256.
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
SLAVÍK, Vladimír – GRÁC, Robert – KURTA, Tomáš. 2008. Sídelné a regionálne preferencie žiakov stredných škôl v Skalici v roku 2007. Geographia Cassoviensis, roč. 2, 2008, č. 1, s. 157-162.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
SLAVÍK, Vladimír – GRÁC, Róbert. 2008. Developing the Capital City Functions of Bratislava. Moravian Geographical Report, roč. 16, 2008, č. 1, s. 16-26 + 2 s. obrazová príloha.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
SLAVÍK, Vladimír - BAČÍK, Vladimír. 2007. Mikroregióny ako podklad ku komunálnej reforme v SR
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
SLAVÍK Vladimír - HALÁS Marián. 2005. Time-space aspects o cross-border relaions in the Slovak-Czech borderland. Region and Regionalism, roč. 7, 2005, č. 1, s. 137-150.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
SLAVÍK Vladimír - HALÁS Marián. 2005. Time-space aspects o cross-border relaions in the Slovak-Czech borderland. Region and Regionalism, roč. 7, 2005, č. 1, s. 137-150.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
SLAVÍK Vladimír - KOŽUCH Michal - BAČÍK Vladimír. 2005. Big cities in Slovakia: development, planning, contemporary transformation. European Spatial Research and policy, roč. 12, 2005, č. 2, s. 47-69.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
SLAVÍK Vladimír - KOŽUCH Michal. 2003. Land use plan - a document of the city in the transformation period. Acta Universitatis Carolinae. Geographica, roč. 38, 2003, č. 1, s. 387-402.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
SLAVÍK Vladimír. 2001. Euroregions in Slovakia wih specific features o Euroregion Pomoravie-Weinviertel-Jižní Morava. Region and Regionalism, roč. 5, 2001, s. 150-159.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
SLAVÍK Vladimír. 2000. New trends in settlement development and settlement planning of the Slovak Republic in the process o transformation. European Spatial Research and Policy, roč. 7, 2000, č. 2, s. 35-49.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
SLAVÍK Vladimír. 2000. Pohraničný región Skalica a cezhraničná spolupráca. Životné prostredie, roč. 34, 2000, č. 1, s. 25-29.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
SLAVÍK, V., MIŠÍK, B. (1999): Centrá gymnázií a ich spádové regióny v SR. Acta Facultatis Studiorum Humanitis et Naturae - Prírodné vedy 30, Folia geographica 2. Prešov, Prešovská univerzita 1998, s.
SLAVÍK, V. (1999): Parlamentné a komunálne voľby v Skalici v rokoch 1990-1998. Skalický Press, č. 2, s. 6-7.
SLAVÍK, V. (1999): Parlamentné a komunálne voľby v Skalici v rokoch 1990-1998. 2. Časť. Skalický Press, č. 4, s. 6-7.
SLAVÍK Vladimír - PLAVČAN Peter. 1999. Rozvoj vysokého školstva v Slovenskej republike v uplynulom desaťročí. Pedagogická revue, roč. 51, 1999. č. 5, s. 439-447.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
SLAVÍK, V. (1998): Obyvateľstvo, osídlenie, verejná správa. In: BÁTORA, M., ZAŤKO, M., eds.: Zlaté Moravce. 1. vyd. Zlaté Moravce, Mestský úrad, s. 51- 96.
SLAVÍK, V., HALÁS, M. (1998):Obyvateľstvo a osídlenie. In: ZAJÍČKOVÁ, M., DRAHOŠOVÁ, V., ed.(1998): Dojč. 1. vyd. Skalica, Záhorské múzeum, Dojč, Obecný úrad, s. 33-48.
SLAVÍK, V. (1998): Mestá Slovenskej republiky v transformačnej etape. Geografie X. Brno, Katedra geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, s. 128-133.
SLAVÍK, V. (1998): Územnosprávne usporiadanie Slovenskej republiky v medzinárodných porovnaniach. Geografia, 5, č. 1, s. 4-7.
SLAVÍK, V., HALÁS, M. (1998): Cezhraničné väzby a cezhraničná spolupráca SR a ČR na príklade okresu Skalica. Geografické informácie 5. Nitra, Katedra geografie Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, Katedra geografie Pedagogickej fakulty MU v Brne, Unesco Katedra IRIE Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, s. 64-70.
SLAVÍK, V. (1998): Územné zmeny obcí v transformačnej etape (1990-1998). Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica, Nr. 41. Bratislava, Univerzita Komenského, s.
SLAVÍK, V. (1998): Sídelný vývoj Skalice do pol. 19. storočia. Záhorie, 7, č. 2, s. 12-17.
SLAVÍK, V. (1998): Dynamika rastu mesta Skalice od polovice 19. storočia do súčasnosti. Záhorie, 7, č. 4, s. 15-18.
SLAVÍK, V. (1997): Settlement structure of the Slovak republic in the process of transformation. Acta Universitatis Carolinae, Geographica, 32, supplementum. Praha, Karlova univerzita, pp. 235-243.
SLAVÍK, V.(1997): Nové územné a správne usporiadanie Slovenskej republiky. Geografia, 5, č. 1, s. 4-7.
SLAVÍK, V. (1997): Vývoj územno-správneho usporiadania SR do roku 1990. Geografia, 5, č. 2, s. 48-53.
SLAVÍK, V. (1997): Prechodná etapa organizácie verejnej správy v Slovenskej republike 1990-1997. Geografia, 5, č. 3, s. 92-95.
SLAVÍK, V. (1997): Proces tvorby zákona o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky (1990-1996). Geografia, 5, č. 4, s. 136-139.
SLAVÍK, V. (1997): Sídelnogeografické aspekty rozvoja regiónov na príklade regiónu Záhorie a mesta Skalica In: Aktuálne problémy regionálneho rozvoja. Zborník referátov z medzinárodnej konferencie. Banská Bystrica, IROMAR, s. 177-183.
SLAVÍK, V. (1997): Priestorová organizácia verejnej správy v Slovenskej republike 1990-1996. In: DELMARTINO, F., VERSMESSEN, E., MIHÁLIKOVÁ, S., FALŤAN, Ľ., ed.: Nové podoby verejnej správy (Slovenská a flámska skúsenosť). Bratislava, Sociologický ústav SAV, s. 91-110.
SLAVÍK, V., SEDLÁK, M. (1997): Sídelné a regionálne preferencie žiakov stredných škôl v Skalici. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica, Nr. 40. Bratislava, Univerzita Komenského, s. 39-53.
SLAVÍK, V. (1997): Mestá a ich administratívna funkcia. Acta Universitatis Matthiae Belii, Geografické štúdie, No. 3. Banská Bystrica, Fakulta prírodných vied, UMB, s. 93-101.
MLÁDEK, J., KOREC, P., OTRUBOVÁ, E., SLAVÍK, V., SPIŠIAK, P. (1997): Geografia. 2. časť. 1. doplnené vyd. Bratislava, SPN. 104 s.
SLAVÍK, V., ŠVOŇAVEC, M. (1996): Spatial organization of local state administration in Slovakia. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica, Nr. 37. Bratislava, Univerzita Komenského, s. 256-263.
SLAVÍK, V., LIŠKOVÁ, Ľ. (1996): Centrá vysokých škol v SR. In: Postavenie regionálnej geografie Slovenskej republiky a Českej republiky v kontexte nových podmienok rozvoja. 1. časť. Geografické informácie 4. Nitra, UKF, s. 64-70.
BUČEK, J., SLAVÍK, V., TREMBOŠ, P. (1995): 1945-1960: Pianificazione territoriale in Cecoslovacchia. Storia urbana, 73, p. 153-178.
SLAVÍK, V. (1995): Transformation on Territorial Organization of Public Administration in Slovakia. In: JABES. J.,VINTAR, M., ed.: Public Administration in Transition. Proceeding from the Third Annual Conference held in Bled, Slovenia, March 23-25, 1995. Bratislava, NISPAcee, University of Ljubljana, pp. 159-168.
SLAVÍK, V. (1995): Administrative Changes of Communities and Transformation of Self-Government in Slovakia. In: Environment and Quality of Life in Central Europe: Problems of Transition. Conference proceedings. Praha, Charles University 1995. CD - ROME.
SLAVÍK, V., ŠVOŇAVEC, M. (1995): Spatial organisation of local state administration in Slovakia. Analele Universitatii de Vest din Timisoara, Seria Geografie, Vol. V. Timisoara Universitatea de Vest din Timisoara, pp. 42-51.
SLAVÍK, V. (1995): The development and territorial organization of self-government in Slovakia. DOMAŃSKI, R., MARSHALL, T.: Planning and socio-economic development. Lódž, University Press, pp. 184-192.
SLAVÍK, V. (1995): Prechodná etapa organizácie verejnej správy v Slovenskej republike. Geographia Slovaca, 10, s. 241-250.
MLÁDEK, J., KOREC, P., OTRUBOVÁ, E., SLAVÍK, V., SPIŠIAK, P. (1995): Transformácia socioekonomickej a priestorovej štruktúry mestskej časti Petržalka. Geographia Slovaca, 10, s. 173-180.
SLAVÍK, V. (1995): Prejav dôvery. Vegetarián a svet, 5, č. 2, s. 2-3. Interview v časopise Vegetarián a svet, 4, 1994, č.3, s. 2
SLAVÍK, V., SPIŠIAK, P., ZAŤKOVÁ, M. (1995): Cvičenia zo zemepisu. 1. časť/B. 2. vyd. Bratislava, SPN.
SLAVÍK, V. (1994): Transformation of regions of public administration in the Slovak Republic. In: KOTER, M., ed.: Inner Divisions. Region and Regionalism. Lódž-Opole, University of Lódž, Silesian Institute in Opole, pp. 81-91.
SLAVÍK, V. (1994): National minorities and transformation of public administration in Slovakia. Geographical Researches in The Carpathians-Danube Space. The First Regional Geography Conference. Timisoara, Universitatea de Vest din Timisoara, pp. 149-170.
SLAVÍK, V. (1994): Specifities of Educational System in Petržalka. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica, Nr. 34. Bratislava, Univerzita Komenského, s. 33-47.
SLAVÍK, V. (1994): Proces integrácie a dezintegrácie obcí ako prejav lokálnej politiky. In: Rozvoj vidieka. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie v Nitre 7.-8. decembra 1994. Nitra, VŠP, s. 67- 70.
BUČEK, J., SLAVÍK, V. (1994): Odborníci pre verejnú správu. Verejná správa, č. 16, s.30.
SLAVÍK, V., BUKOVSKÝ, I. (1994): Ochotné ruky, skromné ústa. "Holandsko sa teší na Slovensko. Vegetarián a svet, 4, č. 2, s. 2.
MLÁDEK, J., KOREC, P., OTRUBOVÁ, E., SLAVÍK, V., SPIŠIAK, P. (1994): Geografia. 2. časť. 1. vyd. Bratislava, SPN. 104 s.
SLAVÍK, V. (1993): Sídla. In: MLÁDEK, J. a kol.: Región Poprad. Geografické štruktúry socioekonomických aktivít. 1. vyd. Bratislava, Univerzita Komenského, s. 124-144.Malá slovenská encyklopédia. Encyklopédia Beliana. 1. vyd. Bratislava, Goldpress Publishers 1993.822 s. (2000 hesiel mestá sveta)
SLAVÍK, V. (1993): Organisation territoriale de l´ autonomie en Slovaquie. In: MAUREL, M.-C., ed.: Changements administratifs et territoriaux dans la nouvelle Europe. Bulletin de la Societe Langue-docienne de Geographie, T. 26, 3-4, pp. 111-122.
SLAVÍK, V. (1993): Transformácia verejnej správy Slovenska. In: DRGOŇA, V., ed.: Geografia v súčasnom výchovno-vzdelávacom procese. Geografické informácie 2. Nitra, VŠP, s. 42-49.
SLAVÍK, V. (1993): Regionálne aspekty ďaľšieho vývoja osídlenia Slovenska. In: VOLKO, V., SILVAN, J., THURZO, I., ed.: Územný rozvoj Slovenska na báze regionálnych vied. Kongres slovenskej vedy 93. Zborník referátov z rokovania X. sekcie. Bratislava, s. 21-23.
SLAVÍK, V. (1992): Priestorová diferenciácia Maďarov a aplikácia Zákona SNR z 25.10.1990 o úradnom jazyku v Slovenskej republike. Demografie, 34, č. 2, s. 175-179.
SLAVÍK, V. (1992): Nové trendy v urbanizácii sveta. In: Globálne problémy makroregiónov sveta. Geografické informácie 1. Nitra, VŠP, s. 16-24.
SLAVÍK, V. (1991): Hierarchická štruktúra centier SSR podľa stupňa občianskej vybavenosti. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica, Nr. 30. Bratislava, SPN, s. 71-102.
MIČIAN, Ľ., SLAVÍK, V., SPIŠIAK, P.,ZAŤKOVÁ, M. (1991): Cvičení ze zeměpisu. 1. čast - díl B. 1. vyd. Praha, SPN. 160 s.
SLAVÍK, V., SPIŠIAK, P., ZAŤKOVÁ, M. (1991): Cvičenia zo zemepisu. 1. časť/B. 1. vyd. Bratislava, SPN. 140 s.
SLAVÍK, V. (1990): K problematike klasifikácií obcí ku sčítaniam obyvateľstva. In: Problémy rozvoje venkovského osídlení, malých a středně velkých měst ČSSR a jejich demografické struktury. Sborník semináře ČSDS, Praha 1985. Praha, VÚVA a ČSDS, s. 77-82.
SLAVÍK, V. (1990): Súčasná transformácia sídelnej štruktúry Horehronia. Acta Facultatis Rerum Naturalium UC, Geographica, Nr. 28. Bratislava, SPN, s. 149-170.
MLÁDEK, J., BORŽÍKOVÁ, E., ČERNIANSKY, J., KOREC, P., OTRUBOVÁ, E., SLAVÍK, V., SPIŠIAK, P., ZEMKO. I. (1990): Hodnotenie vplyvu ľudskej aktivity na kvalitu životného prostredia v regióne Horehronie. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Formatio et Protectio Naturae, T. 13. Bratislava, SPN, s. 147-154. (60 %)
SLAVÍK, V. (1989): K niektorým teoreticko-metodologickým problémom skúmania urbanizácie. In: Nové trendy v geografii. Zborník referátov z III. teoreticko-metodologickej konferencie SGS, Piešťany 1988. Bratislava, SGS, Sekcia teoretickej geografie, s. 53-58.
SLAVÍK, V. (1989): Vybrané demografické, priestorové a sociálne problémy pracovníkov Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. In: Sociálne aspekty priestorového pohybu obyvateľstva. Zborník príspevkov zo seminára v Hlohovci 1987. Trendy sociálneho rozvoja a práce, č. 3. Bratislava, VÚSRP, s. 56-60.
SLAVÍK, V. (1988): K problematike komplexného ukazovateľa občianskej vybavenosti sídiel. In: Geografie obslužní sféry a územně plánovací praxe. Sborník referátů 5.semináře Sekce socioekonomické geografie ČSGS při ˇCSAV, Dubenec u Příbrami 1985. Praha, Přírodovědecká fakulta, s.19-23.
SLAVÍK, V. (1987): Stupeň urbanizácie obcí v zázemí miest Západoslovenského kraja. In: Teoretické a metodické problémy výzkumu městských aglomerací. 2. díl. Brno, UJEP, s. 111-117.
SLAVÍK, V. (1987): Občianska vybavenosť a hierarchická štruktúra obcí SSR. In Kulturní krajiny v průmyslových oblastech. Sborník referátů k XVII. sjezdu ČSGS v Ostravě 1987. Svazek III. Brno, ČSGS, PF Ostrava a GÚ ČSAV, s. 420-426.
SLAVÍK, V. (1987): Vyjadrenie stupňa urbanizácie vidieckych obcí pomocou analytického a komplexného ukazovateľa na príklade Západoslovenského kraja. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica, Nr. 26. Bratislava, SPN, s. 147-165.
SLAVÍK, V. (1987): Možnosti aplikácie matematicko-štatistických metód pri skúmaní urbanizácie na príklade Západoslovenského kraja).In: Efektívnosť racionálneho formovania priestorových štruktúr ekonomiky v riadení, plánovaní a prognózovaní. Zborník referátov zo seminára VÚOP v Modre-Harmónii 1987.Informácie a štúdie VÚOP,č. 59, Zväzok I. Bratislava, VÚOP, s. 53-62.
SLAVÍK, V., OVEČKOVÁ, M. (1987): Hodnotenie urbanizačných priestorov sídiel obvodného významu podľa stupňa urbanizácie. In: Štrukturálne zmeny v životnom prostredí sídiel a regiónov. Zborník z II. tvorivého seminára SGS (sekcie aplikovanej geografie). v Nitre 1987. Nitra, SGS, s. 57-64. (70 %)
SLAVÍK, V. (1986): Ukazovatele a metódy skúmania urbanizácie . Geografický časopis, 38, č. 4, s. 393-411.
SLAVÍK, V. (1985): Proces integrácie obcí a sídelná štruktúra v Západoslovenskom kraji v r. 1950-1980. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica, Nr. 25. Bratislava, SPN, s. 19-34.
SLAVÍK, V. (1983): Urbanizácia ako dialektický proces. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica, Nr. 22. Bratislava, SPN, s. 43-55. SLAVÍK, V. (1984): Urbanization of the Rural Settlements. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica, Nr. 24. Bratislava, SPN, s. 131-146
 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok