www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.
oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: vladimir.slavik@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9388
miestnosť: CH1-B1/10
konzultačné hodiny: Streda 10.00 - 12.00
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaAktuálne vedené a vypísané témy BAKALÁRSKYCH PRÁC (4):
 Monografia obce SlovinkyKopnická Gabriela (ext.) (4.r)
 Vývoj uličného systému a označovania ulíc a domov v mestskej časti Bratislava-Karlova VesMatejka Adrian (ext.) (4.r)
 Zaniknuté obce na území Slovenskej republiky v 20. a na začiatku 21. storočiaSemjanová Monika (ext.) (4.r)
 Etapy vývoja siete ulíc v mestskej časti Bratislava-DúbravkaŠatková Barbora (int.) (3.r)


Aktuálne vedené a vypísané témy DIPLOMOVÝCH PRÁC (7):
 Vývoj zelene v mestách Slovenskej republiky v rokoch 1990 - 2020Chudíková Silvia (int.) (1.r)
 Sídelný vývoj a formovanie mestskej aglomerácie Trenčín Králik Lukáš (int.) (1.r)
 Sídelná analýza obce ZelenečLukáč Marek (ext.) (2.r)
 Najvýznamnejšie ulice vybraných európskych metropolMarková Alena (ext.) (2.r)
 Vývoj priestorových jednotiek a vyyčlenenie CBD v metropole BratislavaReichhardt Dušan (ext.) (2.r)
 Projekt ESO a vývoj siete klientských centier v Slovenskej republikeRepáňová Mariana (ext.) (2.r)
 Sídelná analýza hlavných miest miništátov v EurópeSamuel Brida (int.) (2.r)

 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok