www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.
oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: vladimir.slavik@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9388
miestnosť: CH1-B1/10
konzultačné hodiny: Streda 10.00 - 12.00
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaVybrané publikácie na stiahnutie (26):
SLAVÍK Vladimír - KOŠČO Milan. 2020. Vývoj pozície Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach v systéme maratónov sveta a Európy. Georaphia Cassoviensis, roč. 14, 2020, č. 2, s. 192-211.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
SLAVÍK Vladimír - KOŠČO Milan. 2019. Niekoľko poznámok k vývoju svetových a európskych maratónov. Beau Bassin : GlobeEdit , 2019. 1. vyd. 64 s. ISBN 978-613-9-41961-6
XXX - Iná ako A kategória
SLAVÍK Vladimír - KOŠČO Milan. 2019. Košice - an important metropolis of the running marathon. 12th Polish-Czech-Slovak geographic seminar [elektronický dokument]. 1. vyd. Poznan : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019, s. 16. [online]
XXX - Iná ako A kategória
ŠUVADA Marin - SLAVÍK Vladimír. 2016. Prínos slovenskej geografie do výskumu rómskej minority v Slovenskej republike. Acta Geographica Universiatis Comenianae, roč. 60, 2016, č. 2, s. 207-236.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ŠUVADA Martin - SLAVÍK Vladimír. 2016. Koncentrované rómske zoskupenie v meste: Prípadová štúdia Humenné a Rimavská Sobota. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, 2016. 103 s. ISBN 978-80-223-4241-4
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
SLAVÍK Vladimír - BAČÍK Vladimír - KLOBUČNÍK Michal - GRÁC Robert - KOŽUCH Michal - FALŤAN Vladimír - FILA Roman. 2016. Analýza mikroregiónov Slovenskej republiky. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. 183 s. ISBN 978-80-223-3553-9
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
KÁRPÁTY Peter - SLAVÍK Vladimír. 2014. Geografia a pramene k jej inštitúcii v metropole Slovenska. Geografia, roč. 22, 2014, č. 3, s. 91-98.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
SLAVÍK, Vladimír – KLOBUČNÍK, Michal – ŠUVADA, Martin. 2013. Geografické aspekty reformy verejnej správy v Slovenskej republike s dôrazom na súčasnú etapu. Zborník príspevkov z vedeckého seminára „Model verejnej správy v kontexte nových spočenských výziev“. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Ústav verejnej správy, 2013, s. 39-53. ISBN 978-80-89654-457.
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
KLOBUČNÍK Michal - SLAVÍK Vladimír. 2013. Identifikácia hisoricky osídlených regiónov Slovenska s využitím konceptu priestorovej autokorelácie. Geografický časopis, roč. 65, 2013, č. 4, s. 341-362.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
SLAVÍK Vladimír - KLOBUČNÍK Michal - ŠUVADA Martin. 2013. Sídelné a regionálne preferencie študentov Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a UPJŠ v Košiciach. Geographia Cassoviensis, roč. 7, 2013, č. 2, s. 63-74.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
SLAVÍK Vladimír - VYSLÚŽILOVÁ Ivana. 2012. Mestské aglomerácie a mestské regióny v Európe v súčasných výskumoch. VI. medzinárodné geografické kolokvium, Danišovce, 20. – 22. 11. 2012. Krajina a jej premeny v geografickom výskume. Abstrakty. Geographia Cassoviensis, roč. 6, 2012, č. 1, s. 121. ABSTRAKTY
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
SLAVÍK, Vladimír – GRÁC Róbert – KLOBUČNÍK, Michal – KOHÚTOVÁ, Katarína. 2011. Development of Suburbanization of Slovakia on the Example of the Bratislava Region. In: Marszal, Tadeusz, ed. Urban Regions as engines of Development. Warszaw : Polish Academy of Science, Commitee for Spatial Economy and regional Planning, 2011, s. 35-58.
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
SLAVÍK, Vladimír – KLOBUČNÍK, Michal – KOHÚTOVÁ, Katarína. 2011. Vývoj rezidenčnej suburbanizácie v regióne Bratislava v rokoch 1990 – 2009. Forum Statisticum Slovacum, roč. 7, 2011, č. 6, s. 169-175.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
SLAVÍK, Vladimír – KLOBUČNÍK, Michal. 2011. Územné a sídelné jednotky v Slovenskej republike v rokoch 1961 – 2011. Forum Statisticum Slovacum, roč. 7, 2011, č. 6, s. 161-168.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
SLAVÍK, Vladimír – GRÁC, Róbert – KLOBUČNÍK, Michal. 2011. Priestorová autokorelácia – metóda vymedzovania a klasifikácie regiónov v kontexte sociálno-ekonomickej regionalizácie Slovenskej republiky. Sociológia, roč. 43, 2011, č. 2, s. 183-204.
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
SLAVÍK, Vladimír – GRÁC, Róbert – KLOBUČNÍK, Michal. 2010. Reflexia k problematike fungovania spoločných obecných úradov v Slovenskej republike. Geographia Cassoviensis, roč. 4, 2010, č. 2, s. 193-200.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
SLAVÍK, Vladimír – GRÁC, Robert. 2010. Sídelné a regionálne preferencie žiažkov stredných škôl v Skalici v rokoch 1996 a 2007. Vedecký obzor, roč. 2, 2010, č. 2, s. 145-161.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
GRÁC, Robert – SLAVÍK, Vladimír. 2010. Priestorové aspekty formovania siete zastupiteľských úradov v kontexte zahraničnej politiky Slovenskej republiky. Geografický časopis, roč. 62, 2010, č. 3, s. 237-258.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
SLAVÍK, Vladimír – GRÁC, Robert. 2009. Proces urbanizácie a migrácia obyvateľstva v kontexte vývoja sídelnej štruktúry Slovenskej republiky. In: Bleha, Branislav, ed. Populačný vývoj Slovenska na prelome tisícročí – kontinuita či nová éra? Bratislava : Geo-grafika, 2009, s. 236-256.
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
SLAVÍK, Vladimír – GRÁC, Robert – KURTA, Tomáš. 2008. Sídelné a regionálne preferencie žiakov stredných škôl v Skalici v roku 2007. Geographia Cassoviensis, roč. 2, 2008, č. 1, s. 157-162.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
SLAVÍK, Vladimír – GRÁC, Róbert. 2008. Developing the Capital City Functions of Bratislava. Moravian Geographical Report, roč. 16, 2008, č. 1, s. 16-26 + 2 s. obrazová príloha.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
SLAVÍK, Vladimír - BAČÍK, Vladimír. 2007. Mikroregióny ako podklad ku komunálnej reforme v SR
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
SLAVÍK Vladimír - KOŽUCH Michal - BAČÍK Vladimír. 2005. Big cities in Slovakia: development, planning, contemporary transformation. European Spatial Research and policy, roč. 12, 2005, č. 2, s. 47-69.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
SLAVÍK Vladimír - KOŽUCH Michal. 2003. Land use plan - a document of the city in the transformation period. Acta Universitatis Carolinae. Geographica, roč. 38, 2003, č. 1, s. 387-402.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
SLAVÍK Vladimír. 2000. New trends in settlement development and settlement planning of the Slovak Republic in the process o transformation. European Spatial Research and Policy, roč. 7, 2000, č. 2, s. 35-49.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
SLAVÍK Vladimír. 2000. Pohraničný región Skalica a cezhraničná spolupráca. Životné prostredie, roč. 34, 2000, č. 1, s. 25-29.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch


 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok