www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Juraj Majo, PhD.
oddelenie demogeografie a demografie

e-mail: juraj.majo@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9180
miestnosť: CH1-B1/7
konzultačné hodiny: streda: 12:00 - 14:00 (prípadne po dohode)
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaVybrané publikácie (40):
Voľanská, Ľ, Káčerová, M., Majo, J. 2021. On Nearness and Distance. Seniors´ life in Urban Areas in Slovakia. In Grammshammer-Hohl, D., Hergenröther, O. (eds.). Foreign Countries of Old Age: East and Southeast European Perspectives on Aging. Bielefeld: transcript verlag, pp. 149-178.
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Majo, J. 2021. Nové výzvy pre slovenskú geografiu náboženstiev v súčasnej dynamickej spoločnosti. Geografie,126, 1, s. 79-96.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Voľanská, Ľ., Káčerová, M., Majo, J. 2021. Bližšia košeľa ako kabát? Sociálne siete rodiny a komunity seniorovv slovenských mestách Český lid,108, 3, s. 289-321.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Majo, J. 2020. "Daj Slovákovi nocľah a vyženie ťa z domu" - zmeny etnických pomerov v zázemí Bratislavy pod vplyvom suburbanizácie. In Šuška, P., Šveda, M. (eds). Suburbanizácia 2: sondy do premien zázemia Bratislavy. Bratislava: Geografický ústav SAV, pp. 195 - 2015.
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Majo, J., Káčerová, M. 2019. Sú seniori v Česku a Slovensku viac veriaci ako zvyšná populácia? Demografie 61, 1, s. 61-70
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Voľanská, Ľ., Káčerová, M., Majo, J. 2019. People, space and culture – dimensions of intergenerational relationships. Introduction. Slovenský národopis / Slovak Ethnology,67, 2, s. 122-143.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Bahna, M., Kerekeš, D., Majo, J. 2018. Voľby 2016 v Bratislave a v Košiciach: ako volia veľké slovenské mestá? In: Krivý, V. (ed.) Slovenské voľby 2016: retrospektívne analýzy. Bratislava: Sociologický ústav, s.141-171.
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Majo, J. 2018. Giving Ethnic Diversity its Spatial and Temporal Meaning – Examples from Slovakia Sociológia - Slovak Sociological Review 50, 6, s. 672-692.
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Krivý, V., Majo, J. 2018. Parlamentné voľby 2016 v retrospektíve: komu boli naklonené relevantné prostredia? In: Slovenské voľby 2016 : retrospektívne analýzy. Bratislava: Sociologický ústav, s. 55-140.
ABB - Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Rochovská, A., Majo, J., Káčerová, M., Ondoš, S. 2017. Priateľské sídlisko alebo o dôležitosti prostredia pre zdravú komunitu seniorov. Geographia Cassoviensis 11, 2, s. 184-200.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Čéplő, S. et al. 2017. Historický atlas obyvateľstva Slovenska (18.-1. pol. 20. storočia). Bratislava, Centrum pre historickú demografiu a populačný vývoj Slovenska FiF UK.
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Majo, J., Šprocha, B. 2016. Storočie populačného vývoja Slovenska II - populačné štruktúry. Bratislava: Infostat, CSPV SAV, Univerzita Komenského v Bratislave
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Drinka, R., Majo, J. 2016. Veľké vidiecke obce na Slovensku – vybrané charakteristiky plodnosti na začiatku 21. storočia. Geografický časopis 68, 4, s. 301-317.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Majo, J. 2015. Symbiosis in Diversity: The Specific Character of Slovakia’s Religious Landscape. In: Brunn, S. (ed.). 2015. The Changing World Religion Map. Dordrecht: Springer Science, 415-438.
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Majo, J., Voľanská, Ľ. 2015. “The one-child pest is now affecting the body of the Slovak nation” (Bazovský 1929): on restricted reproduction in southern Slovakia in the first half of the 20th century. Ethnologia Slovaca et Slavica, 37, 41-58
XXX - Iná ako A kategória
Majo, J., Kusendová, D. 2015. Náboženský atlas Slovenska. Bratislava: Dajama
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Benža, M., Kusendová, D., Majo, J., Tišliar, P. 2015. Národnostný atlas Slovenska. Bratislava: Dajama
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Majo, J. 2014. Niekoľko poznámok k fenoménu etnicity v súčasnej slovenskej humánnej geografii. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 58, 2, s. 149-172
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Domáce je domáce, alebo už sa to pestovanie v dnešnej dobe neoplatí? (Domáce hospodárenie – stále dôležitá súčasť životných stratégií domácností slovenského postsocialistického vidieka). Alena Rochovská, Juraj Majo. Slovenský národopis. 1/2013, s. 7-30.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Vybrané charakteristiky transformácie religiozity na Slovensku v rokoch 1950-2001 vo vzťahu k sekularizácii. Geografický časopis, 65, 3, s. 217-234.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Historicko-demografický lexikón obcí Slovenska 1880-1910. Bratislava: Štatistický úrad, 2012. (zobrazte kliknutím na názov)
XXX - Iná ako A kategória
Bratislava zblízka. Voľby 12 a 10 / Miloslav Bahna, Juraj Majo (30 %). In: Krivý, V. (ed.) Slovenské voľby 12. Čo im predchádzalo, postoje a výsledky. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2012 s. 203-235
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Shrinking Minority? Slovak Lutherans Fighting with Secularism. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10,30, pp.39-55
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Slováci a Maďari v zmiešaných rodinách. Niekoľko postrehov o reprodukcii etnicít v kontaktnom priestore. Časovo-priestorové aspekty regionálnych štruktúr ČR a SR Bratislava: Geografický ústav SAV, 2011, s.69-74. ISBN 978-80-89580-02-6
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Historický atlas ECAV na Slovensku
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
World and its peoples : Central Europe / Ivan Bilčík ... [et al.]. Tarrytown : Marshal Cawendish Corporation, 2010
XXX - Iná ako A kategória
Cobwebs in pews - religion, identity, and space in Western Gemer region in Central Slovakia / Juraj Majo. Acta Facultatis studiorum humanitatis et naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy, roč. 50. Folia Geographica 15, Prešov : Prešovská univerzita, 2010 S. 55-68
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Populačný vývoj Slovenska na prelome tisícročí - kontinuita či nová éra? / Branislav Bleha ... [et al.] (5 %) Bratislava : Geo-grafika, 2009
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Space and ethnic identity transmission: case study from Galanta district in Slovakia / Juraj Majo. "New" Europe and challenges of sustainable development, Bratislava : Geografika, 2009 S. 84-93
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Demografia populárne / Vladimír Bačík ... [et al.] (9 %). Bratislava : Univerzita Komenského, 2009
XXX - Iná ako A kategória
Pitvaroš a Pitvarošania / Štefan Maglocký ... [et al.] (18 %). Pitvaros : Slovenská samospráva Pitvaroš, 2008
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Niektoré priestorové vlastnosti sociálnej hranice / Juraj Majo. Geographia Cassoviensis, roč. 2, č. 1, Košice : UPJŠ, 2008 S. 108-111
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Kartografia a kritická sociálna teória: o mapách, etike, praxi a moci / M. Blažek, J. Majo (20 %). Kartografické listy, 16, Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2008 S. 5-16
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Pitvaroš a Pitvarošania / Štefan Maglocký ... [et al.] (18 %). Pitvaros : Slovenská samospráva Pitvaroš, 2007
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Etnické a náboženské pomery Slovenska v polovici 19. storočia podľa geografického slovníka Uhorska od Eleka Fényesa z roku 1851 / Juraj Majo, Dagmar Kusendová (70 %). Historický časopis, Roč. 55, č. 4 (2007), s. 739-748
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Ethnic Diversity of the population of Slovakia / Juraj Majo, Marcel Horňák (50 %). Europa XXI. Regional Development in Central Europe - Cohesion or Competitiveness, No. 16 (2007), s. 191-198
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Vývoj etnickej hranice v okrese Galanta / Juraj Majo, Dagmar Kusendová (50 %). Geografický časopis, Roč. 59, č. 3 (2007), s. 251-263
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Projekt atlasu s historicko-religióznou tematikou / Dagmar Kusendová, Juraj Majo (30 %). Kartografické listy, 15, Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2007 S. 60-68
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Etnická štruktúra okresov SR podľa sčítania v roku 1880 / Juraj Majo. Forum Statisticum Slovacum, Roč. 2, č. 1 (2006), s. 221-224
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Etnická štruktúra obyvateľstva a demovalentné kartogramy / Juraj Majo. Kartografické listy, roč. 14, Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2006 S. 121-126
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok