www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Juraj Majo, PhD.
oddelenie demogeografie a demografie

e-mail: juraj.majo@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9180
miestnosť: CH1-B1/7
konzultačné hodiny: utorok 12:30 - 14:30 alebo podľa dohody
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaAktuálne vedené a vypísané témy BAKALÁRSKYCH PRÁC (5):
 Jozefínske sčítanie z 18. storočia - vybrané regionálne demografické štruktúry (3.r)
 Starnutie konfesionálnych skupín na Slovensku po roku 1991 (3.r)
 Konfesionalita a medzigeneračné súvislosti (3.r)
 Premena religióznej krajiny vybraného regiónu Slovenska po roku 1990 (int.) (3.r)
 Premeny sezónnosti sobášov na Slovensku v 20. storočíKristína Ševčíková (uBI-GE) (int.) (3.r)


Aktuálne vedené a vypísané témy DIPLOMOVÝCH PRÁC (5):
 Sekularizácia a mesto (int.)
 Postsocialistická sakralizácia v slovenskom urbánnom priestore
 Keď veľkosť neznamená životaschopnosť - malé religiózne skupiny v mestskom prostredí (int.)
 Konfesionálna homogamia na Slovensku (int.)
 Geografické dimenzie bezkonfesijnosti na súčasnom Slovensku (int.)

 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok