www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Juraj Majo, PhD.
oddelenie demogeografie a demografie

e-mail: juraj.majo@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9180
miestnosť: CH1-B1/7
konzultačné hodiny: streda: 12:00 - 14:00 (prípadne po dohode)
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaAktuálne vedené a vypísané témy BAKALÁRSKYCH PRÁC (5):
 Jozefínske sčítanie z 18. storočia - vybrané regionálne demografické štruktúry (3.r)
 Starnutie konfesionálnych skupín na Slovensku po roku 1991 (3.r)
 Konfesionalita a medzigeneračné súvislosti (3.r)
 Premena religióznej krajiny vybraného regiónu Slovenska po roku 1990 (int.) (3.r)
 Mimomanželská plodnosť na Slovensku v 20. a 21. storočíSučíková, Dominika (GESL) (int.) (3.r)


Aktuálne vedené a vypísané témy DIPLOMOVÝCH PRÁC (6):
 Sekularizácia a mesto (int.)
 Postsocialistická sakralizácia v slovenskom urbánnom priestore
 Keď veľkosť neznamená životaschopnosť - malé religiózne skupiny v mestskom prostredí (int.)
 Konfesionálna homogamia na Slovensku (int.)
 Geografické dimenzie bezkonfesijnosti na súčasnom Slovensku (int.)
 Transformácia slovenskej religiozity od roku 2000 ma základe výberových skúmaní.  (1.r)

 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok