www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Mgr. Juraj Majo, PhD.
oddelenie demografie

e-mail: juraj.majo@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 180
miestnosť: CH1-B1/7
konzultačné hodiny: utorok 12:30 - 14:30 alebo podľa dohody
» humánna geografia
»  demografiaAktuálne vedené a vypísané témy BAKALÁRSKYCH PRÁC (6):
 Jozefínske sčítanie z 18. storočia - vybrané regionálne demografické štruktúry (3.r)
 Starnutie konfesionálnych skupín na Slovensku po roku 1991 (3.r)
 Národnosť a materinský jazyk – vybrané súvislosti po roku 1950 (3.r)
 Téma po dohode (zásadne v rámci profilácie školiteľa) (3.r)
 Premena religióznej krajiny vybraného regiónu Slovenska po roku 1990 (int.) (3.r)
 Premeny sezónnosti sobášov na Slovensku v 20. storočí (int.) (3.r)


Aktuálne vedené a vypísané témy DIPLOMOVÝCH PRÁC (3):
 Sekularizácia a mesto (int.)
 Postsocialistická sakralizácia v slovenskom urbánnom priestore
 Konfesionálna homogamia na Slovensku (int.)

 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok