www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Juraj Majo, PhD.
oddelenie demogeografie a demografie

e-mail: juraj.majo@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9180
miestnosť: CH1-B1/7
konzultačné hodiny: streda: 12:00 - 14:00 (prípadne po dohode)
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaVybrané publikácie na stiahnutie (9):
Majo, J., Voľanská, Ľ. 2015. “The one-child pest is now affecting the body of the Slovak nation” (Bazovský 1929): on restricted reproduction in southern Slovakia in the first half of the 20th century. Ethnologia Slovaca et Slavica, 37, 41-58
XXX - Iná ako A kategória
Domáce je domáce, alebo už sa to pestovanie v dnešnej dobe neoplatí? (Domáce hospodárenie – stále dôležitá súčasť životných stratégií domácností slovenského postsocialistického vidieka). Alena Rochovská, Juraj Majo. Slovenský národopis. 1/2013, s. 7-30.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Shrinking Minority? Slovak Lutherans Fighting with Secularism. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10,30, pp.39-55
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Slováci a Maďari v zmiešaných rodinách. Niekoľko postrehov o reprodukcii etnicít v kontaktnom priestore. Časovo-priestorové aspekty regionálnych štruktúr ČR a SR Bratislava: Geografický ústav SAV, 2011, s.69-74. ISBN 978-80-89580-02-6
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Historický atlas ECAV na Slovensku
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Cobwebs in pews - religion, identity, and space in Western Gemer region in Central Slovakia / Juraj Majo. Acta Facultatis studiorum humanitatis et naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy, roč. 50. Folia Geographica 15, Prešov : Prešovská univerzita, 2010 S. 55-68
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Space and ethnic identity transmission: case study from Galanta district in Slovakia / Juraj Majo. "New" Europe and challenges of sustainable development, Bratislava : Geografika, 2009 S. 84-93
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Ethnic Diversity of the population of Slovakia / Juraj Majo, Marcel Horňák (50 %). Europa XXI. Regional Development in Central Europe - Cohesion or Competitiveness, No. 16 (2007), s. 191-198
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Vývoj etnickej hranice v okrese Galanta / Juraj Majo, Dagmar Kusendová (50 %). Geografický časopis, Roč. 59, č. 3 (2007), s. 251-263
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch


 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok