www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Marcela Káčerová, PhD.
oddelenie demogeografie a demografie

e-mail: marcela.kacerova@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9169
miestnosť: CH1-B1/5
konzultačné hodiny: po dohode emailom
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaVybrané publikácie (50):
Káčerová, M., Mládek, J., Kusendová, D. (2022). Temporal and spatial analysis of population ageing and growing younger in Slovakia. Folia Geographica 64(1):112-130.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Voľanská,Ľ., Káčerová, M., Majo, J. (2021).Bližšia košeľa ako kabát? Sociálne siete rodiny a komunity seniorov v slovenských mestách. Český lid. - Roč. 108, č. 3 (2021), s. 289-321.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Voľanská, Ľ., Káčerová,M., Majo, J. (2021).On Nearness and Distance Seniors Lives in Urban Areas. Foreign Countries of Old Age : East and Southeast European Perspectives on Aging. - : 1. vyd. ISBN 9783839445549. - Berlin : De Gruyter, 2021. - S. 149-178 [online]
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Káčerová, M. (2021). Economic and social consequences of ageing populations in the V4 countries. In: Are countries of the Visegrad Group (V4) ready for the consequences of population ageing. - : 1. vyd. ISBN 978-80-8178-188-9. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2021. - S. 113-131 [1 AH]
XXX - Iná ako A kategória
Káčerová, M., Ondoš, S., Miláčková, M. (2021). Regionálne nerovnosti v zdravotnej a sociálnej starostlivosti o seniorov na Slovensku.Geographia Cassoviensis. - Roč. 15, č. 2 (2021), s. 135-149
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Káčerová,M., Ondačková, J. (2020). How seniors live from an economic, health, social and emotional point of view? Multidimensional review of the quality of life of seniors in Europe. Geographia Polonica (2020) vol. 93, iss. 2, pp. 183-209
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Voľanská, Ľ., Káčerová, M. Majo, J. (2019). People, space and culture – dimensions of intergenerational relationships. Introduction. Slovenský národopis 67(2).122-143.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Káčerová, M., Majo, J., Ondoš. S., Rochovská , A. (2019). OLD AGE IN THE CITY. Life of seniors in Urban Slovakia. Comenius University, Bratislava, ISBN 978-80-223-4870-6, 5,6 AH. K dispozíci tu: stiahnutie/Monografia_OldAgeInCity_final.pdf
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Majo,J.,Káčerová, M.(2019).Sú seniori v Česku a na Slovensku viac veriaci ako zvyšná populácia Demografie 61(1), 61-70.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Mládek,J., Káčerová,M.,Stankovičová,I.(2018).Regionálna diferencovanosť populačného starnutia v Európe. Geographia Cassoviensis, ročník XII, č. 1
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Ondačková,J.,Káčerová,M.,Mládek,J.,Popjaková,D.,Vančura,M. (2018). Population age structure transformation in the capitals of the Visegrad Group countries. Geographia Polonica (2018) vol. 91, iss. 3, pp. 281-299.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Ondoš,S., Káčerová, M., Námešný L., Majo J., Rochovská (2018). Income decline in retirement in Eastern Europe: A case study in Slovakia. Acta Geographica Universitatis Comenianae. - Roč. 62, č. 2 (2018), s. 93-108
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Mládek, J, Káčerová, M, Popjaková, D. Vančura, M. (2017).Changes in Demographic Behaviour: Possible Use of Its Findings in Didactic Practice in Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Mládek, J. (Eds.). Current Topics in Czech and Central European Geography Education.Springer.
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ROCHOVSKÁ, A., MAJO, J., KÁČEROVÁ, M., ONDOŠ, S. (2017). Priateľské sídlisko alebo o dôležitosti prostredia pre zdravú komunitu seniorov. GEOGAPHIA CASSOVIENSIS, XI, 2, s. 184-200.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Meessen, H., Švajda, J., Kohler, T., Fabriciusová, V., Galvánek,D., Buraľ, M., Káčerová, M. and Kadlečík, J.(2015). Protected Areas in the Slovak Carpathians as a Contested Resource Between Metropolitan and Mountain Stakeholders. Journal of Alpine Research | Revue de géographie alpine [Online], 103-3 | 2015, Online since 10 February 2016, connection on 15 March 2016. URL : http://rga.revues.org/3055 ; DOI : 10.4000/rga.3055
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Káčerová, M., Nováková, M. (2016). Vplyv populačných procesov na starnutie obyvateľstva v krajinách V4. Slovenská štatistika a demografia r. 26, č. 2, s. 47-62
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Káčerová, M., Ondačková, J. (2015). Proces starnutia populácie Slovenska v európskom kontexte. Slovenská štatistika a demografia 3(2015) r. 25.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Káčerová, M., Ondačková, J. (2015). The process of population ageing in countries of the Visegrad Group (V4). Erdkunde No.1, Volume 69, pp. 49-68.
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Káčerová, M., Nováková, G.(2015).Úmrtnosť ako jeden z ukazovateľov zdravotného stavu obyvateľstva Slovenska.Slovenská štatistika a demografia. Bratislava: 2015, roč. 25, č. 4, s. 33-48.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Ondoš, S., Káčerová, M. (2015). Migration Responses to Regional Labor Market Conditions in Slovakia. Ekonomický časopis 63, č. 2. 188-212.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Káčerová, M., Horváthová, R. (2014). Zahraničná migrácia Slovenska– demografické a priestorové aspekty. Slovenská štatistika a demografia. r. 24, č.2.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Káčerová, M.,Ondačková,J., Mládek J. (2014). Time-space differences of population ageing in Europe. HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN 63 (2)(2014) 177-199
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Káčerová, M.,Ondačková,J., Mládek J. (2014).Starnutie obyvateľstva európskych populácií.STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2014, č. 3
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Rochovská,A. , Majo, J., Káčerová, M. (2014).Súčasná realita vzťahov na slovenskom vidieku: Vidiecke komunity v ohrození alebo ako kapitalizmus pretvára sociálne vzťahy na dedine.IN: Miestne komunity 3. Odraz spoločenského vývoja po roku 1918 na charaktere a štruktúre miestnych komunít na Slovensku.Banská Bystrica: Centrum vedy a výskumu Univerzity Mateja Belu, 2014.S. 39-55.
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Mládek, J., Káčerová M., Ondačková, J. (2012). Population Ageing Processes, Case Study (on) Czech and Slovak Republics. Sociologie Romaneasca Volumul X, Nr. 4,2012 pp. 100-114.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Káčerová, M., Ondačková, J., Mládek, J. (2013).Contribution of population processes to population ageing: a comparison of the Czech and Slovak Republics. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica 44 (1), 27–43.dostupné: http://geography.upol.cz/geographica-44-1b
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Káčerová, M., Ondačková, J. (2013).Index závislosti starého obyvateľstva so zdravotným obmedzením v Európe. Forum statisticum Slovacum. 1/2013. s. 30-38.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Káčerová, M. Ondačková, J., Mládek J. (2013). Sociálne služby pre seniorov, typy, veľkosť a priestorová diferencovanosť - komparácia Českej republiky a Slovenskej republiky. Regionální studia. ročník 7. číslo 1. 51 - 66 s.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Káčerová, M, Mládek, J., Ondačková, J. (2012). Nové štatistické metódy merania populačného starnutia. Forum statisticum slovacum 3/2012, s. 62- 68.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Káčerová, M. - Mládek, J. (2012). Population Ageing as Generation Substitutions: Economic and Social Apects. Ekonomický časopis 60, č. 3, s. 259-276.
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Káčerová, M.- Ondačková, J. (2012).Sociálne služby pre seniorov - príkladová štúdia v obciach Nitrianskeho kraja. Geografické informácie, Roč. 16, č. 1 (2012), s. 171-182.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Káčerová, M., Ondačková J., Mládek J. (2012): A comparison of population ageing in the Czech Republic and the Slovak Republic based on generation support and exchange. Moravian Geographical Reports, Vol. 20, No. 4, p. 26–38.
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Kakaš A., Káčerová, M.(2012). Migračné trendy obyvateľstva Prešovského kraja. Geographia Cassoviensis ročník VI., č.2. s.37-48.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Káčerová M., Mládek, J. (2011).Generačné substitúcie ako indikátory starnutia obyvateľstva. Forum Statisticum Slovacum.Roč. 7, č.6, s.79 -84.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Majo J., Káčerová M. (2010). Premeny vekovej štruktúry vybraných konfesií Slovenska 1910-2001. Geographia Cassoviensis, roč. 4, č. 2. - Košice : UPJŠ, 2010. - ISSN 1337-6748. - S. 91-97
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Mládek, J., Bleha, B., Káčerová,M., Marenčáková, J., Podolák, P. (2009). Population process changes in Slovakia at the end of the 20th and the beginning of the 21st centuries.Geographia Slovaca, 26. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2009. - ISBN 978-80-970076-3-8. - ISSN 1210-3519. - S. 49-69
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Mládek, J., Marenčáková, J.,Káčerová, M. (2009).Population Development in Slovakia at the End of the 20th Century and the Beginning of the 21st Century.Russia and Slovakia: Modern Tendencies of Demographic and Socioeconomic Processes. - Ekaterinburg : Institute of Economics, Russian Academy of Sciences, Ural Branch, 2009. - ISBN 978-5-94646-227-3. - S. 102-138
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Bleha, B. et al. (2009). Populačný vývoj Slovenska na prelome tisícročí - kontinuita či nová éra?.Bratislava : Geo-grafika, 2009. 336 s.
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Bačík, B., Bleha B. et al. (2009). Demografia populárne. Bratislava : Univerzita Komenského, 2009.
XXX - Iná ako A kategória
Džupinová, E., Halás, M., Horňák, M.,Hurbánek, P., Káčerová, M.,Michniak, D., Ondoš, S., Rochovská, A. (2008). Periférnosť a priestorová polarizácia na území Slovenska.Bratislava : Geografika, 2008
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Mládek, J., Káčerová, M. (2008). Analysis of Population Ageing in Slovakia: time and regional dimensions. In: Geografický časopis. Vol. 60, no. 2 (2008), p. 179 - 197.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Káčerová, M. (2007). Selected aspects of population ageing in Slovakia. (abstract) In : Global changes: their regional and local aspects. VI polsko-czesko-slowackie seminarium geograficzne.Kruklanki, Poland 11-15 czerwca 2007.s.15.
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Ondoš, S., Káčerová, M. (2007). Migration aspects of the urbanization in post-socialism: Bratislava case. Forum Statisticum Slovacum. - ISSN 1336-7420. - Roč. 3, č. 3 (2007), s. 176-180.
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Káčerová, M., Bleha, B. (2007). Teoretické východiská populačného starnutia a retrospektívny pohľad na starnutie Európy. Slovenská štatistika a demografia. - ISSN 1210-1095. - Roč. 17, č. 3 (2007), s. 43-61
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Benža, M. et al. ( 2006). Atlas obyvateľstva Slovenska. Bratislava: Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta 2006. ( spoluautorka máp v kapitole 4)
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Mládek, J., Káčerová, M., Marenčáková J., Širočková J. (2006). New trends of population development in Slovakia at the End of the 20th century and the beginning of the 21st Century. Acta Geographica Universitatis Comenianae, No. 48. Univerzita Komenského. Bratislava 2006, s. 189-210.
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Mládek, J., Káčerová, M.(2006). Niektoré trendy demografického správanie obyvateľstva Slovenska. Zborník abstraktov: Medzinárodní konferencia "150 let geografie na UK" Praha -Albertov 6, 10- 11. 11. 2006. s.28.
AFE - Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií
Káčerová, M. (2005). Demografické starnutie populácie Slovenska a Európy. In: Naša demografia - Súčasnosť a perspektíva, Slovenská štatistická a demografická spoločnosť. Smolenice, s. 97 - 102.
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Mládek, J., Káčerová, M., Marenčáková J., Širočková J. (2005). Nové trendy populačného vývoja Slovenska na konci 20. a začiatku 21. storočia. Nová pozícia hranice v zjednocujúcej sa Európe (geografia v poznávaní vývoja regiónov) , Bratislava : UK, 2005 S. 41
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Káčerová, M. (2003). Veková štruktúra a starnutie obyvateľstva Slovenska podľa národností. In : 12. medzinárodný seminár výpočtovej štatistiky, 4.-5. 12. 2003, Zborník príspevkov, Slovenská štatistická a demografická spoločnosť. Bratislava, s. 190 - 194.
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok