Mgr. Marcela Káčerová, PhD.

Vybrané publikácie na stiahnutie (23)

Voľanská,Ľ., Káčerová, M., Majo, J. (2021).Bližšia košeľa ako kabát? Sociálne siete rodiny a komunity seniorov v slovenských mestách. Český lid. - Roč. 108, č. 3 (2021), s. 289-321.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Káčerová, M., Ondoš, S., Miláčková, M. (2021). Regionálne nerovnosti v zdravotnej a sociálnej starostlivosti o seniorov na Slovensku.Geographia Cassoviensis. - Roč. 15, č. 2 (2021), s. 135-149
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Káčerová,M., Ondačková, J. (2020). How seniors live from an economic, health, social and emotional point of view? Multidimensional review of the quality of life of seniors in Europe. Geographia Polonica (2020) vol. 93, iss. 2, pp. 183-209
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Majo,J.,Káčerová, M.(2019).Sú seniori v Česku a na Slovensku viac veriaci ako zvyšná populácia Demografie 61(1), 61-70.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Káčerová, M., Nováková, M. (2016). Vplyv populačných procesov na starnutie obyvateľstva v krajinách V4. Slovenská štatistika a demografia r. 26, č. 2, s. 47-62
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Káčerová, M., Ondačková, J. (2015). Proces starnutia populácie Slovenska v európskom kontexte. Slovenská štatistika a demografia 3(2015) r. 25.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Káčerová, M., Ondačková, J. (2015). The process of population ageing in countries of the Visegrad Group (V4). Erdkunde No.1, Volume 69, pp. 49-68.
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Ondoš, S., Káčerová, M. (2015). Migration Responses to Regional Labor Market Conditions in Slovakia. Ekonomický časopis 63, č. 2. 188-212.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Káčerová, M., Horváthová, R. (2014). Zahraničná migrácia Slovenska– demografické a priestorové aspekty. Slovenská štatistika a demografia. r. 24, č.2.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Káčerová, M.,Ondačková,J., Mládek J. (2014). Time-space differences of population ageing in Europe. HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN 63 (2)(2014) 177-199
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Káčerová, M.,Ondačková,J., Mládek J. (2014).Starnutie obyvateľstva európskych populácií.STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2014, č. 3
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Rochovská,A. , Majo, J., Káčerová, M. (2014).Súčasná realita vzťahov na slovenskom vidieku: Vidiecke komunity v ohrození alebo ako kapitalizmus pretvára sociálne vzťahy na dedine.IN: Miestne komunity 3. Odraz spoločenského vývoja po roku 1918 na charaktere a štruktúre miestnych komunít na Slovensku.Banská Bystrica: Centrum vedy a výskumu Univerzity Mateja Belu, 2014.S. 39-55.
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Káčerová, M., Ondačková, J., Mládek, J. (2013).Contribution of population processes to population ageing: a comparison of the Czech and Slovak Republics. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica 44 (1), 27–43.dostupné: http://geography.upol.cz/geographica-44-1b
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Káčerová, M., Ondačková, J. (2013).Index závislosti starého obyvateľstva so zdravotným obmedzením v Európe. Forum statisticum Slovacum. 1/2013. s. 30-38.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Káčerová, M. Ondačková, J., Mládek J. (2013). Sociálne služby pre seniorov, typy, veľkosť a priestorová diferencovanosť - komparácia Českej republiky a Slovenskej republiky. Regionální studia. ročník 7. číslo 1. 51 - 66 s.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Káčerová, M. - Mládek, J. (2012). Population Ageing as Generation Substitutions: Economic and Social Apects. Ekonomický časopis 60, č. 3, s. 259-276.
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Káčerová, M.- Ondačková, J. (2012).Sociálne služby pre seniorov - príkladová štúdia v obciach Nitrianskeho kraja. Geografické informácie, Roč. 16, č. 1 (2012), s. 171-182.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Káčerová, M., Ondačková J., Mládek J. (2012): A comparison of population ageing in the Czech Republic and the Slovak Republic based on generation support and exchange. Moravian Geographical Reports, Vol. 20, No. 4, p. 26–38.
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Kakaš A., Káčerová, M.(2012). Migračné trendy obyvateľstva Prešovského kraja. Geographia Cassoviensis ročník VI., č.2. s.37-48.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Majo J., Káčerová M. (2010). Premeny vekovej štruktúry vybraných konfesií Slovenska 1910-2001. Geographia Cassoviensis, roč. 4, č. 2. - Košice : UPJŠ, 2010. - ISSN 1337-6748. - S. 91-97
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Mládek, J., Káčerová, M. (2008). Analysis of Population Ageing in Slovakia: time and regional dimensions. In: Geografický časopis. Vol. 60, no. 2 (2008), p. 179 - 197.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Ondoš, S., Káčerová, M. (2007). Migration aspects of the urbanization in post-socialism: Bratislava case. Forum Statisticum Slovacum. - ISSN 1336-7420. - Roč. 3, č. 3 (2007), s. 176-180.
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Káčerová, M., Bleha, B. (2007). Teoretické východiská populačného starnutia a retrospektívny pohľad na starnutie Európy. Slovenská štatistika a demografia. - ISSN 1210-1095. - Roč. 17, č. 3 (2007), s. 43-61
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch