www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Marcela Káčerová, PhD.
oddelenie demogeografie a demografie

e-mail: marcela.kacerova@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9169
miestnosť: CH1-B1/5
konzultačné hodiny: Utorok 8:00 - 9:00 (po dohode emailom)
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaVybrané publikácie na stiahnutie (19):
Káčerová, M., Nováková, M. (2016). Vplyv populačných procesov na starnutie obyvateľstva v krajinách V4. Slovenská štatistika a demografia r. 26, č. 2, s. 47-62
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Káčerová, M., Ondačková, J. (2015). Proces starnutia populácie Slovenska v európskom kontexte. Slovenská štatistika a demografia 3(2015) r. 25.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Káčerová, M., Ondačková, J. (2015). The process of population ageing in countries of the Visegrad Group (V4). Erdkunde No.1, Volume 69, pp. 49-68.
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Ondoš, S., Káčerová, M. (2015). Migration Responses to Regional Labor Market Conditions in Slovakia. Ekonomický časopis 63, č. 2. 188-212.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Káčerová, M., Horváthová, R. (2014). Zahraničná migrácia Slovenska– demografické a priestorové aspekty. Slovenská štatistika a demografia. r. 24, č.2.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Káčerová, M.,Ondačková,J., Mládek J. (2014). Time-space differences of population ageing in Europe. HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN 63 (2)(2014) 177-199
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Káčerová, M.,Ondačková,J., Mládek J. (2014).Starnutie obyvateľstva európskych populácií.STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2014, č. 3
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Rochovská,A. , Majo, J., Káčerová, M. (2014).Súčasná realita vzťahov na slovenskom vidieku: Vidiecke komunity v ohrození alebo ako kapitalizmus pretvára sociálne vzťahy na dedine.IN: Miestne komunity 3. Odraz spoločenského vývoja po roku 1918 na charaktere a štruktúre miestnych komunít na Slovensku.Banská Bystrica: Centrum vedy a výskumu Univerzity Mateja Belu, 2014.S. 39-55.
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Káčerová, M., Ondačková, J., Mládek, J. (2013).Contribution of population processes to population ageing: a comparison of the Czech and Slovak Republics. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica 44 (1), 27–43.dostupné: http://geography.upol.cz/geographica-44-1b
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Káčerová, M., Ondačková, J. (2013).Index závislosti starého obyvateľstva so zdravotným obmedzením v Európe. Forum statisticum Slovacum. 1/2013. s. 30-38.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Káčerová, M. Ondačková, J., Mládek J. (2013). Sociálne služby pre seniorov, typy, veľkosť a priestorová diferencovanosť - komparácia Českej republiky a Slovenskej republiky. Regionální studia. ročník 7. číslo 1. 51 - 66 s.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Káčerová, M. - Mládek, J. (2012). Population Ageing as Generation Substitutions: Economic and Social Apects. Ekonomický časopis 60, č. 3, s. 259-276.
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Káčerová, M.- Ondačková, J. (2012).Sociálne služby pre seniorov - príkladová štúdia v obciach Nitrianskeho kraja. Geografické informácie, Roč. 16, č. 1 (2012), s. 171-182.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Káčerová, M., Ondačková J., Mládek J. (2012): A comparison of population ageing in the Czech Republic and the Slovak Republic based on generation support and exchange. Moravian Geographical Reports, Vol. 20, No. 4, p. 26–38.
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Kakaš A., Káčerová, M.(2012). Migračné trendy obyvateľstva Prešovského kraja. Geographia Cassoviensis ročník VI., č.2. s.37-48.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Majo J., Káčerová M. (2010). Premeny vekovej štruktúry vybraných konfesií Slovenska 1910-2001. Geographia Cassoviensis, roč. 4, č. 2. - Košice : UPJŠ, 2010. - ISSN 1337-6748. - S. 91-97
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Mládek, J., Káčerová, M. (2008). Analysis of Population Ageing in Slovakia: time and regional dimensions. In: Geografický časopis. Vol. 60, no. 2 (2008), p. 179 - 197.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Ondoš, S., Káčerová, M. (2007). Migration aspects of the urbanization in post-socialism: Bratislava case. Forum Statisticum Slovacum. - ISSN 1336-7420. - Roč. 3, č. 3 (2007), s. 176-180.
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Káčerová, M., Bleha, B. (2007). Teoretické východiská populačného starnutia a retrospektívny pohľad na starnutie Európy. Slovenská štatistika a demografia. - ISSN 1210-1095. - Roč. 17, č. 3 (2007), s. 43-61
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch


 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok