www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk   
baner
 
English version
 
 

 
Mgr. Marcela Káčerová, PhD.
oddelenie demografie

e-mail: marcela.kacerova@uniba.sk
telefón: 02/ 60 296 169
miestnosť: CH1-B1/5
konzultačné hodiny: Utorok 8:00 - 9:00 (po dohode emailom)
» humánna geografia
»  demografiaAktuálne vedené a vypísané témy BAKALÁRSKYCH PRÁC (4):
 Súčasné tendencie nelegálnej migrácie v Európe (int.) (3.r)
 Téma po dohode (int.) (3.r)
 Mestá priateľské k veku v kontexte Európy (int.) (3.r)
 Bratislava a Praha, zmena reprodukčného správania mladých ľudíBarbora Šatková (int.) (3.r)


Aktuálne vedené a vypísané témy DIPLOMOVÝCH PRÁC (3):
 Téma po dohode  (int.) (1.r)
 Sociálne služby pre seniorov - vybraná lokalitaKristína Petríková (int.) (2.r)
 Seniori v meste Prievidza – sociálno demografická analýza Lívia Kováčiková (int.) (2.r)

 
 
Odborné štúdium geografie má na Prírodovedeckej fakulte UK najdlhšiu tradíciu v rámci celého Slovenska. Katedra je jedinou svojho druhu na Slovensku vďaka zameraniu na prípravu odborníkov v humánnej geografii a demografii. Pracovníci katedry garantujú na bakalárskom stupni dva akreditované študijné programy - Geografia a demografia, Geografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium). Na magisterskom stupni garantuje študijný program Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (denné aj externé štúdium). Týmto sa radí k významným centrám vzdelávania v humánnej geografii a demografii v európskom meradle.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra humánnej geografie a demografie | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok