doc. Mgr. Vladimír Bačík, PhD.

Vybrané publikácie (53)

BUČEKOVÁ, N., BUČEKOVÁ, I., BAČÍK, V. (2022). The new developments in coffee consumption in Slovakia with emphasis on small coffee roasters. Folia Geographica Vol. 64., No. 1, pp. 49- 68. ISSN 1336-6157 (hard copy), ISSN 2454-1001 (online).
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
PLEŠIVČÁK, M., KLOBUČNÍK, M., BUČEK, J., BAČÍK, V. (2022). Malé obce či veľké mestá – kde majú bližšie k svojim občanom? Geografia legitimity moci po komunálnych voľbách, Sociológia 54, Volume 54, Issue 3, 217-243.
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
KOREC, P., ĎURČEK, P., BAČÍK, V. (2022): Rómovia sú na Slovensku už 700 rokov; Ich počet, rozmiestnenie a vzťah k vybraným spoločenským javom, Acta Geographica Universitatis Comenianae, Vol. 66, No. 2, pp. 125-163. ISSN: 1338-6034.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
BAČÍK, V., KLOBUČNÍK M., MIGNOT, J.F. (2021). What made the tour successful? Competitive balance in the tour de France, 1947–2017, Sport in Society, DOI: 10.1080/17430437.2019.1621844
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
ŠPROCHA, B., BAČÍK, V. (2021): Transformácia plodnosti na Slovensku v čase a priestore. Geografia Cassoviensis, roč. 15, č. 1, Košice - Ústav Geografie UPJŠ
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
ŠPROCHA, B., BAČÍK, V. (2021): Vzdelanie žien a časovanie rodenia detí na Slovensku v priestorovej perspektíve. Geografický časopis, 73, č. 1, str. 43-61, DOI: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2021.73.1.03
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
PRZYBYLA, V., BAČÍK, V. (2021): Vybrané geografické, geopolitické a sociálno-ekonomické dopady pandémie ochorenia COVID-19 na Slovensku, Acta Geographica Universitatis Comenianae, Vol. 65, No. 1, pp. 43-75. ISSN: 1338-6034.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
BAČÍK,V., KLOBUČNÍK,M.(2021).Websites and social networks of communes in Slovakia: development and current state. Bulletin of Geography. Socio-economic Series,53(53) 71-86. DOI: https://doi.org/10.2478/bog-2021-0024
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
BAČÍK, V. (2021): Olympic medalists of the modern summer Olympic games 1896–2016, Journal of Maps, 17:1, 145-153, DOI: 10.1080/17445647.2021.1996475
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
ŠKAMLOVÁ, L., WILKANIEC, A., SZCZEPAŃSKA, M., BAČÍK, V., HENCELOVÁ, P. (2020). The development process and effects from the management of community gardens in two post-socialist cites: Bratislava and Poznań, Urban Forestry & Urban Greening Vol. 48, DOI: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2019.126572
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
BAČÍK, V., CHVOSTEKOVÁ, D. (2020): Cirkulárna vizualizácia dát dochádzky za prácou na príklade obcí Bratislavského samosprávneho kraja. Geografia Cassoviensis, roč. 14, č. 1, Košice - Ústav Geografie UPJŠ
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
ŠPROCHA, B., BAČÍK, V. (2020): Odkladanie rodenia detí a neskorá plodnosť v Európskom priestore. Demografie, 2020, 62: 123-141.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
ŠPROCHA, B., TIŠLIAR, P., BAČÍK, V. (2020): Some Aspects of Demographic Reproduction in Carpathian Ruthenia in the Long Nineteenth Century, Bylye Gody. 2020. Vol. 58. Is. 4: 2698-2707.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
KOREC, P., ONDOŠ, S., BAČÍK, V. (2020): Bratislava, od histórie cez socialistické mesto ku kapitalistickému mestu, pp. 195-228. Acta Geographica Universitatis Comenianae, Vol. 64, No. 2, pp. 195-228. ISSN: 1338-6034.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
KLOBUČNÍK, M., BAČÍK, V., MATIAŠOVÁ, M., FILA, R. (2018). Negatívne aspekty zlučovania obcí v rámci komunálnych reforiem – perspektíva na príklade Slovenskej republiky. Sociológia - Slovak Sociological Review, 50(4), 448-481. DOI: https://doi.org/10.31577/sociologia.2018.50.4.18
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
BAČÍK, V., KLOBUČNÍK, M. (2018): Possibilities of using selected visualization methods for historical analysis of sporting event – an example of stage cycling race Tour de France, Quaestiones Geographicae, Volume 37, Issue 3 (2018), 5-24, doi: 10.2478/quageo-2018-0022
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
BAČÍK, V., KLOBUČNÍK, M. (2017): Stage finishes - Mapping the locations and results of Tour de France (1903-2016), Journal of Maps, Volume 13, Issue 1 (2017), 82-89, DOI:10.1080/17445647.2017.1381193 (published online)
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
HALÁS, M., KLAPKA, P., BAČÍK, V., KLOBUČNÍK, M. (2017): The spatial equity principle in the administrative division of the Central European countries, PLOS ONE 12(11): e0187406. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187406 (published online)
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
KLOBUČNÍK, M., BAČÍK, V. (2016): Local self‐government structure in the EU member states in 2011, Journal of Maps, Volume 12, Issue 4 (2016), 671-675, DOI:10.1080/17445647.2015.1060181
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
KLOBUČNÍK, M., BAČÍK, V. (2016): Development of local authorities in EU-member states between 1950–2011., Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, Volume 116, Issue 2 (2016), 159-175. DOI: 10.1080/00167223.2016.1208110
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
SLAVÍK, V., BAČÍK, V., KLOBUČNÍK, M., GRÁC, R., KOŽUCH, M., FALŤAN, V., FILA, R. (2016): Analýza mikroregiónov Slovenskej republiky, Bratislava, Univerzita Komenského, 183 str.
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
PLEŠIVČÁK, M., BUČEK, J. BAČÍK, V., KUSENDOVÁ, D. (2016): Theoretical and methodological notes on current options related to examination of voting behaviour - The geographical approach. Acta Geographica Universitatis Comenianae, Vol. 60, No. 2, pp. 151-170. ISSN: 1338-6034.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BAČÍK, V., KLOBUČNÍK, M. (2015): Population distribution by selected road network elements - comparison of centroids, geocoded addresses, built-up areas and total areas on the example of Slovak communes. In: Szymańska, D. and Chodkowska-Miszczuk, J. editors, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 28, Toruń: Nicolaus Copernicus University, pp. 7–20. DOI: http://dx.doi.org/10.1515/bog-2015-0012
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
MÁLIKOVA, L., KLOBUČNÍK, M., BAČÍK, V., SPIŠIAK, P. (2015): Socio-economic changes in the borderlands of the Visegrad Group (V4) countries. Moravian Geographical Reports, 23(2): 26–37. DOI: 10.1515/mgr-2015-0008.
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
BAČÍK, V. (2015): Možnosti formátu TopoJSON a knižnice D3 pri vizualizácii geodát v prostredí Internetu, Geographia Cassoviensis, roč. 9, č.1, Košice : Ústav geografie, Prírodovedecká dakulta UPJŠ, 2015 S. 5-16
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
KUSENDOVÁ, D., BAČÍK, V. (2015):Sprístupňovanie zdravotníckych databáz geoinformačnými nástrojmi / GIS Ostrava 2015 [elektronický zdroj], Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2015 Nestr. [9 s.] [CD-ROM]
XXX - Iná ako A kategória
RYBÁR, M., BAČÍK, V. (2015). Príklady využitia JavaScript knižníc v oblasti tvorby tematických máp na internete. Kartografické listy, 23 (2), 74-91.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BAČÍK, V., KLOBUČNÍK, M. (2014): Tour de France: geographical approach to the history of sport event, LAP LAMBERT Academic Publishing, 244 p.
AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
BLEHA, B., VAŇO, B., BAČÍK, V., a kol. (2014): Demografický atlas Slovenskej republiky, Bratislava, Geo-Grafika, 163 str.
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAČÍK, V., KLOBUČNÍK, M., (2013): History of Tour de France from the Geographical Point of View, Sport Science Review, vol. XXII, no. 3-4, 2013, p. 255 - 277, DOI: 10.2478/ssr-2013-0013
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
KLOBUČNÍK, M., BAČÍK, V., (2013): Spatial autocorrelation of communes websites: A case study of the region Stredné Považie in Slovak Republic. In: Szymańska, D. and Biegańska, J. editors, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 22, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, pp. 65–80. DOI: http://dx.doi.org/10.2478/bog-2013-0032
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
HORŇÁK, M., BAČÍK, V. (2013): Poloha uzla Bratislava v dopravných sieťach. In: J. Buček, P. Korec (eds.), Moderná humánna geografia mesta Bratislava: priestorové štruktúry, siete a procesy, Univerzita Komenského v Bratislave, pp. 195-228
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
BAČÍK, V., (2012): Vizualizácia štatistických dát pomocou „Google Chart Tools“, Forum Statisticum Slovacum, roč. 8, č. 5 (2012), s. 9-15
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
BAČÍK, V. (2012): Google API a ich využitie pri tvorbe internetovej stránky obcí Slovenskej republiky, roč. VI (číslo 1), Košice : Ústav geografie, Prírodovedecká dakulta UPJŠ, 2012 S. 5-10
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BAČÍK, V., (2012): Možnosti využitia formátov SVG a KML pri vizualizácii cenzových dát, Kartografické listy, 20, Bratislava, Kartografická spoločnosť SR, 2012 s. 5-17
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BAČÍK, V. (2012): Creating Thematic maps online using PHP, KML and Google Earth, an example of visualizing selected indicators for the Slovak republic, Service-Oriented Mapping SOMAP 2012, Wien : Jobstmedia Management Verlag, 2012 S. 163-180
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
KUSENDOVÁ, D., BAČÍK, V., (2012): Geokódovanie a jeho aplikácia na obce Slovenska - prípadová štúdia regiónu Liptov, Acta Geographica Universitatis Comeniane, vol 56, No. 2/2012, s 161 - 176
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BAČÍK, V. (2010): Internetové stránky samospráv v SR, Geographia Cassoviensis, roč. 1, Košice : Ústav geografie, Prírodovedecká dakulta UPJŠ, 2010 S. 169-174
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BLEHA, B., BAČÍK V., ... (Jurčová, Káčerová, Kusendová, Majo, Meszáros, Potančoková, Šprocha) (2009): Demografia populárne, Univerzita Komenského v Bratislave, ISBN 978-80-223-2606-3, 62 str.
XXX - Iná ako A kategória
KUSENDOVÁ, D., BAČÍK, V., (2009): Počítačová tvorba tematických máp - Cvičenia v MapInfo Professional (2. rozšírené vydanie), Geo-grafika, Bratislava, ISBN 978-80-89317-07-3, 160 str.
XXX - Iná ako A kategória
BAČÍK, V., (2009): Presentation of some Demographic Features in the Internet Environment, Russia adn SLovakia: Modern Tendencies of Demographic and Socioeconomic Processes, Russian Academy of Sciences the Ural Bral Institute of Economics, s. 181-197
XXX - Iná ako A kategória
BAČÍK, V., (2009): Vizualizácia prognostických dát v prostredí internetu, Forum Statisticum Slovacum, Roč. 5, č. 5 (2009), s. 75-80
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
KUSENDOVÁ, D., BAČÍK, V. TOMÁŠIKOVÁ, V. (2008): Publikácia dát o obyvateľstve na internete - dôležitý nástroj verejnej správy, GIS Ostrava 2008, Technická univerzita Ostrava, 9 str.
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
BAČÍK, V. (2008): Vizualizácia geodát v prostredí internetu - teoretické východiská a praktické riešenia na vybranom príklade, Zborník prac CEVASTATu, Bratislava, INFOSTAT, 2008, 16 strán
AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
SLAVÍK, V., BAČÍK, V. (2007): Mikroregióny ako podklad ku komunálnej reforme v SR, Geographia Cassoviensis, roč. 1, Košice : Ústav geografie, Prírodovedecká dakulta UPJŠ, 2007 S. 169-174
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
BAČÍK, V., (2007): Využitie vybraných technológií pre distribúciu výsledkov zo sčítania obyvateľov, domov a bytov na príklade Bratislavských obcí, Demografie, Roč. 49, č. 4 (2007), s. 321-333
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
SLAVÍK, V., KOŽUCH, M., BAČÍK, V. (2005): Big cities in Slovakia - Development, planning, contemporary transformation. In: European spatial research and policy., Vol. 12, No.2-2005, Lodz University Press, ISSN 1231-1652, str. 47-69.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
KUSENDOVÁ, D., BAČÍK, V., (2005): Počítačová tvorba tematických máp - Cvičenia v MapInfo Professional, Geo-grafika, Bratislava, ISBN 80-968146-7-2, 86 str.
XXX - Iná ako A kategória
SLAVÍK, V., KOŽUCH, M., BAČÍK, V. (2005): Analýza mikroregiónov Slovenskej republiky: Projekt riešený pre splnomocnenca vlády SR pre decentralizáciu verejnej správy
AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
BAČÍK, V., (2005): WebGIS a verejná správa na Slovensku, In: Geografické aspekty středoevropského prostoru, Geografie XVI, MU Brno, Pedagogická fakulta, s.133-144.
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
SPIŠIAK, P., BAČÍK, V., (2004): Upresnenie návrhu na spracovanie urbanistickej štúdie pre centrum obce Dunajská Lužná (výsledky anketového prieskumu). PRIF UK, KHaD, OÚ Dunajská Lužná, Prípadová štúdia, Bratislava, 10 str., prílohy.
XXX - Iná ako A kategória
BAČÍK, V., (2004): WebGIS ako jedna z významných technológií pri zavádzaní eGoevrnmentu, In: Geografické informácie 8, Nitra, Fakulta prírodných vied UKF, ISBN: 80-8050-784-8, s. 179 - 185
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
BAČÍK, V., (2003): Informatizácia a internetizácia vo verejnej správe, In: Geografické aspekty středoevropského prostoru, Geografie XIV, MU Brno, Pedagogická fakulta, s.66-70.
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách