www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Vladimír Bačík, PhD.
oddelenie demogeografie a demografie

e-mail: vladimir.bacik@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9526
miestnosť: B1-309a
konzultačné hodiny: streda: 9:00 - 11:00 hod., alebo po dohode mailom
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaAktuálne vedené a vypísané témy BAKALÁRSKYCH PRÁC (4):
 Téma na dohodu (tematicky ukotvená v rámci mojich výskumných aktivít)
 Návrh a distribúcia databázy vybraných atraktivít cestovného ruchu vo vybranom regióne
 Distribúcia databázy volebných výsledkov do NR SR na internete
 Analýza ubytovacích zariadení v regióne Liptov. Oreničová Veronika (int.) (3.r)


Aktuálne vedené a vypísané témy DIPLOMOVÝCH PRÁC (4):
 Využitie D3 knižnice pri vizualizácii priestorových dát na internete
 Tematické mapovanie na Internete pomocou dynamických nástrojov
 Téma vo fáze konzultácieKušnier Stanislav (ext.) (1.r)
 Súčasné možnosti prezentácie tematických máp na interneteOvad Kristián (int.) (1.r)

 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok