www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Vladimír Bačík, PhD.
oddelenie demogeografie a demografie

e-mail: vladimir.bacik@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9526
miestnosť: B1-309a
konzultačné hodiny: streda: 9:00 - 11:00 hod., alebo po dohode mailom
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaVybrané publikácie na stiahnutie (28):
BAČÍK, V., KLOBUČNÍK M., MIGNOT, J.F. (2019). What made the tour successful? Competitive balance in the tour de France, 1947–2017, Sport in Society, DOI: 10.1080/17430437.2019.1621844
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
KLOBUČNÍK, M., BAČÍK, V., MATIAŠOVÁ, M., FILA, R. (2018). Negatívne aspekty zlučovania obcí v rámci komunálnych reforiem – perspektíva na príklade Slovenskej republiky. Sociológia - Slovak Sociological Review, 50(4), 448-481. DOI: https://doi.org/10.31577/sociologia.2018.50.4.18
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
BAČÍK, V., KLOBUČNÍK, M. (2018): Possibilities of using selected visualization methods for historical analysis of sporting event – an example of stage cycling race Tour de France, Quaestiones Geographicae, Volume 37, Issue 3 (2018), 5-24, doi: 10.2478/quageo-2018-0022
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
BAČÍK, V., KLOBUČNÍK, M. (2017): Stage finishes - Mapping the locations and results of Tour de France (1903-2016), Journal of Maps, Volume 13, Issue 1 (2017), 82-89, DOI:10.1080/17445647.2017.1381193 (published online)
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
HALÁS, M., KLAPKA, P., BAČÍK, V., KLOBUČNÍK, M. (2017): The spatial equity principle in the administrative division of the Central European countries, PLOS ONE 12(11): e0187406. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187406 (published online)
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
KLOBUČNÍK, M., BAČÍK, V. (2016): Local self‐government structure in the EU member states in 2011, Journal of Maps, Volume 12, Issue 4 (2016), 671-675, DOI:10.1080/17445647.2015.1060181
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
KLOBUČNÍK, M., BAČÍK, V. (2016): Development of local authorities in EU-member states between 1950–2011., Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, Volume 116, Issue 2 (2016), 159-175. DOI: 10.1080/00167223.2016.1208110
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
SLAVÍK, V., BAČÍK, V., KLOBUČNÍK, M., GRÁC, R., KOŽUCH, M., FALŤAN, V., FILA, R. (2016): Analýza mikroregiónov Slovenskej republiky, Bratislava, Univerzita Komenského, 183 str.
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
PLEŠIVČÁK, M., BUČEK, J. BAČÍK, V., KUSENDOVÁ, D. (2016): Theoretical and methodological notes on current options related to examination of voting behaviour - The geographical approach. Acta Geographica Universitatis Comenianae, Vol. 60, No. 2, pp. 151-170. ISSN: 1338-6034.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BAČÍK, V., KLOBUČNÍK, M. (2015): Population distribution by selected road network elements - comparison of centroids, geocoded addresses, built-up areas and total areas on the example of Slovak communes. In: Szymańska, D. and Chodkowska-Miszczuk, J. editors, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 28, Toruń: Nicolaus Copernicus University, pp. 7–20. DOI: http://dx.doi.org/10.1515/bog-2015-0012
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
MÁLIKOVA, L., KLOBUČNÍK, M., BAČÍK, V., SPIŠIAK, P. (2015): Socio-economic changes in the borderlands of the Visegrad Group (V4) countries. Moravian Geographical Reports, 23(2): 26–37. DOI: 10.1515/mgr-2015-0008.
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
BAČÍK, V. (2015): Možnosti formátu TopoJSON a knižnice D3 pri vizualizácii geodát v prostredí Internetu, Geographia Cassoviensis, roč. 9, č.1, Košice : Ústav geografie, Prírodovedecká dakulta UPJŠ, 2015 S. 5-16
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BAČÍK, V., KLOBUČNÍK, M. (2014): Tour de France: geographical approach to the history of sport event, LAP LAMBERT Academic Publishing, 244 p.
AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
BLEHA, B., VAŇO, B., BAČÍK, V., a kol. (2014): Demografický atlas Slovenskej republiky, Bratislava, Geo-Grafika, 163 str.
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAČÍK, V., KLOBUČNÍK, M., (2013): History of Tour de France from the Geographical Point of View, Sport Science Review, vol. XXII, no. 3-4, 2013, p. 255 - 277, DOI: 10.2478/ssr-2013-0013
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
KLOBUČNÍK, M., BAČÍK, V., (2013): Spatial autocorrelation of communes websites: A case study of the region Stredné Považie in Slovak Republic. In: Szymańska, D. and Biegańska, J. editors, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 22, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, pp. 65–80. DOI: http://dx.doi.org/10.2478/bog-2013-0032
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
HORŇÁK, M., BAČÍK, V. (2013): Poloha uzla Bratislava v dopravných sieťach. In: J. Buček, P. Korec (eds.), Moderná humánna geografia mesta Bratislava: priestorové štruktúry, siete a procesy, Univerzita Komenského v Bratislave, pp. 195-228
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
BAČÍK, V., (2012): Vizualizácia štatistických dát pomocou „Google Chart Tools“, Forum Statisticum Slovacum, roč. 8, č. 5 (2012), s. 9-15
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
BAČÍK, V. (2012): Google API a ich využitie pri tvorbe internetovej stránky obcí Slovenskej republiky, roč. VI (číslo 1), Košice : Ústav geografie, Prírodovedecká dakulta UPJŠ, 2012 S. 5-10
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BAČÍK, V., (2012): Možnosti využitia formátov SVG a KML pri vizualizácii cenzových dát, Kartografické listy, 20, Bratislava, Kartografická spoločnosť SR, 2012 s. 5-17
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BAČÍK, V. (2012): Creating Thematic maps online using PHP, KML and Google Earth, an example of visualizing selected indicators for the Slovak republic, Service-Oriented Mapping SOMAP 2012, Wien : Jobstmedia Management Verlag, 2012 S. 163-180
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
KUSENDOVÁ, D., BAČÍK, V., (2012): Geokódovanie a jeho aplikácia na obce Slovenska - prípadová štúdia regiónu Liptov, Acta Geographica Universitatis Comeniane, vol 56, No. 2/2012, s 161 - 176
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BAČÍK, V. (2010): Internetové stránky samospráv v SR, Geographia Cassoviensis, roč. 1, Košice : Ústav geografie, Prírodovedecká dakulta UPJŠ, 2010 S. 169-174
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BAČÍK, V., (2009): Vizualizácia prognostických dát v prostredí internetu, Forum Statisticum Slovacum, Roč. 5, č. 5 (2009), s. 75-80
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
KUSENDOVÁ, D., BAČÍK, V. TOMÁŠIKOVÁ, V. (2008): Publikácia dát o obyvateľstve na internete - dôležitý nástroj verejnej správy, GIS Ostrava 2008, Technická univerzita Ostrava, 9 str.
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
BAČÍK, V. (2008): Vizualizácia geodát v prostredí internetu - teoretické východiská a praktické riešenia na vybranom príklade, Zborník prac CEVASTATu, Bratislava, INFOSTAT, 2008, 16 strán
AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
BAČÍK, V., (2007): Využitie vybraných technológií pre distribúciu výsledkov zo sčítania obyvateľov, domov a bytov na príklade Bratislavských obcí, Demografie, Roč. 49, č. 4 (2007), s. 321-333
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
BAČÍK, V., (2005): WebGIS a verejná správa na Slovensku, In: Geografické aspekty středoevropského prostoru, Geografie XVI, MU Brno, Pedagogická fakulta, s.133-144.
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách


 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok