www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Jaroslav Rusnák, PhD.
oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: jaroslav.rusnak@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9179
miestnosť: CH1-B1/6
konzultačné hodiny: Štvrtok 10,00 - 11,00, resp. dohodou cez mail
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaVybrané publikácie (25):
RUSNÁK, J. a KOREC, P. (2020). Teórie regionálneho rozvoja a výskum regiónov. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave
ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
RUSNÁK, J., LEHOCKÝ, F. (2019). Aglomeračné výhody a technologická náročnosť odvetví priemyselnej výroby na Slovensku. Politická ekonomie, 2019, 67, 4, 426-443.
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
KOREC, P. a RUSNÁK, J. (2018). Prístupy humánnej geografie: filozofia, teória a kontext. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave
ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
RUSNÁK, J. (2018). Niekoľko poznámok k problému vedeckosti v geografickom výskume, AGUC, 62, 2, pp. 151-174
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ONDOŠ, S., MILÁČKOVÁ, M., BELUŠÁK, L., RUSNÁK, J. a KUSENDOVÁ, D. (2017). Spatial development of residential market in Bratislava region. Geografický časopis, 69, 2, 95-112.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
RUSNÁK, J. (2017). Využitie dát o dochádzke do zamestnania metódou sieťovej analýzy: príklad Trenčianskeho kraja. Slovenská štatistika a demografia, 27, 4, 46-61.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
RUSNÁK, J., LEHOCKÝ, F. (2016). Koncepty priestorovej distribúcie ekonomických aktivít vo svetle súčasných prístupov ekonomickej geografie. Geografický časopis, 68, 2, 131-149
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
RUSNÁK, J., LEHOCKÝ, F. (2016). Priestorová distribúcia a sektorová štruktúra priemyslu na Slovensku. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 60, 1, 69-102
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
LEHOCKÝ, F. a RUSNÁK, J. (2016). Regional specialization and geographic concentration: experiences from Slovak industry. Miscellanea Geographica, 20, 3, 5–13
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
RUSNÁK, J. (2016.) recenzia knihy od Matloviča, R. a Matlovičovej, K. "Geografické myslenie". Prešovská univerzita, 321 s. Informace ČGS, 35, 2, 41-44
XXX - Iná ako A kategória
KOREC, P. a RUSNÁK, J. (2016). Zaostávajúce regióny Slovenska v kontexte nového (európskeho) regionalizmu. Geografické informácie, 20, 2, 216-230
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
KOREC, P., ONDOŠ, S. a RUSNÁK, J. (2016). Regionálne disparity na Slovensku; niekoľko poznámok k ich bádaniu. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 60, 2, 257-293
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BELUŠÁK, L., RUSNÁK, J. (2015). Percepcia migrácie obyvateľstva v súvislosti s klimatickou zmenou: prehľad prístupov. Ekologické štúdie, 5, 2, s. 113-135
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
RUSNÁK, J., MAJO, J., FILA, R. (2015). Externá poznatková báza humánnej geografie: pôvod, reflexie, implikácie. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 59, 2, s. 99-143
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
RUSNÁK, J., ONDOŠ, S. a BELUŠÁK, L. (2014). Priestorové koncepty a poznávanie geografickej reality. Acta Geographica Universitatis Comenianea, 58, 1, s. 81-120
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
RUSNÁK, J. a NÁMEŠNÝ, L. (2014). Príspevok geografov k ekonomike rozvojových štátov. Medzinárodné vzťahy, 12, 4, s. 334-355, ISSN 1336-1562 (print), ISSN 1339-2751 (online)
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
RUSNÁK, J. a KOREC, P. (2013). Alternatívne koncepcie postsocialistickej transformácie. Ekonomický časopis, 61, 4, s. 396-418.
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
RUSNÁK, J. (2013) recenzia knihy Krugman, P. Skoncovať s krízou, Vyšehrad, 2012, 200 s. (End This Depression Now!, 2012, W. W. Norton & Company, 272 s.). Acta Geographica Universitatis Comenianea, 57, 2, s. 231-238
XXX - Iná ako A kategória
RUSNÁK, J. (2012). Komplexita a ekonomická geografia. Geografický časopis, 64, 2, s. 181-198
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
RUSNÁK, J. (2012). Premenlivosť geografických javov v reálnych systémoch. Acta geographica Universitatis Comenianae, 56, 1, s. 79-98
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
RUSNÁK, J. a SOPKULIAK, A. (2011). Niekoľko poznámok k evolučne orientovanej ekonomickej geografii. Geographia Cassoviensis, 5, 2, s. 118-124
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
MADZINOVÁ, M., BYSTRICKÁ, S., RUSNÁK, J. (2010): Socio-geographic transformation as a result of a subjective sense of poverty in the selected regions of Slovakia, In. KOVALČIK, J., MURÁNSKY M., ROCHOVSKÁ, A. Where do we go from here? (Economic trends, social trajectories and policies of identities in post communist capitalism), Friedrich Ebert Stifung e.V., Bratislava, s. 109-120, ISBN 978-80-89149-18-6.
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
RUSNÁK, J., BYSTRICKÁ, S. (2010): Osobitosti vývoja sektorovej štruktúry na Slovensku po roku 1989, Geografický časopis, 62, 2, Geografický ústav SAV, Bratislava, s.165-178, ISSN 1335-1257.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
RUSNÁK, J. (2010): K pojmu transformácia v geografii. Študentská vedecká konferencia (CD-ROM), Bratislava : Univerzita Komenského, s.1108-1112. ISBN 978-80-223-2819-7
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
RUSNÁK, J., MADZINOVÁ, M., PUKAČOVÁ, J., PLEŠIVČAK, M. (2010): K problematike premenlivosti geografických javov v prírodnom prostredí. Zborník abstraktov z 15. kongresu Slovenskej geografickej spoločnosti a 6. konferencie Asociácie slovenských geomorfológov. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, s. 60, ISBN 978-80-7097-824-5.
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok