www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Jaroslav Rusnák, PhD.
oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: jaroslav.rusnak@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9179
miestnosť: CH1-B1/6
konzultačné hodiny: Štvrtok 10,00 - 11,00, resp. dohodou cez mail
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaVybrané publikácie na stiahnutie (11):
RUSNÁK, J. a KOREC, P. (2020). Teórie regionálneho rozvoja a výskum regiónov. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave
ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
RUSNÁK, J., LEHOCKÝ, F. (2019). Aglomeračné výhody a technologická náročnosť odvetví priemyselnej výroby na Slovensku. Politická ekonomie, 2019, 67, 4, 426-443.
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
KOREC, P. a RUSNÁK, J. (2018). Prístupy humánnej geografie: filozofia, teória a kontext. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave
ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ONDOŠ, S., MILÁČKOVÁ, M., BELUŠÁK, L., RUSNÁK, J. a KUSENDOVÁ, D. (2017). Spatial development of residential market in Bratislava region. Geografický časopis, 69, 2, 95-112.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
RUSNÁK, J., LEHOCKÝ, F. (2016). Koncepty priestorovej distribúcie ekonomických aktivít vo svetle súčasných prístupov ekonomickej geografie. Geografický časopis, 68, 2, 131-149
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
RUSNÁK, J., LEHOCKÝ, F. (2016). Priestorová distribúcia a sektorová štruktúra priemyslu na Slovensku. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 60, 1, 69-102
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BELUŠÁK, L., RUSNÁK, J. (2015). Percepcia migrácie obyvateľstva v súvislosti s klimatickou zmenou: prehľad prístupov. Ekologické štúdie, 5, 2, s. 113-135
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
RUSNÁK, J., MAJO, J., FILA, R. (2015). Externá poznatková báza humánnej geografie: pôvod, reflexie, implikácie. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 59, 2, s. 99-143
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
RUSNÁK, J., ONDOŠ, S. a BELUŠÁK, L. (2014). Priestorové koncepty a poznávanie geografickej reality. Acta Geographica Universitatis Comenianea, 58, 1, s. 81-120
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
RUSNÁK, J. a NÁMEŠNÝ, L. (2014). Príspevok geografov k ekonomike rozvojových štátov. Medzinárodné vzťahy, 12, 4, s. 334-355, ISSN 1336-1562 (print), ISSN 1339-2751 (online)
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
RUSNÁK, J. a KOREC, P. (2013). Alternatívne koncepcie postsocialistickej transformácie. Ekonomický časopis, 61, 4, s. 396-418.
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch


 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok