www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Ingrid Bučeková, PhD.
oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: ingrid.bucekova@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 2089
miestnosť: CH1-B1/14
konzultačné hodiny: Utorok: 12,00 - 13,30
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaVybrané publikácie (14):
Ďurček, P., Nováková, G., Bučeková, I. 2022. Modelling the Costumer Potential of Retail Food Stores. A Case Study from the Turiec. Regional Statistics, Vol 12, No 2, pp. 46-74, DOI: 10.15196/RS120208.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Bučeková, N., Bučeková, I., Bačík, V. 2022. The new developments in coffee consumption in Slovakia with emphasis on small coffee roasters. Folia Geographica Vol. 64., No. 1, pp. 49- 68. ISSN 1336-6157 (hard copy), ISSN 2454-1001 (online).
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Bučeková, I., Erbert, L., Klobučník, M. 2019. Klasifikácia lyžiarskych stredísk na Slovensku. Geografický časopis / Geographical Journal. Vol 71 (2019), No 4, pp. 363 – 382. DOI: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2019.71.4.19.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Bučeková, I., Nováková, G., Kusendová, D. 2016. Časovo-priestorové diferencie v zahraničnej návštevnosti Slovenska. Geografický časopis / Geographical Journal. Vol 68 (2016), No 4, pp. 333 – 351.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Bučeková I. (2013). Bratislava – najvýznamnejšie centrum mestského turizmu na Slovensku. In Buček, J., Korec, P. (ed.) (2012): Moderná humánna geografia mesta Bratislava: priestorové štruktúry, siete a procesy, ISBN: 978-80- 223-3516-4, Univerzita Komenského Bratislava, pp. 171-193.
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Richter, M., Bučeková, I. (2013). Úloha, rozmiestnenie a pôsobenie turistických informačných kancelárií na Slovensku. Acta Geographica Universitates Comenianae. No 57, No12, Univerzita Komenského Bratislava, pp.71-94.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Korec P., Bučeková I. (2012). Bratislava – Slovakia. (kapitola 4). In: Cudny, W., Michalski, T., Rouba R., (ed.) (2012): Tourism and the Transformation of Large Cities in the Post-communist Countries of Central and Eastern Europe, ISBN: 978-83-60655-66-5, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, pp. 69-102
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Bučeková, I. (2009). A szállodák telephelyválasztása a város területén: Pozsony (Bratislava) esete. In. Michalkó G. Rátz T. (ed.) A tér vonzásában: a turisztikai termékfejlesztés térspecifikus vonásai. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, ISBN 978 963 9558830, pp. 144-157
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Bučeková, I. (2007). Vývoj priestorovej štruktúry siete hotelov na území Bratislavy. Geografický časopis, roč. 59, č. 1, pp.65-81.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Bučeková I. (2001): Model lokalizácie hotelov na území veľkých miest - na príklade Bratislavy. Ekonomická revue cestovného ruchu, Roč. 34, č. 1, Banská Bystrica, pp.17-27.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Bučeková, I., Otrubová E. (2001). Vybrané spôsoby získavania informácií v geografii cestovného ruchu. Geografia. roč. 9, č. 1, pp.27-29.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Královicsová I. (1999): Bratislava ako centrum cestovného ruchu - hodnotenie návštevnosti. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, Folia geographica 3, XXXII, Prešov, pp. 184-191.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Bučeková, I. (1999). Tendencie vývoja a priestorová diferencovanosť ubytovacích zariadení v Bratislave. Geografický časopis, roč. 51, č. 2, pp.206-218.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Královicsová I., Otrubová E. (1997): Transformation of accommodation and foodservice facilities in Bratislava after 1989. Acta Univesitatis Carolinae, Geographica XXXII, Supplementum, (Karolinum) Praha, pp. 377-384.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok