www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Ingrid Bučeková, PhD.
oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: ingrid.bucekova@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 2089
miestnosť: CH1-B1/14
konzultačné hodiny: Utorok: 12,00 - 13,30
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaVybrané publikácie na stiahnutie (11):
Bučeková, I., Erbert, L., Klobučník, M. 2019. Klasifikácia lyžiarskych stredísk na Slovensku. Geografický časopis / Geographical Journal. Vol 71 (2019), No 4, pp. 363 – 382. DOI: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2019.71.4.19.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Bučeková, I., Nováková, G., Kusendová, D. 2016. Časovo-priestorové diferencie v zahraničnej návštevnosti Slovenska. Geografický časopis / Geographical Journal. Vol 68 (2016), No 4, pp. 333 – 351.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Bučeková I. (2013). Bratislava – najvýznamnejšie centrum mestského turizmu na Slovensku. In Buček, J., Korec, P. (ed.) (2012): Moderná humánna geografia mesta Bratislava: priestorové štruktúry, siete a procesy, ISBN: 978-80- 223-3516-4, Univerzita Komenského Bratislava, pp. 171-193.
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Richter, M., Bučeková, I. (2013). Úloha, rozmiestnenie a pôsobenie turistických informačných kancelárií na Slovensku. Acta Geographica Universitates Comenianae. No 57, No12, Univerzita Komenského Bratislava, pp.71-94.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Korec P., Bučeková I. (2012). Bratislava – Slovakia. (kapitola 4). In: Cudny, W., Michalski, T., Rouba R., (ed.) (2012): Tourism and the Transformation of Large Cities in the Post-communist Countries of Central and Eastern Europe, ISBN: 978-83-60655-66-5, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, pp. 69-102
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Bučeková, I. (2009). A szállodák telephelyválasztása a város területén: Pozsony (Bratislava) esete. In. Michalkó G. Rátz T. (ed.) A tér vonzásában: a turisztikai termékfejlesztés térspecifikus vonásai. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, ISBN 978 963 9558830, pp. 144-157
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Bučeková, I. (2007). Vývoj priestorovej štruktúry siete hotelov na území Bratislavy. Geografický časopis, roč. 59, č. 1, pp.65-81.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Bučeková, I., Otrubová E. (2001). Vybrané spôsoby získavania informácií v geografii cestovného ruchu. Geografia. roč. 9, č. 1, pp.27-29.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Královicsová I. (1999): Bratislava ako centrum cestovného ruchu - hodnotenie návštevnosti. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, Folia geographica 3, XXXII, Prešov, pp. 184-191.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Bučeková, I. (1999). Tendencie vývoja a priestorová diferencovanosť ubytovacích zariadení v Bratislave. Geografický časopis, roč. 51, č. 2, pp.206-218.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Královicsová I., Otrubová E. (1997): Transformation of accommodation and foodservice facilities in Bratislava after 1989. Acta Univesitatis Carolinae, Geographica XXXII, Supplementum, (Karolinum) Praha, pp. 377-384.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch


 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok