www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Lucia Škamlová, PhD.
oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: lucia.skamlova@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9533
miestnosť: CH1-B1/13
konzultačné hodiny: po dohode
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaVybrané publikácie (18):
Škamlová, L. 2022. Food self-sufficiency in Slovakia from the perspective of land use and production approach. European Countryside. Vol. 14, No. 1 p. 121-139. DOI: 10.2478/euco-2022-0007
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Škamlová, L. Klobučník, M. 2021. Recycling of municipal waste in Slovak cities. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 53(53), s.43-54.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Škamlová L., Wilkaniec A.,Szczepańska M., Bačík V., Hencelová P. 2020. The development process and effects from the management of community gardens in two post-socialist cites: Bratislava and Poznań. Urban Forestry & Urban Greening. Vol.48. available online at:https://doi.org/10.1016/j.ufug.2019.126572
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Szczepańska, M., Wilkaniec, A., Škamlová, L. 2019. Visual pollution in natural and landscape protected areas: Case studies from Poland and Slovakia. Quaestiones Geographicae.38(4).
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Škamlová L., Klobučník, M. 2019. Poľnohospodárstvo. s. 211-228. In: Gurňák, D. et al (2019). 30 rokov transformácie Slovenska. 462 s. ISBN 978-80-223-4859-1.
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Máliková, L., Klobučník, M. 2017. Differences in the rural structure of Slovakia in the context of socio-spatial polarisation. Quaestiones Geographicae, 36(2), p. 125-140.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Škamlová, L. 2017. Manifestation of marginality and peripherality within differentiated rural structures in Slovakia. XXVII European Society for Rural Sociology congress, On-line Proceedings 24 – 27 July 2017 Kraków, Poland. p. 57-58. ISBN 978-83-947775-0-0
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Máliková, L. 2016. Percepčná marginalita ako staronový prístup k výskumu marginality vo vidieckom prostredí. Geografické informácie. Roč.20, č.1, s.32-44.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Mikuš, R., Máliková, L., Lauko, V. 2016. An introductory study of perceptual marginality in Slovakia. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 34(34), p.47-62.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Klobučník, M., Máliková L. 2016. The impact of population potential on population redistribution in the long-term historical context: Case study of region Stredné Považie, Slovak Republic. Geographia Polonica, Vol. 89, No. 4, p. 443-455
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Máliková, L., Farrell, M., McDonagh, J. 2016. Perception of Marginality and Peripherality in an Irish Rural Context. Quaestiones Geographicae, 35(4), p. 93–105, DOI: https://doi.org/10.1515/quageo-2016-0037
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Mikuš, R., Máliková, L. 2015. Patterns of electoral behavior in marginal rural communes: case study from eastern Slovakia. Human Geographies, Vol.9, No.1, p. 57-78.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Máliková, L., Klobučník, M., Bačík, V., Spišiak, P. 2015. Socio-economic changes in the borderlands of the Visegrad Group (V4) countries. Moravian Geographical Reports, 23(2): 26–37. DOI: 10.1515/mgr-2015-0008.
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Máliková, L. 2014. Zmena využitia zeme vo vybraných poľnohospodársky znevýhodnených oblastiach SR. In: Zborník príspevkov študentskej vedeckej konferencie 2014 (Bratislava, 9.4 2014). Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského. s. 1437-1442.
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Máliková, L., Spišiak, P. 2013. Vybrané problémy marginality a periférnosti vidieckych regiónov na Slovensku. Acta Geographica UniversitatisComenianae, Vol.57, No.1, s. 51-70.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Charvát, T., Spišiak, P., Máliková, L. 2013. Analýza využívania operačných programov v období 2007-2012 na úrovni NUTS V v Prešovskom a Košickom kraji. Geografia Cassoviensis, 1, s. 69-77.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Máliková, L. 2013. Theoretical and methodological aspects of identifying marginal rural areas in the Slovak and Czech studies. In: Zborník príspevkov medzinárodnej konferencie doktorandov MendelNet 2013 (Brno, 20-21.11. 2013). Agronomická fakulta, Mendelova Univerzita. s. 459-464.
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Máliková, L., Spišiak, P. 2012. Rural development from the perspective of local actors (case study of Brezno region). In: Zborník príspevkov medzinárodnej konferencie doktorandov MendelNet 2012 (Brno, 21-22.11. 2012). Agronomická fakulta, Mendelova Univerzita. s. 653-661. AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok