www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Lucia Škamlová, PhD.
oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: lucia.skamlova@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9389
miestnosť: CH1-B1/8
konzultačné hodiny: utorok 15:30 - 16:30, resp. po dohode
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaAktuálne vedené a vypísané témy BAKALÁRSKYCH PRÁC (4):
 Rodinné farmy na Slovensku (int.)
 Agrosektor Slovenska v kontexte klimatickej zmeny (int.)
 Osídlenie v horských oblastiach na Slovensku – súčasnosť a budúca perspektívaKristián Szabo (int.) (3.r)
 Potravinová sebestačnosť na SlovenskuLea Švančarová (int.) (3.r)


Aktuálne vedené a vypísané témy DIPLOMOVÝCH PRÁC (3):
 Poľnohospodárske brownfieldy na Slovensku (časo-priestorová analýza)
 Komparatívna analýza vývoja a implementácie Programu rozvoja vidieka (PRV) na Slovensku v rôznych programových obdobiach (2004-2006, 2007-2013, 2014-2020)
 Implementácia Spoločnej poľnohospodárskej politiky v podmienkach Slovenska s dôrazom na multifunkčné poľnohospodárstvoLacuška Tomáš (int.) (1.r)

 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok