www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.
oddelenie demogeografie a demografie

e-mail: dagmar.kusendova@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9521
miestnosť: B1-309b
konzultačné hodiny: po dohode cez e-mail
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaVybrané publikácie (79):
STANEK, R., KUSENDOVÁ, D., HORŇÁK, M. (2021). Metodika tvorby modelu dostupnosti územia Slovenska na báze dennej intenzity automobilovej dopravy s využitím geoinformačných nástrojov. Geografický časopis, 73(1), 63-81. ISSN 0016-7193. DOI: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2021.73.1.04
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
BENŽA Mojmír, KUSENDOVÁ Dagmar, STANEK Richard (2021). Záhorie na začiatku 20.storočia: Demografický obraz tradičného regiónu. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave, 1. vyd., 136 s., ISBN 978-80-223-5272-7 http://www.humannageografia.sk/zahorie/
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
STANEK, Richard, KUSENDOVÁ, Dagmar, ĎURČEK, Pavol (2021). Vplyv intenzity dopravy na zmeny populačného potenciálu zázemia Bratislavy. [The impact of traffic intensity on changes in the population potential of the Bratislava hinterland] Acta Geographica Universitatis Comenianae, Vol. 65, 2021, No. 2, pp. 233/252, http://www.actageographica.sk/stiahnutie/65_2_06_Stanek_et_al.pdf
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
ĎURČEK, P. NOVÁKOVÁ, G. HORŇÁK, M. KUSENDOVÁ, D. (2020). How will new orbital motorways reshape accessibility in Bratislava metropolitan area? Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 50(50): 83-100. DOI: http://doi.org/10.2478/bog-2020-0034
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
KUSENDOVÁ D., ĎURČEK, P. (2019). Tvorba populačného rastra mesta Bratislavy priestorovou dezagregáciou. Demografie, roč. 61, č. 3, s. 222-230
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
KUSENDOVÁ, D. (2018). Register adries Slovenskej republiky - hodnotenie a potenciál registra. In GIS Ostrava 2018 [elektronický zdroj] Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2018. ISBN 978-80-248-4166-3 ISSN 1213-239X. Nestr. [13 s.][on line]. Dostupné na: http://gisak.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2018/sbornik/papers/gis20175a34313aeee3a.pdf
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
KUSENDOVÁ Dagmar, ĎURČEK Pavol (2018). Raster ako nástroj prezentácie populačných dát – príklad mesta Bratislavy. [Grid as a tool for presentation of population data – an example of the City of Bratislava]. Konferencia Českej demografickej spoločnosti z.s., Brno 23.-25. 5.2018 (prezentácia) https://www.czechdemography.cz/res/archive/005/000565.pdf?seek=1527274678
XXX - Iná ako A kategória
KUSENDOVÁ, D. (2017). Aktuálny stav výučby geoinformatiky na Slovensku. In GIS Ostrava 2017 [elektronický zdroj] Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2017. ISBN 978-80-248-4029-1 Nestr. [10 s.] [online][The current situation with geoinformatics teaching in Slovakia] [in Slovak]. Dostupné na: http://gisak.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2017/sbornik/papers/gis2017583ee23d39a22.pdf
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
BUČEKOVÁ, Ingrid, NOVÁKOVÁ, Gabriela, KUSENDOVÁ, Dagmar (2016). Časopriestorové diferencie v zahraničnej návštevnosti Slovenska. Geografický časopis, roč. 68, č. 4 (2016), s. 333-351, ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://www.sav.sk/journals/uploads/01311431Bucekova%20et%20al..pdf
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
ONDOŠ, S., MILÁČKOVÁ, M., BELUŠÁK, L., RUSNÁK, J. a KUSENDOVÁ, D. (2017). Spatial development of residential market in Bratislava region. Geografický časopis, 69, 2, 95-112.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
ROUPA Michal, KUSENDOVÁ Dagmar (2017). Emerging adulthood and later parenthood. Acta Geographica Universitatis Comenianae, Vol. 61, No. 1, pp. 3-26. Dostupné na: http://www.actageographica.sk/stiahnutie/61_1_01_Roupa_Kusendova.pdf
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
KUSENDOVÁ, D. (2017). Aktuálny stav výučby geoinformatiky na Slovensku. In GIS Ostrava 2017 [elektronický zdroj] Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2017. ISBN 978-80-248-4029-1 Nestr. [10 s.] [online] Dostupné na: http://gisak.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2017/sbornik/papers/gis2017583ee23d39a22.pdf
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
ROUPA Michal, KUSENDOVÁ Dagmar (2017). Emerging adulthood and later parenthood. Acta Geographica Universitatis Comenianae, Vol. 61, No. 1, pp. 3-26. Dostupné na: http://www.actageographica.sk/stiahnutie/61_1_01_Roupa_Kusendova.pdf
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
PLEŠIVČÁK, M., BUČEK, J. BAČÍK, V., KUSENDOVÁ, D. (2016): Theoretical and methodological notes on current options related to examination of voting behaviour - The geographical approach. Acta Geographica Universitatis Comenianae, Vol. 60, No. 2, pp. 151-170. ISSN: 1338-6034. Dostupné na: http://actageographica.sk/stiahnutie/60_2_02_Plesivcak_et_al.pdf
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ONDOŠ S., PAULOVIČOVÁ I., KUSENDOVÁ D. (2016). Spatial scale, organic and designed nature of road networks. Acta Geographica Universitatis Comenianae. Vol. 60, 2016. No.1. pp 19-35. Dostupné na: http://www.actageographica.sk/stiahnutie/60_1_02_Ondos_a_kol.pdf
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
KUSENDOVÁ, D. (2016). Štatistické atlasy v ére novej kartografie (neokartografie). In GIS Ostrava 2015 [elektronický zdroj] Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2016. - ISBN 978-80-248-3901-1 ISSN 1213-239X. nestr. [7 s.] [on line] [Statistical Atlases in the Era of New Cartography (Neocartography] [in Slovak]. Dostupné na: http://gisak.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2016/sbornik/papers/gis2016565c5ede5da53.pdf
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Paulovičová I. - Ondoš S. - Belušák L. - Kusendová D. (2015) Urban Heartbeats (Daily Cycle of Public Transport Intensity). In: Ivan I. et al. (eds.) Geoinformatics for Intelligent Transportation, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. DOI 10.1007/978-3-319-11463-7_14.
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
BENŽA M., KUSENDOVÁ D., MAJO M., TIŠLIAR P. (2015). Národnostný atlas Slovenska. Bratislava: DAJAMA, 56 s.
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
MAJO J., KUSENDOVÁ D. (2015). Náboženský atlas Slovenska. Bratislava: DAJAMA, 56 s.
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
KUSENDOVÁ, D., BAČÍK, V. (2015): Sprístupňovanie zdravotníckych databáz geoinformačnými nástrojmi / GIS Ostrava 2015 [elektronický zdroj], Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2015 Nestr. [9 s.] [on line] Dostupné na: http://gisak.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2015/sbornik/papers/gis20155421ba8f95453.pdf
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
KUSENDOVÁ D.(2014). Aplikácia geografických informačných systémov v samospráve Slovenska – vybrané príklady. In GIS Ostrava 2014 [elektronický zdroj]. - Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2014. - ISBN 978-80-248-3310-1. - ISSN 1213-239X. - Nestr. [7 s.] [online] [The Progress in Geoinformatics Use by Public Administration in Slovakia – Advantages and Disadvantages] [in Slovak]. Dostupné na: http://gisak.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2014/sbornik/papers/gis2014523ddaacd4772.pdf
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
KUSENDOVÁ, D.(2014). Zavádzanie geoinformačných systémov v samospráve miest – realita alebo vízia? In Zborník prezentácií 10.ročníka konferencie Enviro-i-forum. 2014 [elektronický zdroj].- Zvolen: Technická univerzita, s. 82-90. ISBN 978-80-228-2659-4 [in Slovak] AFD http://historiaenviroiforum.sazp.sk//uploads/2014/03/page/recenzovane-prispevky-pro/Enviro-I-forum2014_zbornik_recenzovanych_prispevkov.pdf
XXX - Iná ako A kategória
DEMOGRAFICKÝ ATLAS SLOVENSKEJ REPUBLIKY. (2014). Bleha B., Vaňo, B., Bačík, V. (eds.). Bratislava: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 163 s. ISBN 978-80-89317-28-8 [Demographic Atlas of the Slovak Republic] [in Slovak and English]. Dostupné na:http://www.humannageografia.sk/demografickyatlas/stiahnutie/demograficky_atlas_2014.pdf
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
KUSENDOVÁ, D.(2014). Zavádzanie geoinformačných systémov v samospráve miest – realita alebo vízia? In Zborník prezentácií 10.ročníka konferencie Enviro-i-forum. 2014 [elektronický zdroj].- Zvolen: Technická univerzita, s. 82-90. ISBN 978-80-228-2659-4 [in Slovak] AFD http://historiaenviroiforum.sazp.sk//uploads/2014/03/page/recenzovane-prispevky-pro/Enviro-I-forum2014_zbornik_recenzovanych_prispevkov.pdf
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
KUSENDOVÁ, D. (2013). Napredovanie geoinformatizácie vo verejnej správe Slovenska - klady a zápory. In GIS Ostrava 2013 [elektronický zdroj] Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2013. Nestr. [10 s.] [online] Dostupné na: http://gisak.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2013/sbornik/papers/gis2013508998407f8ca.pdf
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
ROUPA, M., KUSENDOVÁ, D. (2013). Historická podmienenosť regionálnych demografických rozdielov na Slovensku. Historický časopis,61(2), 343-375.
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Ondoš S. - Paulovičová I. - Belušák L. - Kusendová D. (2013) The Bratislava public transport in network analysis. In: GIS Ostrava 2013, Ostrava, VŠB – Technická Univerzita Ostrava. ISBN 978-80-248-2951-7. http://gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2013/proceedings/papers/gis201350944ed58191e.pdf
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
KUSENDOVÁ, D. (2013). Napredovanie geoinformatizácie vo verejnej správe Slovenska - klady a zápory. In GIS Ostrava 2013 [elektronický zdroj] Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2013. Nestr. [10 s.] [online] Dostupné na: http://gisak.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2013/sbornik/papers/gis2013508998407f8ca.pdf
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
KUSENDOVÁ, D., PAULOVIČOVÁ, I. (2012). Nástroje geografických informačných systémov v demogeografickom výskume a praxi. In Sborník GIS Ostrava 2012. Ostrava, VŠB – Technická Univerzita Ostrava - nestr. [6 s.]. ISBN 978-80-248-2558-8 [Tools of geographic information systems in demogeographic research and practice] [in Slovak with resume in English] Dostupné na: http://gisak.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2012/sbornik/papers/kusendova.pdf
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
HISTORICKÝ ATLAS EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. NA SLOVENSKU. Kusendová D. a Benža M. [eds.]. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 2011, 176 s. [Historical atlas Lutheran church in Slovakia] [in Slovak]
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
KUSENDOVÁ, D. (2011). Problematika vyhraničenia urbánneho a vidieckeho priestoru – geografický výskum a prax. FORUM STATISTICUM SLOVACUM, 6/11, s. 97-104. [Problematic delimitation urban and rural territory -geographical research and practice][in Slovak with resume in English]
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
KUSENDOVÁ, D., Hoblík, P. (2011). Kartografická funkcionalita geograficky orientovaných webových riešení v prostredí internetu. Kartografické listy, 19, Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2011, s. 97-104. 9 [Cartographic functionality of geographic orientation web solutions on internet.][in Slovak with resume in English]
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
KUSENDOVÁ, D. (2010). Analýza druhostupňovej územnej správy Slovenska na báze mier dostupnosti. Geographia Cassoviensis, ročník IV., 2/2010, s. 62-68.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Dobešová, Z., Kusendová, D.(2009): Hodnocení kartografické funkcionality v GIS programech. Kartografické listy, 17. - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2009, s. 41-47. ISBN 978-80-89060-15-3 [Evaluation of cartograpahic functionality in GIS software], http://www.geoinformatics.upol.cz/app/visegrad
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
KUSENDOVÁ, D. (2009). Application Tools of Geographic Information Systems in Demogeography. In: Russian and Slovakia: Modern Tendencies of Demographic and Socioeconomic Processes. Ekaterinburg, Russian Academy of Sciences the Ural Branch Institute of Economics,158-180, ISBN 978-5-94646-227-3
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
KUSENDOVÁ D., BAČÍK V. (2009). Počítačová tvorba máp Cvičenia v programe MapInfo Professional. Bratislava, Geo-grafika,160 s, ISBN 978-80-89317-07-3.
XXX - Iná ako A kategória
KUSENDOVÁ, D. (2009). Využitie satelitného monitoringu Zeme v geografických informačných systémoch. Životné prostredie, č. 4, 235-237. [Use of Satellite Monitoring of Earth in Geographic Information Systems][in Slovak with resume in English]
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
KUSENDOVÁ, D. (2009). Application Tools of Geographic Information Systems in Demogeography. In: Russian and Slovakia: Modern Tendencies of Demographic and Socioeconomic Processes. Ekaterinburg, Russian Academy of Sciences the Ural Branch Institute of Economics,158-180, ISBN 978-5-94646-227-3
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
KUSENDOVÁ, D. (2008). Kartografická prezentácia údajov o obyvateľstve. Kartografické listy, 16, 94-100. ISBN 978-80-89060-12-28, ISSN 1336-5274 [Cartographical representation of population data] [in Slovak with resume in English]
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
KUSENDOVÁ, D.(2008). Changes in the Spatial Distribution of the Population in Slovakia and Japan.Chapter 2 In. Kobayashi, K., Kobayashi, T. Ohzeki, Y. (eds.): Comparative Study of Family, Lifestyle and Population: Slovakia and Japan. Gifu, Gifu University, s. 91-102(Ninomiya-Shoten publishing Co.Ltd)[in Japan]
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Kusendová, D., Solčianska, J. (2007). Testovanie priestorovej autokorelácie nezamestnanosti absolventov vysokých škôl okresov Slovenska [Testing of the spatial autocorrelation of unemployment of high schoolsgraduates in the districts of Slovakia]. In: Sympózium GIS Ostrava 2007. - Ostrava: Ostravská univerzita. http://gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2007/sbornik/Referaty/Sekce6/solcianska_kusendova_po_recenzii.pdf
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
MAJO, J., KUSENDOVÁ, D. (2007). Vývoj etnickej hranice v okrese Galanta, [Development of the ethnic boundary in the Galanta district] Geografický časopis. Roč. 59, č. 3, s. 251-263
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
MAJO Juraj, KUSENDOVÁ Dagmar (2007). Etnické a náboženské pomery Slovenska v polovici 19.storočia podľa Geografického slovníka Uhorska od Eleka Fényesa z roku 1851. Historický časopis, roč. 55, č.4, s.739-748. ISSN 0018-2575.
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
PRAVDA, J., KUSENDOVÁ, D. (2007): Aplikovaná kartografia. Geo-grafika, Bratislava, 224 s., ISBN 978-80-89317-00-4
ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Poláčik, Š., Judák, V. , Korec, J. Ch., Ruttkay, A., Malý, V., Otrubová, E., Barát, J., Čahojová, J., Kusendová, D. (2005). Atlas Katolíckej cirkvi na Slovensku [Atlas of the Catholic Church in Slovakia]. 1. vyd. Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, 2005. - 272 s. + 111 máp ISBN 80-88696-39-9 http://paulus.frcth.uniba.sk/atlas/nas.php?lng=sk&mid=4
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
KUSENDOVÁ D. (2005). Informačná politika štátu v rezorte pôdohospodárstva. [Information policy of state in the government rural department]. In: Agrorurálne štruktúry Slovenska po roku 1989 (2005) Spišiak P. et al., Bratislava, Geo-grafika, 2005, 19-35. [in Slovak with resume in English]
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Pavličková, K. - Spišiak, P. - Kusendová, D. Ecological stability of agri-structures in submountain region. Ekológia [Bratislava], Vol. 23, Suppl. 1 (2004), s. 264-273
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
KUSENDOVÁ D. (2004). Kartografická vizualizácia rozmiestnenia obyvateľstva Slovenska. In: Geografie a proměny poznání geografické reality. Ostrava, Ostravská univerzita, 2.svazek, 488-497 (CD nosič ISBN 80-7042-788-4) [Cartographical visualization of the distribution of population in Slovakia] [in Slovak with summary in English]
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
PRAVDA, Ján, KUSENDOVÁ Dagmar (2004). Počítačová tvorba tematických máp. Bratislava, Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 264 s.
ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Kusendová, D. (2003). Geografické informačné systémy a humánna geografia — vybrané teoreticko–metodologické a aplikačné aspekty. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae (AFRNUC), Geographica Nr. 44, 89-140 [Geographic information systems and human geography – some theoretical, methodological and application aspects] [in Slovak with resume in English]
ABB - Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách
KUSENDOVÁ D. (2003). Aplikácia geoinformačných systémov v štatistike. Slovenská štatistika a demogeografia. Bratislava, Štatistický úrad Slovenskej republiky, roč. 13, č. 4, s.39-54.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
KUSENDOVÁ, D., Tomášiková, V. (2003). Demogeografický informačný systém – cenzálna metainformačná a geografická báza dát. In: GIS Ostrava 2003. Ostrava, Institut ekonomiky a systémů řízení, Hornickogeologické fakulty VŠB - Technická univerzita Ostrava (CD nosič ISSN 1213-2454) [The Demogeographic Information System as a Metainformation and Geographic Censual Database] [in Slovak with abstract in English] http://gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2002/Sbornik/Referaty/kusendova.htm
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
KUSENDOVÁ, D. (2003). Vedecká vizualizácia geoúdajov. Geodetický a kartografický obzor, roč.49/91, č. 7-8, 121-124. [Scientific visualization of geodata] [in Slovak with resume in English]
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Kusendová, D. (2003). Geografické informačné systémy a humánna geografia — vybrané teoreticko–metodologické a aplikačné aspekty. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae (AFRNUC), Geographica Nr. 44, 89-140 [Geographic information systems and human geography – some theoretical, methodological and application aspects] [in Slovak with resume in English]
ABB - Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách
KUSENDOVÁ D. (2002). Kapitola. 9 Tvorba geoinformačných systémov v Slovenskej republike [Creation of the geoinformation systems in the Slovak Republic] In: Frank, A.U., Raubal, M., Van der Vlugt, M. (eds.): Kompendium Panel-GI: Využitie geografických informácií a geografických informačných systémov. Slovenská verzia Fabián, P. (ed.), Žilina, Žilinská univerzita v Žiline, 133-148.
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Kusendová, D. (2001). Terminológia počítačovej tvorby máp. In. Kartografická terminológia. Zborník referátov. Bratislava, 85-94 (Kartografická spoločnosť SR).
Kusendová D., Štepitová, D. (2001). Použitie nástrojov GIS v obchodno-služobnej aplikácii – bankomatové prevádzky v centre Bratislavy. In. Sborník referátů z konference s mezinárodní účastí “GIS Ostrava 2001”. Ostrava, Institut ekonomiky a systémů řízení, HGF VŠB - Technická univerzita Ostrava (CD nosič ISSN 1213-2454) http://gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2002/Sbornik/Referaty/kusendovar.htm
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Kusendová, D. (2000). Digitálna legenda pre geomorfologické mapy. Kartografické listy, 8, 45-54.
Kusendová, D. (2000). Tvorba mapy využitia zeme integráciou dát v prostredí GIS. In. Aktivity v kartografii 2000. Zborník referátov, Bratislava (Slovenská kartografická spoločnosť a Geografický ústav SAV), 55-68.
Kusendová, D. (2000). Geoinformačný model urbanizovanej krajiny a jej využitie. Pedagogické listy, 7/2000. Bratislava, 127-136 (Slovenská technická univerzita v Bratislave).
Kusendová, D. (2000). GIS Applications in the Regional Studies - Accessibility of Settlements in Slovakia. http://tempus1.fri.utc.sk/panelgi/Articles/Kusendova/article.htm
XXX - Iná ako A kategória
Poláčik, Š. a kol. (2000). Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska. Bratislava: Chronos, 2000, s. 148. ISBN 80-967860-8-3 http://paulus.frcth.uniba.sk/atlas/ars/sk/obsah.html
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Kusendová, D. (2000). Využitie geografických informačných systémov v humánno-geografickom výskume. In: GIS Ostrava 2000. Ostrava, VŠB-Technická univerzita Ostrava. Dostupné na: http://gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2000/Sbornik/Kusendova/Referat.htm
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Kusendová D. (1999). Geoinformatika v demogeografii. In. Teoreticko-metodologické problémy geografie, príbuzných disciplín a ich aplikácie. Zborník referátov. Bratislava, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 33-40.
Kusendová, D., Kolény, M. (1999). Identifikácia prvkov krajiny z hľadiska pozemkových úprav. Pedagogické listy (Geoinformačný model poľnohospodárskeho regiónu), 6/99, Bratislava, 165-174 (Slovenská technická univerzita v Bratislave).
Kusendová, D. (1998). Priestorové modelovanie a GIS - história, súčasné trendy a perspektívy. In. Geoinformatika v službách Armády Slovenskej republiky. Zborník referátov. Banská Bystrica 149-164 (Topografický ústav Armády SR).
Kusendová, D., Szabová, M. (1998). Vzdialenostné a sieťové analýzy - analytické nástroje GIS. Kartografické listy, 6, 101-110.
Kusendová, D. (1998). Aplikácia GIS vo vybraných humánno-geografických štúdiách. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy. Folia Geographia 1. Prešov, 177-186.
Kusendová, D.(1997). Hodnotenie kartografických nástrojov vo vybraných produktoch GIS. Geodetický a kartografický obzor, 43 /85, č. 8-9, 170–176.
Kusendová, D. (1996). Geografia a kartografické modelovanie v GIS - prehľad metód. Geoinfo, č. 2, 18-20 (Geofórum).
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Kusendová, D. (1996). Netradičné formy kartografických modelov a ich použitie v geografii. Kartografické listy, 4, 89-100.
Kusendová, D. (1996). Analýza dostupnosti obcí Slovenska. In: Aktivity v kartografii 96. Zborník referátov. Bratislava, 29-49 (Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav SAV).
Kusendová, D. (1995). Creation of Environmental Maps in GIS Context - on The Basis of Complex Geomorphological Research. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, Bratislava, 4-5, 225-260.
Minár, J., Kusendová, D. (1995). Komplexná geomorfologická mapa ako súčasť GIS-u. Geographia Slovaca, 10, 157-162 (Geografický ústav SAV).
Kusendová, D. (1994). Stav a skúsenosti z pozemkových úprav na Slovensku. Geoinfo, 1, 33-35 (Geofórum).
Jenčo, M., Kusendová, D., Matečný, I. (1993). Monitoring of the Gabčikovo Waterworks from GIS point of View. In. GIS for Environment. Krakow, Poland, 99-103.
Kusendová, D., Rajčáková E. (1993). Súčasný stav a trend vývoja nezamestnanosti v ČSFR. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae Geographica, Bratislava, Nr. 32, , 271-285.
Kusendová, D. (1992). The Realisation of Database and the System of its Management in Geoinformational Systems. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae Geographica, Bratislava, Nr. 33, 156-184.
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Kusendová, D., Lauko, V. (1992). Benutzung des GIS beissgrossm mastäbigem Flächenkartieren des Stadtgebietes. In. Salzburger Geographische Materialien. Institut fur Geographie der Universität Salzburg. Heft 18, 195-201.
 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok