www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.
oddelenie demogeografie a demografie

e-mail: dagmar.kusendova@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9521
miestnosť: B1-309b
konzultačné hodiny: po dohode cez e-mail
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaCelkový počet vedených prác: 70 | bakalárske: 33 | diplomové: 37
 bakalárske  33 / 70 
 47,1%
 diplomové  37 / 70 
 52,9%


p.č.autornázovroktyp
1Papánová DanielaGeografické informačné systémy regionálnej a miestnej samosprávy Slovenska2019b
2Bereznaiová JanaHodnotenie potenciálu diaľkového prieskumu Zeme v demogeografii2017d
3Garajová AlžbetaDemografický obraz Trenčína a jeho zázemia2017d
4Takáč MilanParticipatívne mapovanie ako nástroj samosprávneho rozvoja2017d
5Vanišová LuciaPriestorový register adries a jeho využitie2017d
6Brychta EduardPopulačný raster Slovenska 20112017b
7Medveďová AnnaObraz obyvateľstva Šariša na prelome 18. a 19. storočia z historických zdrojov2016d
8Patylová DenisaAplikácia gravitačných modelov v demogeografii2016d
9Gabrišová MichaelaRekonštrukcia a vizualizácia historického demografického dátového zdroja z územia Slovenska2016b
10Mičura JurajDemografická charakteristika Podkarpatskej Rusi v roku 19302016b
11Michaleová JanaNezamestnanosť vybraných skupín znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie2015d
12Schittenhelm AndreaModely populačného potenciálu Slovenska2015d
13Garajová AlžbetaAnalýza základných sídelných jednotiek Slovenskej republiky2015b
14Takáč MilanVyužitie a možnosti geoinformačných „open souce“ vo verejnej správe2015b
15Vanišová LuciaTvorba priestorového registra z Mapového lexikónu obcí ČSSR2015b
16Faith OndejTematické atlasy a mapy s demografickou tematikou – systematický prehľad2014b
17Medveďová AnnaRekonštrukcia obyvateľstva Slovenska z historického zdroja J. M. Korabinského na príklade Šarišskej stolice2014b
18Kočišová KornéliaNásilná kriminalita obyvateľstva okresov Slovenska a jej časopriestorová analýza a syntéza2013d
19Boriková MiroslavaDemografické informačné systémy a geografické databázy u nás a vo svete2013b
20Gregorová EvaVybrané demografické chrarakteristiky základných sídelných jednotiek2013b
21Bartoš MartinAtlas evanjelických zborov na Slovensku2012b
22Šefčíková MartinaVývoj a dynamika pohybu obyvateľstva v okresoch v zázemí Bratislavy s užším zameraním na satelitné mestá.2012b
23Hoblík PeterMapové portály verejnej správy Slovenskej republiky2012d
24Prelec RobertAdresné systémy a registre verejnej správy u nás a v zahraničí2012d
25Jánoš JaroslavGeografické databázy a informačné systémy samosprávy2011b
26Grmanová JanaKataster nehnuteľností v kontexte modernizácie verejnej správy Slovenska2011d
27Kravjanská IvicaNávrh a tvorba geoaplikácie pre správu a ochranu archeologického dedičstva v Slovenskej republike2011d
28Takáčová DašaEurópske integračné procesy2011d
29Dluhá EvaEvanjelická cirkev a.v. na Slovensku - geografické a historické súvislosti2010d
30Gahérová IvanaReligiózna štruktúra obyvateľstva Slovenska - rekonštrukcia z historických zdrojov2010d
31Hudec PeterObyvateľstvo regiónu Záhorie v období súčasných intenzívnych sociálno-ekonomických zmien2010d
32Madžová IvanaVzťah konfesie a demografického správania obyvateľov v mikromierke vybraných obcí Slovenska2010d
33Paulovičová IvicaRekonštrukcia a analýza historického dátového zdroja o obyvateľstve Slovenska od A.L. Petrova2010d
34Sepši MiroslavAplikácia geografických informačných systémov v daňovej správe Slovenska2010d
35Švec PavolAnalýza obyvateľstva mikroregiónu Ekotorysa2010d
36Hložková JanaPoštová správa na Slovensku2010b
37Hoblík PeterGeografické databázy a informačné systémy štátnej správy2010b
38Prelec RóbertPriestorové registre verejnej správy Slovenskej a Českej republiky2010b
39Kravjanská IvicaInformatizácia a štátna správa v oblasti ochrany archeologických nálezov a nálezísk2009b
40Grmanová JanaInfraštruktúra priestorových informácií Európy2009b
41Roupa MichalPlodnosť a prirodzená reprodukcia na Slovensku v rokoch 1919-19372009d
42Cingel Ivan Územno-správny systém verejnej správy Slovenska – geografická analýza2009d
43Takáčová DašaInformatizácia verejnej správy a informačné webové stránky VÚC a vybraných miest v Slovenskej republike2009b
44Jášeková ElenaDrevená sakrálna architektúra na Slovensku2008d
45Poloncová AnnaInformačný systém katastra ako zdroj geografických informácií verejnej správy2008d
46Hudec PeterMatriky a matričné obvody - organizácia zberu demografických dát a optimalizácia územnej správy matrík v okrese Malacky2008b
47Madžová IvanaDemografické správanie evanjelického obyvateľstva v mikromierke vybraných obcí Slovenska2008b
48Paulovičová IvicaRekonštrukcia národnostnej štruktúry obyvateľstva Slovenska z Národopisnej mapy Uher2008b
49Sepši MiroslavAnalýza web stránok samosprávy okresu Pezinok2008b
50Šimková PetraHistória, súčasnosť a budúcnosť evidovania nehnuteľností na Slovensku2008b
51Boriová ZuzanaDemogeografická a demografická analýza Trenčianskeho kraja2007d
52Ilavský AndrejDemogeografická a demografická analýza regiónu Trnava 2007d
53Solčianska JanaČasopriestorové modelovanie populačných javov a procesov - aplikácia vybraných metód a techník2007d
54Roupa MichalAnalýza vybraných ukazovateľov základného školstva na Slovensku v rokoch 1991 - 20062007b
55Čintalová KatarínaAnalýza dochádzky do zamestnania na báze interakčného modelu v regióne Bratislavy a Trnavy2006d
56Majo JurajEtnická štruktúra Slovenska v rokoch 1880 - 19302006d
57Cingel IvanÚzemno-správny systém verejnej správy Slovenska2006b
58Jášeková ElaGeografický informačný systém pamiatkového fondu SR2006b
59Lešišková VieraGeografické informačné ingraštruktúry, vývoj a funkcie vo verejej správe2006b
60Papp AtilaMapa využitia zeme – dizajn a vizualizácia databázy na vybranom území2006b
61Šťastná AnnaInformačné systémy a geografické databázy rezortu geografie, kartografie a katastra2006b
62Dolinič JaroslavDemogeografická charakteristika a analýza regiónu Zemplín2005d
63Panáková AndreaVybrané demogeografické aspekty trhu práce v Slovenskej republike2005d
64Volek2005b
65Ilavský AndrejAnalýza vývoja obyvateľstva Slovenska2005b
66Slovík JánDemografická a demogegrafická analýza regiónu Poprad2004d
67Labuda RomanGravitačný model a jeho využitie v demogeografii2003d
68Tomášiková VladimíraDemogeograf. metainformačný systém Slovenska - cenzálna geograf. a metainformačná báza dát2003d
69Kubo BranislavDemografické a demogeografické programové aplikácie2003d
70Hvožďarová ZuzanaAnalýza populačného potenciálu obcí Slovenska a jeho aplikácie v prostredí GIS2000d

typ práce: d - diplomová práca, b - bakalárska práca   
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
    © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok