www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.
oddelenie demogeografie a demografie

e-mail: dagmar.kusendova@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9521
miestnosť: B1-309b
konzultačné hodiny: po dohode cez e-mail
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaVybrané publikácie na stiahnutie (18):
KUSENDOVÁ D., ĎURČEK, P. (2019). Tvorba populačného rastra mesta Bratislavy priestorovou dezagregáciou. Demografie, roč. 61, č. 3, s. 222-230
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
KUSENDOVÁ, D. (2018). Register adries Slovenskej republiky - hodnotenie a potenciál registra. In GIS Ostrava 2018 [elektronický zdroj] Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2018. ISBN 978-80-248-4166-3 ISSN 1213-239X. Nestr. [13 s.][on line]. Dostupné na: http://gisak.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2018/sbornik/papers/gis20175a34313aeee3a.pdf
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
KUSENDOVÁ Dagmar, ĎURČEK Pavol (2018). Raster ako nástroj prezentácie populačných dát – príklad mesta Bratislavy. [Grid as a tool for presentation of population data – an example of the City of Bratislava]. Konferencia Českej demografickej spoločnosti z.s., Brno 23.-25. 5.2018 (prezentácia) https://www.czechdemography.cz/res/archive/005/000565.pdf?seek=1527274678
XXX - Iná ako A kategória
KUSENDOVÁ, D. (2017). Aktuálny stav výučby geoinformatiky na Slovensku. In GIS Ostrava 2017 [elektronický zdroj] Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2017. ISBN 978-80-248-4029-1 Nestr. [10 s.] [online] Dostupné na: http://gisak.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2017/sbornik/papers/gis2017583ee23d39a22.pdf
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
ROUPA Michal, KUSENDOVÁ Dagmar (2017). Emerging adulthood and later parenthood. Acta Geographica Universitatis Comenianae, Vol. 61, No. 1, pp. 3-26. Dostupné na: http://www.actageographica.sk/stiahnutie/61_1_01_Roupa_Kusendova.pdf
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
KUSENDOVÁ, D. (2016). Štatistické atlasy v ére novej kartografie (neokartografie). In GIS Ostrava 2015 [elektronický zdroj] Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2016. - ISBN 978-80-248-3901-1 ISSN 1213-239X. nestr. [7 s.] [on line] [Statistical Atlases in the Era of New Cartography (Neocartography] [in Slovak]. Dostupné na: http://gisak.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2016/sbornik/papers/gis2016565c5ede5da53.pdf
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
KUSENDOVÁ, D.(2014). Zavádzanie geoinformačných systémov v samospráve miest – realita alebo vízia? In Zborník prezentácií 10.ročníka konferencie Enviro-i-forum. 2014 [elektronický zdroj].- Zvolen: Technická univerzita, s. 82-90. ISBN 978-80-228-2659-4 [in Slovak] AFD http://historiaenviroiforum.sazp.sk//uploads/2014/03/page/recenzovane-prispevky-pro/Enviro-I-forum2014_zbornik_recenzovanych_prispevkov.pdf
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
KUSENDOVÁ, D. (2013). Napredovanie geoinformatizácie vo verejnej správe Slovenska - klady a zápory. In GIS Ostrava 2013 [elektronický zdroj] Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2013. Nestr. [10 s.] [online] Dostupné na: http://gisak.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2013/sbornik/papers/gis2013508998407f8ca.pdf
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
ROUPA, M., KUSENDOVÁ, D. (2013). Historická podmienenosť regionálnych demografických rozdielov na Slovensku. Historický časopis,61(2), 343-375.
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
KUSENDOVÁ, D., PAULOVIČOVÁ, I. (2012). Nástroje geografických informačných systémov v demogeografickom výskume a praxi. In Sborník GIS Ostrava 2012. Ostrava, VŠB – Technická Univerzita Ostrava - nestr. [6 s.]. ISBN 978-80-248-2558-8 [Tools of geographic information systems in demogeographic research and practice] [in Slovak with resume in English] Dostupné na: http://gisak.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2012/sbornik/papers/kusendova.pdf
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
HISTORICKÝ ATLAS EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. NA SLOVENSKU. Kusendová D. a Benža M. [eds.]. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 2011, 176 s. [Historical atlas Lutheran church in Slovakia] [in Slovak]
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
KUSENDOVÁ, D. (2009). Application Tools of Geographic Information Systems in Demogeography. In: Russian and Slovakia: Modern Tendencies of Demographic and Socioeconomic Processes. Ekaterinburg, Russian Academy of Sciences the Ural Branch Institute of Economics,158-180, ISBN 978-5-94646-227-3
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
KUSENDOVÁ D. (2004). Kartografická vizualizácia rozmiestnenia obyvateľstva Slovenska. In: Geografie a proměny poznání geografické reality. Ostrava, Ostravská univerzita, 2.svazek, 488-497 (CD nosič ISBN 80-7042-788-4) [Cartographical visualization of the distribution of population in Slovakia] [in Slovak with summary in English]
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
PRAVDA, Ján, KUSENDOVÁ Dagmar (2004). Počítačová tvorba tematických máp. Bratislava, Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 264 s.
ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
KUSENDOVÁ D. (2003). Aplikácia geoinformačných systémov v štatistike. Slovenská štatistika a demogeografia. Bratislava, Štatistický úrad Slovenskej republiky, roč. 13, č. 4, s.39-54.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Kusendová, D. (2003). Geografické informačné systémy a humánna geografia — vybrané teoreticko–metodologické a aplikačné aspekty. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae (AFRNUC), Geographica Nr. 44, 89-140 [Geographic information systems and human geography – some theoretical, methodological and application aspects] [in Slovak with resume in English]
ABB - Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách
KUSENDOVÁ D. (2002). Kapitola. 9 Tvorba geoinformačných systémov v Slovenskej republike [Creation of the geoinformation systems in the Slovak Republic] In: Frank, A.U., Raubal, M., Van der Vlugt, M. (eds.): Kompendium Panel-GI: Využitie geografických informácií a geografických informačných systémov. Slovenská verzia Fabián, P. (ed.), Žilina, Žilinská univerzita v Žiline, 133-148.
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Kusendová, D. (1996). Geografia a kartografické modelovanie v GIS - prehľad metód. Geoinfo, č. 2, 18-20 (Geofórum).
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch


 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok