prof. RNDr. Branislav Bleha, PhD.

Vybrané publikácie (59)

Všetky nižšie uvedené publikácie sú mimo predátorských a pochybných vydavateľstiev.
XXX - Iná ako A kategória
Bleha, B., Ďurček, P. (2023). Unambiguous Linkage Between the Vaccination Coverage and the Spread of COVID-19: Geostatistical Evidence from the Slovak LAU 1 Regions. Journal of Geovisualisation and Spatial Analysis 7, 14. Springer. https://doi.org/10.1007/s41651-023-00144-2
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Bleha, B., Buček, J. (2023). Depopulation differences in Slovak former mining cities. The role of geographical conditions and local interventions. Papers in Applied Geography (Taylor and Francis). https://doi.org/10.1080/23754931.2023.2255872, online first.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Bleha, B., Kučera, T., Šídlo, L., Šprocha, B., Vaňo, B. (2023). Demographic processes and brief overview of population research in Czechia and Slovakia after dissolution of the common state. Geografický časopis, 75(3), 269-290. ISSN 0016-7193. DOI: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2023.75.3.14
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Buček, J., Bleha. B. (2022). Coping with shrinkage in old and young mining cities of Slovakia: the cases of Banská Štiavnica and Prievidza. In: Wu, C., Gunko, M., Stryjakiewicz, T., Zhou K. eds. Postsocialist Shrinking Cities. London: Routledge, pp. 276-294.
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Šprocha, B., Bleha, B., Nováková, G. (2022). Three Decades of Post-Communist Fertility Transition in a Subnational Context: The Case of Slovakia. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie – online first, DOI:10.1111/tesg.12515
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Garajová, A., Bleha, B. (2022). Families And Divorce During Pandemics: Literature Review and Recent Empirical Evidence from Czechia and Slovakia. ACTA GEOGRAPHICA UNIVERSITATIS COMENIANAE, Vol. 66, 2022, No. 1, pp. 81-98
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Šprocha, B., Bleha, B. (2021). Mortality, Health Status and Self-Perception of Health in Slovak Roma Communities. Soc Indic Res 153, 1065–1086. https://doi.org/10.1007/s11205-020-02533-2
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Odborné komentáre v Denníku N, dostupné na: https://dennikn.sk/autor/branislav-bleha/
XXX - Iná ako A kategória
ŠPROCHA, B., BLEHA, B. (2021). Transformácia plodnosti v mestskom a vidieckom priestore na Slovensku po roku 1989. Demografie 63, 3, s. 139-157.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Bleha, B. (2020). Future Population Developments in Europe. Is the Concept of Convergence Indisputable? Towards the Role of Geographical Thinking in Population Forecasting. Applied Spatial Analysis and Policy 13(4), 851–873. https://doi.org/10.1007/s12061-019-09330-6
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Bleha, B. (2019). How much can societal turning points affect forecasts’ accuracy in Europe? Case of post-communistic transformation in Slovakia and the Czech Republic. European Journal of Futures Research 7(6), doi:10.1186/s40309-019-0158-z
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Bleha, B., Ďurček, P. (2019). An interpretation of the changes in demographic behaviour at a sub-national level using spatial measures in post-socialist countries: A case study of the Czech Republic and Slovakia. Papers in Regional Science, 98, 1, s. 331-351.
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Halás, M., Klapka, P., Hurbánek, P., Bleha, B., Pénzes, J., Pálóczi, G. 2019. A definition of relevant functional regions for international comparisons: the case of Central Europe. Area 51 (3), 489–499.
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Šprocha, B., Bleha, B. (2018). Does Socio‐Spatial Segregation Matter? ‘Islands’ of High Romany Fertility in Slovakia. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 109, 239-255. https://doi.org/10.1111/tesg.12270
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Bleha, B., Szabo, M. (2018).Changing Educational Pathways and Economic Activity. Time and Space Aspects in Slovakia after 1989. Ekonomický časopis, 66, č. 10, s. 1031 – 1050
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Bleha, B., Burcin, B., Kučera, T., Šprocha, B., Vaňo. B. (2018). The Population Prospects of Czechia and Slovakia until 2060. Demografie, 60, 3, 219-233.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Bleha, B., Farbiaková, V. (2017). Demografický vývoj a jeho reflexia v programoch hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Prípadová štúdia Nitrianskeho a Trnavského kraja. Slovenská štatistika a demografia. - Roč. 27, č. 4 (2017), s. 36-45
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Kakaš, A., Bleha, B. (2017).Post-communistic transformation and population ageing versus the changing migratory patterns of seniors: The case of the Slovak Republic.Acta Universitatis Carolinae. Geographica. - Vol. 52, No. 1 (2017), s. 63-78
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Šprocha, B., Bleha, B., Vaňo, B. (2017). Bratislava v demografickej perspektíve: transformácia a výhľad do roku 2050. Bratislava : Infostat, Univerzita Komenského
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Šprocha, B., Bleha, B., Vaňo, B., Buček, J. (2017). Perspektívy, riziká a výzvy demografického vývoja najväčších miest Slovenska. Bratislava: Infostat.
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Ďurček, P., Bleha, B. (2016). Globálne vývojové rysy demografickej reprodukcie vo svetle teórie štádií. Geografie. - Roč. 121, č. 1 (2016), s. 121-155
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Bleha, B., Šprocha, B. (2015). Geografické a demografické determinanty regionálnej diferencovanosti cenzových domácností na Slovensku - analýza a prognóza do roku 2030. Geografický časopis. - Roč. 67, č. 3 (2015), s. 219-241
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Bleha, B., Buček, J. (2015). The decade of shrinking in Bratislava at the turn of centuries: An attempt for explanation. Acta Geographica Universitatis Comenianae. - Vol. 59, No. 2 (2015), s. 161-172
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Buček, J., Bleha, B. 2013. Urban shrinkage as a challenge to local development planning in Slovakia. Moravian Geographical Reports, 21 (1), pp. 2-15
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Lokálny demografický vývoj na Slovensku: percepcia, spoločenské implikácie a interdisciplinárne výzvy, Sociológia, 2011, Roč. 43, č. 4, s. 362-390.
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Bleha, B. (2011). SUPER-AGED SOCIETY: WHAT CAN WE LEARN FROM THE POPULATION POLICY IN JAPAN? Recenzovaný zborník konferencie RELIK 2011, VŠE, Praha, ISBN 978-80-86175-75-1
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Bleha, B. (2011). Aká bola, je a mohla by byť slovenská demografia a demogeografia? Slovenská štatistika a demografia, č. 3, roč. 21, s. 66-82.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Rozhovor_Pravda_Magazín víkend (vyšlo i online)
XXX - Iná ako A kategória
SIMILAR OR DIFFERENT FERTILITY PATTERNS IN TRANSITIVE COUNTRIES: RUSSIA AND SLOVAKIA CASE STUDY pp. 138-157. In: Russia and Slovakia: Modern Tendencies of Demographic and Socioeconomic Processes, Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, 212 p., ISBN: 978-5-94646-227-3,
AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Analýza fenoménu singles v Európe a na Slovensku, Sociológia č.1, roč.40, 2008, s. 62-81, Michal Drotován, Bratislava Branislav Bleha
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Niektoré teoretické a metodologické aspekty populačnej politiky a náčrt jej koncepcie pre Slovenskú republiku, Vaňo, B., Bleha., B.
Theoretical and methodological aspects of population policy and its conception for the Slovak Republic / Branislav Bleha, Boris Vaňo, Sociológia, Vol. 39, No. 1 (2007), s. 62-80
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
MIGRÁCIA AKO DÔLEŽITÝ DETERMINANT BUDÚCEHO VÝVOJA NA LOKÁLNEJ ÚROVNI – PRÍKLAD PETRŽALKY, Branislav Bleha, Dagmar Popjaková Geografický časopis 2007, č. 3, Vol. 59, 265-290
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Súčasnosť a budúcnosť migrácie na lokálnej úrovni - príklad Petržalky / Branislav Bleha, Dagmar Popjaková, Forum Statisticum Slovacum, Roč. 3, č. 3 (2007), s. 25-30
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Conception of spatial units approriate for regional population forecasts, Joint EUROSTAT/UNECE Work Session, in Bucharest http://www.unece.org/stats/documents/ece/ces/ge.11/2007/wp.3.e.pdf
AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Niečo k presnosti populačných prognóz SR a ČR / Branislav Bleha, Regionální demografie. Sborník příspěvků 37. výroční (květnová) demografické konference České demografické společnosti, Praha : DemoArt, 2007 S. 157-171
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Demographic present and future of V4 populations in European and global centext / Branislav Bleha, Global changes: Their regional and local aspects. 6. polsko-czesko-slowackie seminarium geograficzne, Warszawa : Universytet Warszawski, 2007 S. 4
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Bleha, B. et al. (2007). Szlovák állampolgárok magyarországi munkavállalása, ennek okai és jellemzöi a magyar-szlovák határmenti régiónban. Székesfehervár : Echo Research Center, , 108 s.
Teoretické východiská populačného starnutia a retrospektívny pohľad na starnutie Európy, Káčerová M., Bleha, B., Slovenská štatistika a demografia. - ISSN 1210-1095. - Roč. 17, č. 3 (2007), s. 43-61
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA SR DO ROKU 2025 (AKTUALIZÁCIA), Bleha., B., Vaňo., B. (2007), 55 str.
Atlas obyvateľstva Slovenska / Mojmír Benža ... [et al.], Bratislava : Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, 2006, spoluautor máp v 3 a 7.kap
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Terminologické špecifiká a vybrané teoretické otázky regionálneho populačného prognózovania / Branislav Bleha, Geografický časopis, Roč. 58, č. 1 (2006), s. 61-71
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Atlas obyvateľstva Slovenska / Branislav Bleha, Jozef Mládek, Geografická revue, Roč. 2, č. 2 (2006), s. 759-767
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Prídavky populačnú klímu nezmenia / Branislav Bleha, Sme, Roč. 15 (2006), 8.9.2006
XXX - Iná ako A kategória
Migrácia v kontexte populačných prognóz na Slovensku / Branislav Bleha, Naša demografia - súčasnosť a perspektívy, Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2005 S. 26-31
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Aká je a aká by mala byť stratégia vyrovnávania sa s demografickými zmenami v SR? : materiál MPSVR SR na verejnú diskusiu / Branislav Bleha, Mária Jacková, Boris Vaňo, http://www.employment.gov.sk/new/index.php? SMC=1&id=2050, 2006 nestr. (33 s.)
XXX - Iná ako A kategória
Regionálne populačné prognózovanie: teória, metódy, hodnotenie vybraných prognóz SR a ČR a prognóza mesta Trenčín / Branislav Bleha, Bratislava : [s.n.], 2005
XXX - Iná ako A kategória
Regionálne populačné prognózovanie: teória, metódy, hodnotenie vybraných prognóz SR a ČR a prognóza mesta Trenčín / Branislav Bleha, Bratislava : [s.n.], 2005
XXX - Iná ako A kategória
Slovenský rozhlas, relácia SOLÁRIUM, 1. diel
XXX - Iná ako A kategória
Slovensky rozhlas, relácia SOLÁRIUM, 2. diel
XXX - Iná ako A kategória
Priestorové šírenie prirodzeného úbytku obyvateľstva na Slovensku / Branislav Bleha, Jozef Mládek, Geografické informácie 8. Stredoeurópsky priestor, Nitra : UKF, 2004 S. 185-191
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčín 2004-2006 a 2007-2015 / Branislav Bleha ... [et al.], http://www.celodin.org/files/sk/1893396691.pdf :
AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
Population Forecasting in the Slovak Republic / Branislav Bleha, Change of Population, Family and Region - Slovak and Japan, Gifu : Gifu University, 2004 S. 54-57
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Veková štruktúra / Branislav Bleha, Populačný vývoj v regiónoch Slovenskej republiky 2001, Bratislava : INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky, 2003 S. 69-76
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Asimilácia z pohodlnosti / Branislav Bleha, Sme, Roč. 12 (2003), 9.8.2003
XXX - Iná ako A kategória
Klesá nám "úhrnná plodnosť" / Branislav Bleha, Sme, Roč. 12 (2003), 12.6.2003
XXX - Iná ako A kategória
Atlas krajiny Slovenskej republiky / Dušan Abaffy ... [et al.], Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR, 2002 autor 3 máp
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Regionálne populačné prognózy - aktuálny výskumný program / Branislav Bleha, Geografické informácie 7. Zborník z 13. kongresu SGS, 1. diel. Slovensko a integrujúca sa Európa, Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2002 S. 66-73
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách