prof. RNDr. Branislav Bleha, PhD.

Archív vedených prác

Celkový počet vedených prác: 75 | bakalárske: 34 | diplomové: 41

p.č. autor názov rok typ
1Slavíková NikoletaAnalýza a prognóza migrácie obyvateľstva mesta Skalica s dôrazom na vnútromestské toky2020d
2Šipková MáriaDemografický vývoj regiónov s rozptýleným osídlením na Slovensku a jeho prognóza2019d
3Slavíková NikoletaTrendy migračných smerov mesta Skalica v dlhodobej perspektíve2018b
4Bortlík MichalOdhaľovanie a analýza amenitnej migrácie na Slovensku2017d
5Farbiaková ViktóriaDemografický vývoj a jeho odraz v plánovacích dokumentoch vidieckych obcí. Prípadová štúdia Trnavského a Nitrianskeho kraja2017d
6Slimáková KatarínaDemografické charakteristiky Bratislavy na úrovni mestských častí a urbanistických obvodov (cenzy 1991-2011)2017d
7Kysela LadislavMigračný profil miest Slovenska v kontexte regionálnych disparít2017b
8Šipková MáriaDemografická analýza regiónov Talianska so zreteľom na rozdiely sever - juh2017b
9Hajdoniová KatarínaPozícia Stredného Pohronia v regionálnom systéme Slovenska. Demografické hľadisko2015d
10Koreňová AndreaStratené roky života úmrtím v populácii SR2015d
11Orságová MichaelaVzájomný vzťah sobášnosti a plodnosti v populáciách okresov Slovenska – detailná analýza a komparatívne aspekty2015d
12Rovnianek PeterEkonomická štruktúra a dochádzka obyvateľstva Bratislavy podľa cenzov 2001 a 20112015d
13Bortlík MichalKomparácia demografického vývoja Indie a Číny2015b
14Farbiaková ViktóriaJaponsko a Mexiko - analógie a odlišnosti vývoja po skončení demografickej revolúcie2015b
15Gálová ZuzanaStredne veľké mestá (20-50 tisíc) SR z pohľadu demografie - základná porovnávacia analýza2014b
16Molnár TomášDemografické porovnanie okresov Martin a Turčianske Teplice vo vzťahu k ich geografickým odlišnostiam2014b
17Kunc JaroslavAnalýza kvality a presnosti demografických prognóz Eurostatu a OSN2013d
18Molnárová MáriaNitriansky kraj vo svetle intercenzálnych zmien 2001-20112013d
19Pechová MiriamDemografický vývoj Oravy (vnútorná diferencovanosť a špecifiká)2013d
20Sýkorová JanaPríčiny a dôsledky (de)populačného vývoja obcí okresov Sobrance a Medzilaborce2013d
21Szalai ViktorDemografické špecifiká okresu Levice a príčinné súvislosti jeho vnútornej heterogenity2013d
22Šipková MáriaKomparatívne demografická analýza vybraných mestských častí Bratislavy a Košíc2013d
23Hajdoniová KatarínaPrirodzený pohyb obyvateľstva Stredného Pohronia.2013b
24Oberfrancová ZuzanaDemografická analýza Bratislavského a Trnavského kraja2012b
25Budejovská Mária Podobnosti a odlišnosti populačného vývoja veľkostných skupín miest v SR2012d
26Petríková JanaKomparatívna analýza úmrtnosti českej a slovenskej populácie na národnej a regionálnej úrovni2012d
27Molnárová MáriaMigračné trendy v Nitrianskom kraji2011b
28Sýkorová JanaPopulačný vývoj demograficky "starého" obyvateľstva okresov Sobrance a Medzilaborce2011b
29Szalai ViktorPopulačná dynamika okresu Levice v období 1996 - 20252011b
30Šipková MáriaPopulačná dynamika menších mestských častí Bratislavy2011b
31Halagarda AntonAnalýza populačného vývoja regiónu Záhorie po roku 1989 a zhodnotenie demografickej prognózy do roku 20252011d
32Medvecká ZuzanaKomplexná demogeografická analýza regiónu Spiš s bližším pohľadom na reprodukciu Rómov2011d
33Németh LukášDochádzka za prácou v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja2011d
34Paluk KarolAnalýza populačného vývoja Nitrianskeho samosprávneho kraja2011d
35Panáková EvaDemografický vývoj najmenších vidieckych obcí Slovenska2011d
36Petríková MonikaSociálno-demografické charakteristiky zamestnancov štátnej správy a samosprávy regiónu Záhorie2011d
37Sečanská JanaDemografické špecifiká regiónu Senec v rámci Bratislavského VÚC2011d
38Bosáková KatarínaDemografické charakteristiky zamestnancov štátnej správy2010d
39Jánošová MiroslavaMesto a vidiek na Slovensku z pohľadu populačného starnutia2010d
40Osvaldová Dana Porovnávacia demografická analýza vybraných mestských častí Bratislavy2010d
41Piruchová Martina Percepcia a imidž krajských miest Slovenska so zreteľom na obyvateľov Bratislavy2010d
42Roháčková Danica Porovnávacia analýza systému verejnej správy Francúzska a Slovenska2010d
43Tichá JanaDemografická budúcnosť krajín V4 - analýza dostupných prognóz2010d
44Budejovská MáriaKomparatívna demografická analýza miest – sídiel VUC2010b
45Nagyová MiriamPorovnanie demografickej reprodukcie a rodinného správania regiónov Námestovo a Kežmarok2010b
46Petríková JanaEpidémia HIV a demografický vývoj Afriky2010b
47Dana OsvaldováPorovnávacia demografická analýza vybraných mestských častí Bratislavy2010d
48Németh LukášDochádzka do zamestnania na príklade okresu Danajská Streda2009b
49Kunc JaroslavZhodnotenie presnosti populačných prognóz Slovenskej republiky z roku 20022009b
50Halagarda AntonMigrácia obyvateľov okresu Senica2009b
51Brunovská ZuzanaVývoj migrácie v okresoch regiónu Spiš2009b
52Letková Jana Migrácia v Európe s dôrazom na jej východo – západný gradient 2009d
53Krajčíková MariannaDynamika a štruktúra miest a okresov Stredného Považia2009d
54Ivančová Petra Analýza úmrtnosti na Slovensku podľa príčin smrti v regionálnom priereze2009d
55Dvorská DašaStarnutie populácie sveta v kontexte oficiálnych populačných prognóz2009d
56Bajánová AlenaDemografická analýza mesta Handlová a náčrt hypotéz jej budúceho populačného vývoja2009d
57Panáková EvaSlovenská a Česká republika vo svetle populačných prognóz2009b
58Petríková MonikaDemografické štruktúry obyvateľstva okresu Malacky2009b
59Sečánska JanaPopulačná dynamika okresu Senec2009b
60Žáková VeronikaBudúci populačný vývoj Ázie2009b
61Pohánková PetraPopulačný vývoj Číny so zameraním na reprodukciu obyvateľstva, populačnú politiku a prognózy2008d
62Demovičová ZuzanaDemografická analýza okresu Pezinok2008d
63Netková KatarínaAnalýza populačných procesov a štruktúr Holandska a ich porovnanie so Slovenskom2008d
64Onderišinová VieraPlodnosť teenagerov v Spojených štátoch amerických2008d
65Rúrová JanaAnalýza migrácie utečencov - bližší pohľad na bývalú Juhosláviu2008d
66Jánošová MiroslavaRozdiely v stárnutí mestského a vidieckeho obyvateľstva2008b
67Osvaldová DanaPopulačný vývoj Petržalky2008b
68Tichá JanaPopulačný vývoj transformujúcich sa krajín po roku 1989 s užším zameraním na krajiny V42008b
69Bajánová AlenaDemografická analýza mesta Handlová2007b
70Drotován MichalDemografický, geografický a sociologický aspekt fenoménu singles na Slovensku a v Európe2007b
71Krajčíková MariannaMigrácia obyvateľov miest Považského Podolia2007b
72Paluk KarolDemografická analýza populácie Českej republiky2007b
73Lednická NinaAnalýza migračných pohybov obyvateľstva mesta Stupava v rokoch 1996-20012006b
74Netková KatarínaDemogeografická analýza Holandska2006b
75Prousková EvaDemogeografická analýza Bratislavského kraja2006b

typ práce: d - diplomová práca, b - bakalárska práca