prof. RNDr. Branislav Bleha, PhD.

Vybrané publikácie na stiahnutie (18)

Lokálny demografický vývoj na Slovensku: percepcia, spoločenské implikácie a interdisciplinárne výzvy, Sociológia, 2011, Roč. 43, č. 4, s. 362-390.
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Bleha, B. (2011). SUPER-AGED SOCIETY: WHAT CAN WE LEARN FROM THE POPULATION POLICY IN JAPAN? Recenzovaný zborník konferencie RELIK 2011, VŠE, Praha, ISBN 978-80-86175-75-1
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Bleha, B. (2011). Aká bola, je a mohla by byť slovenská demografia a demogeografia? Slovenská štatistika a demografia, č. 3, roč. 21, s. 66-82.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Rozhovor_Pravda_Magazín víkend (vyšlo i online)
XXX - Iná ako A kategória
SIMILAR OR DIFFERENT FERTILITY PATTERNS IN TRANSITIVE COUNTRIES: RUSSIA AND SLOVAKIA CASE STUDY pp. 138-157. In: Russia and Slovakia: Modern Tendencies of Demographic and Socioeconomic Processes, Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, 212 p., ISBN: 978-5-94646-227-3,
AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Analýza fenoménu singles v Európe a na Slovensku, Sociológia č.1, roč.40, 2008, s. 62-81, Michal Drotován, Bratislava Branislav Bleha
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Niektoré teoretické a metodologické aspekty populačnej politiky a náčrt jej koncepcie pre Slovenskú republiku, Vaňo, B., Bleha., B.
MIGRÁCIA AKO DÔLEŽITÝ DETERMINANT BUDÚCEHO VÝVOJA NA LOKÁLNEJ ÚROVNI – PRÍKLAD PETRŽALKY, Branislav Bleha, Dagmar Popjaková Geografický časopis 2007, č. 3, Vol. 59, 265-290
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Conception of spatial units approriate for regional population forecasts, Joint EUROSTAT/UNECE Work Session, in Bucharest http://www.unece.org/stats/documents/ece/ces/ge.11/2007/wp.3.e.pdf
AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Niečo k presnosti populačných prognóz SR a ČR / Branislav Bleha, Regionální demografie. Sborník příspěvků 37. výroční (květnová) demografické konference České demografické společnosti, Praha : DemoArt, 2007 S. 157-171
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Bleha, B. et al. (2007). Szlovák állampolgárok magyarországi munkavállalása, ennek okai és jellemzöi a magyar-szlovák határmenti régiónban. Székesfehervár : Echo Research Center, , 108 s.
Teoretické východiská populačného starnutia a retrospektívny pohľad na starnutie Európy, Káčerová M., Bleha, B., Slovenská štatistika a demografia. - ISSN 1210-1095. - Roč. 17, č. 3 (2007), s. 43-61
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
PROGNÓZA VÝVOJA OBYVATEĽSTVA SR DO ROKU 2025 (AKTUALIZÁCIA), Bleha., B., Vaňo., B. (2007), 55 str.
Terminologické špecifiká a vybrané teoretické otázky regionálneho populačného prognózovania / Branislav Bleha, Geografický časopis, Roč. 58, č. 1 (2006), s. 61-71
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Migrácia v kontexte populačných prognóz na Slovensku / Branislav Bleha, Naša demografia - súčasnosť a perspektívy, Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2005 S. 26-31
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Slovenský rozhlas, relácia SOLÁRIUM, 1. diel
XXX - Iná ako A kategória
Slovensky rozhlas, relácia SOLÁRIUM, 2. diel
XXX - Iná ako A kategória
Veková štruktúra / Branislav Bleha, Populačný vývoj v regiónoch Slovenskej republiky 2001, Bratislava : INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky, 2003 S. 69-76
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách