prof. RNDr. Branislav Bleha, PhD.

Aktuálne vedené a vypísané témy BAKALÁRSKYCH PRÁC (2):

  Prebieha suburbanizácia v zázemí vybraných menších miest Slovenska?  (int.) (3.r)
  Hodnotenie a komparácia migračných predpokladov v prognózach krajín Európskej únie (3.r)


Aktuálne vedené a vypísané témy DIPLOMOVÝCH PRÁC (2):

  Testovanie extrapolačných a mikrosimulačných modelov pre prognózovanie demografických procesov
  Pravdepodobnostné a bayesiánske modelovanie a predikcie vybraných demografických procesov