www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Pavol Ďurček, PhD.
oddelenie demogeografie a demografie

e-mail: pavol.durcek@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9239
miestnosť: B1-310
konzultačné hodiny: Utorok 10:00 - 11:30
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaAktuálne vedené a vypísané témy BAKALÁRSKYCH PRÁC (7):
 Päťročný priemer: jediný nastroj na elimináciu efektu malých čísel u malých územných jednotiek?
 Metóda izolínií ako nástroj na prezentáciu zmien prirodzeného pohybu: aplikácia na zmeny okresnej štruktúry od roku 1920
 Průmyslový atlas Československé republiky (1920): georeferencing, vektorizácia a tvorba databázy pre tematické mapovanie
 Odhad podrobného rozmiestnenia obyvateľstva vo vysoko urbanizovaných územiach: aplikácia na územie Košíc
 Delimitácia zón obslužnosti pre vybraný typ zdravotníckej služby
 Téma podľa vlastného výberu (uprednostňovaná)
 Diferenciácia mimomanželskej plodnosti: od Husákových detí po deti KoronyDominika Janštová (int.) (3.r)


Aktuálne vedené a vypísané témy DIPLOMOVÝCH PRÁC (10):
 Estimácia východiskovo ohraničeného interakčného modelu na prípade dochádzky do zamestnanie v Bratislave: aplikácia na rôzne vnútromestské úrovne
 Relatívna regionálna diferenciácia úhrnnej plodnosti a strednej dĺžky života v krajinách sveta
 Štatistická variabilita reálnych a štandardizovaných vyjadrení: aplikácia na proces úmrtnosti v krajinách sveta
 Zmeny distribúcie obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1950-2011
 Priestorová heterogenita priemerného veku v okresoch SR: konvergencia či divergencia?
 Priestorová autokorelácia ako nástroj explanácie v demografií: aplikácia na proces pôrodnosti
 Geografia času a jej využitie pri modelovaní rozmiestnenia obyvateľstva
 Téma podľa vlastného výberu (uprednostňovaná)
 Typizácia demografickej reprodukcie v krajinách sveta: hľadanie súvisu s celkovým rozvojom spoločnosti
 Využitie princípu jednotnej kapitácie pri vymedzovaní obvodov všeobecných lekárov v riedko osídlenom území.

 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok