Mgr. Pavol Ďurček, PhD.

Aktuálne vedené a vypísané témy BAKALÁRSKYCH PRÁC (7):

  Priestorová diferenciácia vybraného demografického procesu
  Metóda izolínií ako nástroj na prezentáciu zmien prirodzeného pohybu: aplikácia na zmeny okresnej štruktúry od roku 1920
  Průmyslový atlas Československé republiky (1920): georeferencing, vektorizácia a tvorba databázy pre tematické mapovanie
  Odhad podrobného rozmiestnenia obyvateľstva vo vysoko urbanizovaných územiach: aplikácia na územie Košíc
  Vyčlenenie zón obslužnosti pre vybraný typ zdravotníckej služby
  Téma podľa vlastného výberu (uprednostňovaná)
  Spontánna potratovosť a perinatálna úmrtnosť na Slovensku: zmeny v čase a priestorePreisach Daniel  (3.r)


Aktuálne vedené a vypísané témy DIPLOMOVÝCH PRÁC (8):

  Relatívna regionálna diferenciácia úhrnnej plodnosti a strednej dĺžky života v krajinách sveta
  Využitie postupu interakčného modelovania: prognóza dochádzky do zamestnaj a škôl
  Priestorová heterogenita priemerného veku v okresoch SR: konvergencia či divergencia?
  Priestorová regresia ako nástroj explanácie v demografií: aplikácia na proces pôrodnosti
  Geografia času a jej využitie pri modelovaní rozmiestnenia obyvateľstva
  Téma podľa vlastného výberu (uprednostňovaná)
  Typizácia demografickej reprodukcie v krajinách sveta: hľadanie súvisu s celkovým rozvojom spoločnosti
  Využitie princípu jednotnej kapitácie pri vymedzovaní obvodov všeobecných lekárov v riedko osídlenom území.