Mgr. Pavol Ďurček, PhD.

Vybrané publikácie na stiahnutie (30)

Bleha, B., Ďurček, P. 2023. Unambiguous Linkage Between the Vaccination Coverage and the Spread of COVID‑19: Geostatistical Evidence from the Slovak LAU 1 Regions, Journal of Geovisualization and Spatial Analysis, Roč. 7, č. 14, s. 1 – 1
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Ďurček, P., Nováková, G., Bučeková. I. 2022. Modelling the customer potential of retail food stores: A case study from the Turiec region in Slovakia, 2020. Regional Statistics, Roč. 12, č. 2, s. 46 – 74
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Ďurček, P., Gašparová, L. 2022. Rozdiely v úmrtnosti medzi mestom a vidiekom: poloha ako diferenciačný faktor. Demografie, Roč. 64, č. 1, s. 3 – 23
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Stanek, R., Kusendová, D., Ďurček, P., 2021. Vplyv intenzity dopravy na zmeny populačného potenciálu zázemia Bratislavy. Acta Geographica Universitatis Comenianae, Roč. 65, č. 2, s. 1338 – 6034
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Oravec, O., Ďurček, P. 2020. Využitie hrubých mier pri tvorbe Webbovej typológie celkového prírastku obyvateľstva: Aplikácia na úroveň obcí Slovenskej republiky v období 1988 – 2016. Slovenská Štatistika a demografia, Roč. 30, č. 2, s. 3 – 16
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Šídlo, L., Šprocha, B., Ďurček, P., 2020. Prospective Dimension of Population Ageing and Potential Use in Pension Security in the V4. Ekonomický časopis, Roč. 68, č. 6, s. 601 – 621
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Ďurček, P. 2020. Demographic projection for small territories: Application to municipalities of the Bratislava functional urban region. Geografický časopis, Roč. 72, č. 3, s. 275 – 291
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Ďurček, P., Nováková, G., Horňák, M., Kusendová, D., 2020. How will new orbital motorways reshape accessibility in Bratislava metropolitan area? Bulletin of geography, Roč. 50, č. 1, s. 83 – 100
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Ďurček, P., Šprocha, B. 2019. Transformácia plodnosti na Slovensku v kontexte rozdielov medzi centrom a zázemím. Geografie, Roč. 124, č. 3, s. 281-313
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Kusendová, D., Ďurček, P. 2019. Creation population raster of the city of Bratislava using spatial disaggregation. Demografie, Roč. 61, č. 3, s. 222-230
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Ďurček, P., Šprocha, B., Bleha, B. 2019. Populačná dynamika. In: Gurňák, D., a kol. 30 rokov transformácie Slovenska. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, ISBN 978-80-223-4859-1, s. 84-114.
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Šprocha, B., Ďurček, P. 2018. Odkladanie materstva na Slovensku v generačnej perspektíve, Sociológia, Roč. 55, č. 5. s. 550-578.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Šprocha, B., Tišiar, P., Ďurček, P. 2018. Socialistický model populačnej politiky a reprodukčné správanie na Slovensku, Studia Historica Nitriensia, Roč. 22, č. 1. s. 104-131.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Šprocha, B., Ďurček, P. 2018. Prospektívny prístup pri regionálnej analýze procesu populačného starnutia na Slovensku. Geographia Cassoviensis, Roč. 12, č. 2. s. 212-223.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Ďurček, P., Korec, P. 2018. K všeobecnému rámcu výskumných metód v humánnej geografii, Acta Geographica Universitatis Comenianae, Roč. 62, č. 2. s. 135-150.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Ďurček, P. 2017. Údaje o bilancií pohybu obyvateľstva v obciach v roku 1972 a ich úprava na úroveň obcí v roku 2011, Slovenská štatistika a demografia, Roč. 27, č. 1. s. 6-19.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Bleha, B., Ďurček. P. 2017. An interpretation of the changes in demographic behaviour at a sub-national level using spatial measures in post-socialist countries: A case study of the Czech Republic and Slovakia. Papers in Regional Science, Roč. 97, č. 3, s. 69-90
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Ďurček, P., Šprocha, B. 2017. Centrá a zázemia funkčných mestských regiónov na slovensku optikou kohortnej plodnosti. Geografický časopis, Roč. 69, č. 3. s. 225-244.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Šprocha, B., Ďurček, P. 2017. Generačná plodnosť a koncentrácia reprodukcie žien Česka a Slovenska podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania. Demografie, Roč. 59, č. 3. s. 224-241.
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Šprocha, B., Ďurček, P. 2017. Hodnotenie priestorových aspektov kohabitácií na Slovensku. Geographia Cassoviensis, Roč. 11, č. 1. s. 70-88.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Ďurček. P., Bleha, B. 2016. Globálne vývojové rysy demografickej reprodukcie vo svetle teórie štádií, Geografie, Roč. 121, č. 1, s. 121-155
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Ďurček, P., Horňák, M. 2016. Population potential within the urban environment and intra-urban railway network opportunities in Bratislava (Slovakia), Moravian Geographical reports, Roč. 24, č. 4, s. 52-64
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Ďurček, P., Šuvada, M., 2015 Populačná dynamika euroregiónu Tatry, Acta Geographica Universitatis Comenianae, Roč. 59, č. 2, s. 219-242
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Ďurček, P. 2015. Bilancia pohybu obyvateľstva podľa obcí v roku 1971 – Úprava na úroveň existujúcich obcí v roku 2013, Slovenská štatistika a demografia, Roč. 25, č. 2, s.43-57
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Richter, M., Ďurček, P. 2014. Vývoj vybraných demografických ukazovateľov v kontexte fenoménu "urban shrinkage" v urbánnom priestore SR, Geographia Cassoviensis, Roč. 8, č. 2, s. 127-140
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Ďurček, P., Bleha, B. 2013. Regionálna nerovnomernosť vybraných demografických javov v Európskej únií, GEOGRAFICKÝ ČASOPIS, roč. 65, č. 1, s. 3-22.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Katuša, M., Ďurček, P. 2013. Očistená úhrnná plodnosť v krajoch Slovenskej republiky, Slovenská štatistika a demografia, roč. 23, č. 3, s. 46-65.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Ďurček, P. 2013. Hodnotenie regionálnej diferenciácie vybraných demografických ukazovateľov SR, Zborník: GEOGRAFICKÝ VÝZKUM: SPOLEČNOST A PŘÍRODA V OBDOBÍ KRIZE, Masarykova univerzita, Brno, s. 8-32.
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Námešný, L., Ďurček, P., Rochovská, A. 2012. Vzťah nezamestnanosti a chudoby pracujúcich – skúmanie geografickej nerovnomernosti v EÚ pomocou Theilovho indexu, GEOGRAPHIA CASSOVIENSIS, roč. 6, č. 2, s. 141-151.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Ďurček, P. 2011. Analýza medzinárodného obchodu s ropou vo vybraných krajinách sveta na základe obojstranne ohraničeného interakčného modelu, Zborník: Študentská vedecká konferencia Prif UK 2011, Univerzita Komenského v Bratislave, s. 1340-1345.
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách