Mgr. Eva Džupinová, PhD.

Vybrané publikácie (16)

Džupinová, E., Pšenka, T. (2010): Vybrané geografické aspekty druhého bývania na Slovensku. 1. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu (CD-ROM), Brno : Masarykova universita , 2010 S. 7-16
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Horňák, M., Džupinová, E. (2009): Aspects of marginality in border regions of Slovakia - a case study. Global changes: Their regional and local aspects., Warszawa : University of Warszaw, 2009 S. 123-129
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Džupinová, E. (2009): Bývanie a sociálna polarizácia (príklad Bratislavy). Geographia Cassoviensis, roč. 3, č. 2, Košice : UPJŠ, 2009 S. 55-59
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Džupinová, E., Halás, M., Horňák, M., Hurbánek, P., Káčerová, M., Michniak, D., Ondoš, S., Rochovská A. (2008): Periférnosť a priestorová polarizácia na území Slovenska. Geografika, Bratislava, 183 p. ISBN 978-80-89317-06-6
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Pšenka, T., Džupinová, E., Minarčik, P. (2008): Diaľnice verzus vybrané aspekty regionálneho rozvoja na Slovensku. In: Seminář k "Mezinárodnímu roku planety Země". Recenzovaný sborník příspěvků. Masarykova univerzita, Brno 2008, pp. 16-24. ISBN 978-80-210-4748-8
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Halás, M., Džupinová, E. (2007): Vývoj a priestorové rozloženie bytového fondu Bratislavy. In: Urbanizmus a územní rozvoj 2/2007, roč. X, Ústav územního rozvoje, Brno, pp. 27-35. ISSN 1212-0855
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Džupinová, E. (2007): Zmeny v procese bývania v okrajových častiach Bratislavy. Česká geografie v evropském prostoru. Sekce 3- Lokální a regionální rozvoj/politika. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2007. - ISBN 978-80-7040-986-2. - S. 564-569
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Halás, M., Džupinová, E. (2007): Vývoj a priestorové rozloženie bytového fondu Bratislavy. In: Urbanismus a územní rozvoj. - ISSN 1212-0855. - Roč. 10, č. 2 (2007), s. 23-31
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Džupinová, E. (2006): Nové prístupy a trendy v bývaní na Slovensku po roku 1989 (s dôrazom na luxusný rezidenčný trh v Bratislave). In: Proměny bydlení a širší otázky úrovně obslužné sféry. Sborník referátů 2. mezinárodní interdisciplinární konference, Olomouc, 19.-20.9.2006. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU, pp. 37-46. ISBN 80-248-1219-3
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Džupinová, E. (2005): Bytový fond v Bratislave. Dizertačná práca. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra humánnej geografie a demogeografie. Bratislava. 172 p.
XXX - Iná ako A kategória
Zapletalová, J., Antalíková, M., Smatanová, E. (2003): The role of self-government in housing development in Slovakia. In: Housing Policy: An end or a new beginning? Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute, Budapest, pp. 293-350. ISBN 963 9419 46 X
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Korec, P., Smatanová, E. (2000): Vývoj rozmiestnenia bytového fondu na území Bratislavy, zákonitosti a osobitosti tohto procesu / Development of distribution of the flat pool in the territory of Bratislava. In: Geografický časopis. Roč. 52, č.1, pp. 51-65.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Korec, P., Smatanová, E. (2000): Hodnotenie novej geopolitickej a geoekonomickej polohy regiónu Bratislavy. Miscellanea geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis, Vol. 7. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - ISBN 80-7082-543-X. - S. 128-141
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Smatanová, E. (1999): Problémy rozvoja nadštandardného bývania v Bratislave. In: Acta Facultatis studiorum humanitatis et naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy 32. Folia Geographica 3. Prešovská univerzita, pp. 361-369. ISBN 80-88722-64-0
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Korec, P., Smatanová, E., Horňák, M. (1998): Nové územnosprávne členenie Slovenskej republiky z pohľadu vývoja počtu obyvateľov. In: Miscellanea Geographica 6, Universitatis Bohemiae Occidentalis, Plzeň, pp. 80-93.
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Korec, P., Smatanová, E. (1997): Vplyv transformačných procesov na zmeny priestorovo-funkčných vzťahov v regióne Bratislavy. In: Aktuálne problémy regionálneho rozvoja. IROMAR, Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica, pp. 162-169. ISBN 80-8055-052-2
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách