www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Eva Džupinová, PhD.
bývalý významný zamestnanec katedry

e-mail: dzupinova@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 90 14
miestnosť: CH1-B1/5b
konzultačné hodiny: streda 9:30 - 11:30 hod.
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaVybrané publikácie na stiahnutie (3):
Džupinová, E., Pšenka, T. (2010): Vybrané geografické aspekty druhého bývania na Slovensku. 1. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu (CD-ROM), Brno : Masarykova universita , 2010 S. 7-16
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Pšenka, T., Džupinová, E., Minarčik, P. (2008): Diaľnice verzus vybrané aspekty regionálneho rozvoja na Slovensku. In: Seminář k "Mezinárodnímu roku planety Země". Recenzovaný sborník příspěvků. Masarykova univerzita, Brno 2008, pp. 16-24. ISBN 978-80-210-4748-8
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Halás, M., Džupinová, E. (2007): Vývoj a priestorové rozloženie bytového fondu Bratislavy. In: Urbanismus a územní rozvoj. - ISSN 1212-0855. - Roč. 10, č. 2 (2007), s. 23-31
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch


 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok