www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Michal Szabo
absolvent interného doktorandského štúdia

e-mail: szabom@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 692
miestnosť: CH2-131
konzultačné hodiny: dohodou
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaVybrané publikácie (7):
SZABO, M., 2015: Vzdelanie ako diferenciačný faktor zmeny plodnosti slovenských žien medzi rokmi 1996 a 2013 In: Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK 2015, Zborník recenzovaných príspevkov. Univerzita Komenského, Bratislava.
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
SZABO, M., 2015: Migrácia Rómov v Európe – od ich príchodu po súčasnosť In: Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK 2015, Zborník recenzovaných príspevkov. Univerzita Komenského, Bratislava.
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
SZABO, M., 2015: Martin Trow’s concept in context of Second demographic transition with example of Slovakia between 1945 - 2013 In: 10th Czech-Polish-Slovak Seminarium. Changing geographies: the transformation of subject and object orientation in geographical research, Litomyšl.
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
SZABO, M., 2015: Veková štruktúra študujúcich v SR a vývoj študijnej dochádzky In: 15. Slovenská demografická konferencia - Transformácia slovenskej spoločnosti vo svetle výsledkov posledných troch populačných cenzov, Zborník recenzovaných príspevkov. Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, Bratislava.
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
SZABO, M., 2014: Využitie matice susedstiev pri migračných analýzach na príklade SR In: Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK 2014, Zborník recenzovaných príspevkov; Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského.
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
SZABO, M., 2013: Migračná atraktivita z pohľadu dištančných mier In: Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov 2013, Zborník recenzovaných príspevkov. Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, Bratislava.
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
SZABO, M., 2012: Priestorové pôsobenie verejných vysokých škôl na Slovensku In: Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov 2012, Zborník recenzovaných príspevkov. Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, Bratislava.
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok