www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Jozef Antoš, PhD.
absolvent interného doktorandského štúdia

e-mail: antos@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 90 14
miestnosť:
konzultačné hodiny: Streda 10:00 - 11:30 hod. (alebo po dohode e-mailom)
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaVybrané publikácie (6):
ROCHOVSKÁ, A., ANTOŠ, J., MAŽGÚTOVÁ, I. 2016. Detská chudoba na Slovensku v kontexte krajín Európskej únie. In: Folia geographica, Vol. 58, No. 1, pp. 56 - 71. ISSN 1336-6157.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
PRZYBYLA, V., ANTOŠ, J. 2016. Podpora politických stran medzery a profil jejich voliče v Košickém kraji. In: Zborník príspevkov z I. konferencie mladých vedeckých pracovníkov, pp. 130 - 143. ISBN 978-80-8105-826-4
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
ROCHOVSKÁ, A., ANTOŠ, J. 2015. Politiky súdržnosti a podpora vzdelávania v marginalizovaných rómskych komunitách: Prípadová štúdia okresu Trebišov. In: Zborník abstraktov zo 7. medzinárodného geografického kolokvia, pp. 29 - 30. ISBN 978-80-8152-319-9.
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
ANTOŠ, J., ROCHOVSKÁ, A., FILČÁK, R., RUSNAKOVÁ, J. 2015. Politiky súdržnosti a podpora vzdelávania v marginalizovaných rómskych komunitách: Prípadová štúdia okresu Trebišov. In: Geographia Cassoviensis, Vol. 9, No. 2, pp. 85 - 99. ISSN 1337-6748.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ROCHOVSKÁ, A., MAJO, J., ANTOŠ, J. 2015. Dve rozdielne skúsenosti spolužitia a formovania sociálnych sietí Rómov a Nerómov (...a jeden od druhého sa učíme, alebo oni sa učia od nás...). In: Rusnáková, J. (eds). Sociálna opora a sociálne siete marginalizovaných Rómov. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, pp. 126 - 160. ISBN 978-80-558-0909-0.
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
TKAČIK, M., ANTOŠ, J. 2014. Zhodnotenie úrovne trestnej činnosti úžery na Slovensku. In: Policajná teória a prax, Vol. 22, No. 4, pp. 171 - 184. ISSN 1335-1370.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok