www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Filip Lehocký, PhD.
bývalý významný zamestnanec katedry

e-mail: lehocky@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 712
miestnosť: CH1-7
konzultačné hodiny: po dohode emailom
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaVybrané publikácie (4):
Rusnák, J., Lehocký, F. 2016. Priestorová distribúcia a sektorová štruktúra priemyslu na Slovensku. Acta Geographica Universitatis Comenianae, Vol. 60, No. 1, s. 69-102.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Rusnák, J., Lehocký, F. 2016. Koncepty priestorovej distribúcie ekonomických aktivít vo svetle súčasných prístupov ekonomickej geografie. Geografický časopis, Vol. 68, No. 2, s. 131-149.
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Lehocký, F., Rusnák, J. 2016. Regional specialization and geographic concentration: experiences from Slovak industry. Miscellanea Geographica - Regional Studies on Development, Vol. 20, No.3
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Ondoš S. - Polonyová E. - Lehocký F. (2013) Inovátori vo výskume a vývoji technológií v Bratislave. Moderná humánna geografia mesta Bratislava: priestorové štruktúry, siete a procesy. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 147-170.
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok