Mgr. Miriam Miláčková, PhD.

Vybrané publikácie (7)

Miláčková, M., Rochovská, A. 2014. Gated communities‐ prípadová štúdia mesta Bratislava. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, roč. 13, č.3, s. 69‐82
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Miláčková, M. 2014. Gated communities v Bratislave- ohrozenie sociálnej spravodlivosti v meste? IN Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj], Bratislava : Univerzita Komenského, 2014 S. 1461-1466 [CD-ROM]
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Rochovská, Miláčková, Námešný: Bratislava – mesto narastajúcich sociálnych nerovností
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Sociálno-priestorové nerovnosti v meste: segregácia a separácia v Bratislave
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Rochovská, A., Ondoš, S., Miláčková, M. 2013. Zozabudnutého módne? O gentrifikácii v súčasnom meste, Acta Geographica Universitatis Comenianea, Vol. 57, No. 2, pp. 135‐150.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ROCHOVSKÁ, A., MILÁČKOVÁ, M. (2012). Uzavreté komunity – nová forma rezidenčných priestorov v post-socialistickom meste. Geographia Cassoviensis, ročník VI, 2/2012, UPJŠ v Košiciach. pp. 164-174.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BEZDOMOVECTVO, SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝ JAV VSTUPUJÚCI DO PRIESTORU SLOVENSKÝCH MIEST
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch