www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Miriam Miláčková, PhD.
absolvent interného doktorandského štúdia

e-mail: milackova@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 712
miestnosť: CH1-7
konzultačné hodiny: Utorok: 9:00- 10:00
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaVybrané publikácie na stiahnutie (7):
Miláčková, M., Rochovská, A. 2014. Gated communities‐ prípadová štúdia mesta Bratislava. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, roč. 13, č.3, s. 69‐82
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Miláčková, M. 2014. Gated communities v Bratislave- ohrozenie sociálnej spravodlivosti v meste? IN Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj], Bratislava : Univerzita Komenského, 2014 S. 1461-1466 [CD-ROM]
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Rochovská, Miláčková, Námešný: Bratislava – mesto narastajúcich sociálnych nerovností
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Sociálno-priestorové nerovnosti v meste: segregácia a separácia v Bratislave
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Rochovská, A., Ondoš, S., Miláčková, M. 2013. Zozabudnutého módne? O gentrifikácii v súčasnom meste, Acta Geographica Universitatis Comenianea, Vol. 57, No. 2, pp. 135‐150.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ROCHOVSKÁ, A., MILÁČKOVÁ, M. (2012). Uzavreté komunity – nová forma rezidenčných priestorov v post-socialistickom meste. Geographia Cassoviensis, ročník VI, 2/2012, UPJŠ v Košiciach. pp. 164-174.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BEZDOMOVECTVO, SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝ JAV VSTUPUJÚCI DO PRIESTORU SLOVENSKÝCH MIEST
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch


 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok