www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Michal Katuša
absolvent interného doktorandského štúdia

e-mail: katusa@fns.uniba.sk
telefón: 02/ 90 14
miestnosť:
konzultačné hodiny: Štvrtok 16 00 - 17 00
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaVybrané publikácie (8):
Katuša M., 2013. Plánovaný počet detí vysokoškolských študentov a diferenciačné faktory reprodukčného správania. Forum Statisticum Slovacum 1/2013, pp. 51-56. ISSN 1336-7420
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Katuša M., Mládek J., Bleha B., 2013. Prieskum postojov k rodine a reprodukcii v urbánnom prostredí Bratislavy a na Slovensku. Demografie, 55 (1), 2013, pp. 47-66. ISSN 0011-8265(Print), ISSN 1805-2991(Online)
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Katuša M., 2012. Životné stratégie v oblasti rodiny a reprodukcie: zmeny a faktory vplyvu. Geographia Cassoviensis, VI., 2/2012, pp.57-67. ISSN 1337–6748
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Katuša M.(2011): Vplyv životného statusu žien na plodnosť žien. In. Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK 2011 – Zborník recenzovaných príspevkov, 2011, s.1400-1405. ISBN 978-80-223-3013-8
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Katuša, M., Sopkuliak A. 2011. Niektoré aspekty reprodukčného a rodinného správania mestského a vidieckeho obyvateľstva v okresoch SR. Forum Statisticum Slovacum, 6/2011, pp. 91-96, ISSN 1336-7420
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Katuša, M., Hudec R.. 2011. Nové prístupy k vymedzeniu urbanizácie, respektíve rurálnosti okresov Slovenska. Forum Statisticum Slovacum, 6/2011, pp. 63-68, ISSN 1336-7420
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Katuša M. (2010):Zmena reprodukčného správania obyvateľov Bratislavy za posledných 20 rokov a perspektíva budúceho vývoja. Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK 2010 – Zborník recenzovaných príspevkov, 2010, s.975-981. ISBN 978-80-223-2819-7
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Katuša M. (2009): Zmeny v rodinnom a reprodukčnom správaní obyvateľov Bratislavy po roku 1989. Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK 2009 – Zborník recenzovaných príspevkov, 2009, s.1492-1497. ISBN 978-80-223-2639-1
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok