prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc.

Vybrané publikácie (194)

KÁČEROVÁ M., MLÁDEK, J. (2012). Population Ageing as Generation Substitutions:Economic and Social Aspects. Ekonomický časopis, 60, 2012, č. 3. pp. 259-276.
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
MLÁDEK, J. (2012). Theory of Civilization Waves, Position and Future Of Family in Slovakia. American International Journal of Contemporary Research. ISSN 2162-139X (Print), Vol. 2 No. 7; pp. 27-238.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J., KÁČEROVÁ, M., ONDAČKOVÁ, J. (2012).Population Ageing in the Czech Republic and Slovak Republic – Generations Support and exchange. International Conference “European Sociology: New challenges and Opportunities”. Oradea, 27-29. September 2012. Bok of Abstracts. Pp 43.ISBN 978-606-10-0919-0
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
KÁČEROVÁ, M., ONDAČKOVÁ, J., MLÁDEK, J. (2012). Comparison of Population Ageing in the Czech Republic and Slovak Republic on the Basis of Generations Support and Exchange. Moravian Geographical Reports. 4/2012. Vol. 20. P.pp. 26-38.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J. (2012). Theory of Civilization Waves, Position and Future of Family in Slovakia. In: The Entlagerd EU and New Regions. (japan). ISBN 978-4-562-09189-8 Printed in Japan. Pp. 96-110.
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
KOBAYASHI, K., MLÁDEK, J., BLEHA, B. (2012). Geography of Slovakia (japan). Journaj of Geography (Chigaka Zasshi). Vol. 121. No. 4. pp. 728-734.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J., PUKAČOVÁ, J. (2012). Mladé vekové štruktúry Rómov na Slovensku. Acta Geographica Universitatis Comenianae. Vol. 56.2012. No.1. pp 3-24.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J. (2011). Zdravie človeka ako predmet vedeckého poznávania medicínském geografie. Forum Statisticum Slovaca 1/2011. SŠDS. pp. 102-107.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J. (2011). Domorodé, endogéne národy; AINUOVIA, endogéne obyvateľstvo Japonska a Ruska. Forum Statisticum Slovacum 6/2011. SŠDS. pp. 112-117.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BÖHMER, D., LUHA, J., MLÁDEK, J. (2011). Zmeny demografického správania mladého obyvateľstva v SR . Forum Statisticum Slovacum 1/2011. SŠDS. pp. 28-32.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
KÁČEROVÁ, M., MLÁDEK, J. (2011). Generačné substitúcie jako indikátory starnutia obyvateľstva. Forum Statisticum Slovacum 6/2011. SŠDS. pp. 79-84.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J. (2010). Niektoré znaky stabilizácie populačného vývoja Slovenska.In: Geografické aspekty znalostnej ekonomiky (Rec. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie) Ekonomická Univezita Bratislava. PP III. 1-12.
AFB - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
MLÁDEK, J. (2010). Postavenie a budúcnosť rodiny vo svetle teorie civilizačních vĺn.Geographia Cassoviensis IV. 1/2010. Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach. Košice. Pp. 12-129.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J., PUKAČOVÁ, J. (2010). Social exclusion of the Roma population in Slovakia (selected chracteristics of habitation). Acta Universitatis Carolinae 2010. Geographica, No. 2, pp. 41-52.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J., ČUPEĽOVÁ, K. (2010). Population Processes and Structures in the Urban and Rural Spaces of Slovakia. European Countryside Vol. 2. Num. 2/2010. Versita. Central European Science Publisher. ISSN 1803-8417. pp. 72-93. http://versita.metapress.com/content/121349
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J., ČUPEĽOVÁ, K. (2009). Population processes and structures in the urban and rural settlements of Slovakia. EUGEO 2009 Congress. Comenius University Bratislava.
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
MLÁDEK, J. (2009). Teória civilizačných vĺn, postavenie a budúcnosť rodiny na Slovensku.In: Bleha, B. (Editor): Populačný vývoj Slovenska na prelome tisícročí, kontinuita či nová éra? Geografika. Bratislava. Pp. 62-87.
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MARENČÁKOVÁ, J., MLÁDEK, J. (2009). Životné prostredie človeka a kvalita jeho života (príklad Vyšehradských krajín). Vedecký obzor. Stredoeurópska vysoká škola. Skalica. Roč. 1., č. 3. pp. 67-84.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J., BLEHA, B., KÁČEROVÁ, M., MARENČÁKOVÁ, J., PODOLÁK, P. (2009). Population processes changes in Slovakia at the end of the 20th and beginning of the 21st centuries.In: Ira, V., Lacika, J. ed: Slovak Geography at the beginning of the 21st century. Geographia Slovaca 26. Geografický ústav SAV. pp. 49-70.
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MLÁDEK, J., MARENČÁKOVÁ, J. (2009). Population Atlas of Slovakia. In: 24 th International Cartographic Conference. CD: Conference Procedings. The World´s Geo-Spatial Solutions 15th to 21st November 2009. Santiago, Chile. ISBN: 978-1-907075-02-5
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
MLÁDEK, J., MARENČÁKOVÁ, J., KÁČEROVÁ, M. (2009). Population Development in Slovakia at the End of the 20th Century and Beginning of the 21st Century. In: Russia and Slovakia: Modern Tendencies of the Demographic and Socioeconomic Processes. Russian Academy of Sciences. The Ural Branch. Institut of Economics. Ekaterinburg 2009. pp 102-138
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MLÁDEK, J., MARENČÁKOVÁ, J. (2009). New Trends of the Population Processes and Structures in Slovakia. In: International integration and national development. Russian Academy of Sciences. The Ural Branch. Institut of Economics. Ekaterinburg 2009. pp 145-166.
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MLÁDEK, J. (2008). Stabilizácia populačného vývoja Slovenska na úrovni stacionárnej populácie. Acta Geographica Universitatis Comenianae. No. 50. pp. 63-78.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J., ČUPEĽOVÁ, K. (2008). Diferencovanosť populačných procesov a štruktúr v urbánnych a rurálnych priestoroch Slovenska. Geografická revue. 4. 2. pp. 30-65.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J., KÁČEROVÁ, M. (2008). Analysis of Population Ageing in Slovakia: Time and Regional Dimensions. Geografický časopis. 60. 2. pp. 179-197.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BLEHA, B., KUSENDOVÁ, D., MLÁDEK, J. (2008). The population Atlas of Slovakia – the example of comprehensive national Atlas.In: Building together our Teritories. Tunis: IGC 2008. pp 70-71.
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
ŠIROČKOVÁ, J., MLÁDEK, J. (2008). Similar and Different Features of Family Formation and Disintegration in Japan and Slovakia.In: Kobayashi, K., Kobayashi, T., Ohzeki, Y. (Eds): Comparative Study of Family,Lifestyle and Population: Slovakia and Japan. Ninomiya-Shoten publishing Co. Ltd. Japan. pp. 29-48.
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MLÁDEK, J., MARENČÁKOVÁ J. (2008). The Influence of the Population Processes and Structures on the Regional Development.In: Economic Policies for Susainable Development. University of National and World Economny. Sofia. Pp. 90-101.
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MLÁDEK, J., ŠIROČKOVÁ, J. (2008). Some Features of Family Behaviour (Cohabitations, Extra-marital Births) in Slovakia and Japan.In: Kobayashi, K., Kobayashi, T., Ohzeki, Y. (Eds): Comparative Study of Family, Lifestyle and Population: Slovakia and Japan. Ninomiya-Shoten publishing Co. Ltd. Japan. pp. 29-48.
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MLÁDEK, J., MARENČÁKOVÁ J. (2008). The Demographic Development of Slovakia in the Eoropean Context. In: Kobayashi, K., Kobayashi, T., Ohzeki, Y. (Eds): Comparative Study of Family, Lifestyle and Population: Slovakia and Japan. Ninomiya-Shoten publishing Co. Ltd. Japan. pp. 7-27.
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MLÁDEK, J., MARENČÁKOVÁ, J. 2008. Novyje tendencii v vosproizvodstve naselenija Slovakii (rus). In: Tatarkin, A. I.: Stradegičeskije prioritety ekonomiky regiona. Institut ekonomiky Uralskovo otdelenija Rossijskoj Akademii nauk. pp. 152-163.
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MLÁDEK, J., MARENČÁKOVÁ, J. 2008. Novyje tendencii v processach i strukturach naselenija Slovakii. (rus). Ekonomika regiona. Naučnyj informacionno-analitičeskij žurnal. No. 3 (15). Institut ekonomiky UO RAN. pp. 255-259
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MARENČÁKOVÁ, J., MLÁDEK, J. (2008). Demografické správanie vysokoškolských študentov v kontexte populačních zmien na Slovensku.Miscelanea Geographica 14. ZČU Plzeň. pp. 111-122
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J., MARENČÁKOVÁ, J. (2007). Atlas obyvateľstva a demogeografická analýza Slovenska, zdroje informácií pre poznávanie sociálnej exklúzie. In: Exklúzia a sociálna situácia na Slovensku. Ed. Čambalíková, M., Sedová, T. Vysoká škola Sládkovičovo. S. 103-114.
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MLÁDEK, J. (2007). Starnutie obyvatelstva Slovenska a jeho interpretácia v Atlase obyvatelstva Slovenska. Regionální Demografie. Zborník České demografické společnosti. Olomouc. CD ROM. ISBN 80-86746-04-6. pp. 124-140.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J., MARENČÁKOVÁ J. (2007). Population Atlas of Slovakia. XXIII International Cartographic Conference. Moscow. CD ROM. ISBN 978-5-9901203-1-0
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
MARENČÁKOVÁ, J., MLÁDEK, J. (2007). Teritoriálna diferencovanosť populačných zdrojov a ich vplyv na regionálny rozvoj. In: X. Mezinárodníkolokvium o regionálních vědách. Masarykova Universita, Stredoeurópska vysoká škola v Skalici. Brno. s. 209-219.
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MLÁDEK, J. (2006). The Encyclopedia of Slovakia and the Slovaks: a concise encyclopedia. Veda Bratislava. MLÁDEK, J. (2006). Encyklopédia Beliana: slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch: 5. zv. Encyklopedický ústav SAV. Bratislava.
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MLÁDEK, J. (et al.). (2006). Geografia pre 1. ročník gymnnázií. 2. diel (Humánna geografia). SPN Bratislava.
XXX - Iná ako A kategória
MLÁDEK, J. (2006). Atlas obyvateľstva Slovenska. Univerzita Komenského Bratislava.
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BLEHA, B., MLÁDEK, J. )2006). Atlas obyvatelstva Slovenska. Geografická Revue. Roč. 2. č. 2. FPV UMB Banská Bystrica. s. 759-767.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J. (2006). Preparation and Realization of the Project: The Population Atlas of Slovakia. Acta Geographica Unuversitatis Comenianae No. 49. pp. 53-57.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J., KÁČEROVÁ, M., MARENČÁKOVÁ, J., ŠIROČKOVÁ, J. (2006). New Trends of Population Development in Slovakia at the End of the 20ST Century. Acta Geographica Universitatis Comenianae No. 48. pp. 189-210.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J., ŠIROČKOVÁ, J. (2006). Family behaviour (Cohabitations, Extra-marital Births) in Slovakia and Japan. Acta Geographica Universitatis Comenianae. No. 46. pp. 23-47.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ŠIROČKOVÁ, J., MLÁDEK, J. (2006). Family Formation and Disintegration in Japan and Slovakia (Similar and Different Features). Acta Geographica Universitatis Comenianae. No. 46. pp. 65-92.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J., MARENČÁKOVÁ , J., ŠIROČKOVÁ, J. (2006). Demografické správanie vysokoškolákov Slovenska 2. časť – rodinné správanie Slovenská štatistika a demografia, 16 (2), pp. 72 – 88.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J. (2006). Population Synthesis. In: Mládek, J., Kusendová, D., Marenčáková, J., Podolák, P., Vaňo, B.: Demogeographical Analysis of Slovakia. Comenius University Bratislava. pp. 141 - 146, pp. 149 - 150.
ABB - Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách
MLÁDEK, J. (2006). Population Structure. In: Mládek, J., Kusendová, D.,Marenčáková, J., Podolák, P., Vaňo, B.: Demogeographical Analysis of Slovakia. Comenius University Bratislava, pp. 89 –101
ABB - Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách
MLÁDEK, J. (2006). Population Atlas of Slovakia, Demogeographical Analysis of Slovakia. In: Changes in the Society-Research Oportunities in the Region. Central European Science Day 2006. Bratislava. http://www.saja.sk/engl/article
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MLÁDEK, J., MARENČÁKOVÁ, J., ŠIROČKOVÁ, J. (2006). Demografické správanie vysokoškolákov Slovenska. 1. časť – reprodukčné správanie. Slovenská štatistika a demografia, 16 (1), pp. 22 – 48.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J., GREGOROVÁ, G., MARENČÁKOVÁ, J. (2006). Populačné zdroje ako faktor regionálneho rozvoja. Acta Facultatis Studorium Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy. Folia Geographica 10. Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešov, pp. 367 – 376.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J., MARENČÁKOVÁ, J. (2006). Atlas obyvateľstva Slovenska.In: Česká geografie v Európskem prostoru. XXI. Sjezd ČGS. České Budějovice 2006. pp 175-181.
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
MLÁDEK, J., KÁČEROVÁ, M. (2006). Niektoré trendy demografického správania obyvateľstva Slovenska. 150 let geografie na UK Praha. Universita Karlova Praha. 28 s.
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MLÁDEK, J. (2006). Slovensko: Ottova obrazová encyklopédia (kolektív autorov). Ottovo nakladatelství Praha. 228 s.
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
KOBAYASHI, K., MLÁDEK, J., ŠIROČKOVÁ,J., KOBAYASHI, T. (2006). Family Behavior of Japanese and Slovak Populations: Similarities and Differences.Geographical Review of Japan 79 (12), pp. 644 – 663.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK J., MARENČÁKOVÁ, J., ŠIROČKOVÁ, J. (et. al.) (2005). New trends of population development in Slovakia at the end of the 20th century at the beginning of the 21st century. In: Nová pozícia hranice v zjednocujúcej sa Európe (geografia v poznávaní vývoja regiónov). Zborník abstraktov, Bratislava (Univerzita Komenského), pp. 41.
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
MLÁDEK J., MARENČÁKOVÁ, J. (2005). Population processes and structures and their influence on regional development In: New Members – New Changes for the European Regional Development Policy. Technická Univerzita, Košice, pp. 257 – 269
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MARENČÁKOVÁ, J., ŠIROČKOVÁ, J., MLÁDEK, J. (2005). Vybrané aspekty demografického správania vysokoškolákov Slovenska. In: Naša demografia,súčasnosť a perspektívy. Slovenská štatistická a demografická spoločnosť.Smolenice, pp. 144 – 150.
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MLÁDEK, J. (2005). Príprava a realizácia projektu: Atlas obyvateľstva Slovenska. In: Naša demografia, súčasnosť a perspektívy. Slovenská štatistická a demografická spoločnosť. Smolenice, pp.155 – 158.
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MLÁDEK, J. (2004). Časové a priestorové aspekty procesu starnutia obyvateľstva Slovenska. In: Rolková, N., ed.: Desaťročie Slovenskej republiky. Matica slovenská. Martin, pp. 311 – 322.
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MLÁDEK, J., BLEHA, B. (2004). Priestorové šírenie prirodzeného úbytku obyvateľstva na Slovensku. Geografické informácie 8. Stredoeurópsky priestor (156). Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, pp. 185 – 191
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J., ŠIROČKOVÁ, J. (2004). Premeny demografického, najmä rodinného správania obyvateľstva na Slovensku. Geografické informácie 8.Stredoeurósky priestor. Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, pp. 17 – 26.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J., ŠIROČKOVÁ, J. (2004). Kohabitácie ako jedna z foriem partnerského spolužitia obyvateľstva Slovenska. (Cohabitation as One Form of Partner Living Together in Slovakia). Sociológia 36, (5), pp. 423 – 454
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
MLÁDEK, J. (2004). Social-economic rights of minorities in Slovakia. The 30 th Congress of the International Geographical Union. Glasgow. CD ROM – Conference handbook. pp. 1.
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
MLÁDEK, J., ŠIROČKOVÁ, J. (2004). Family Behaviour of the Japan and Slovak Population: Similarities and Differences II. In: Change of Population, Family and Region – Slovakia and Japan. Gifu University, Gifu. pp. 73 – 98.
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MLÁDEK, J., FILLOVÁ,V. (2004). Educational Systém in Slovakia. In: Change of Population, Family and Region – Slovakia and Japan. Gifu University, Gifu, pp. 183 – 209.
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
ŠIROČKOVÁ, J., MLÁDEK, J. (2004). Similar and Different Features of Family Formation and Disintegration in Japan and Slovakia.In: Mládek, J., Kobayashi, K. (Ed):A geographical study in the interrelationship among fertility decline, migration and aging in the Slovak Republic and Japan. Comenius University, Gifu University, Gifu. pp. 36 – 58
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MLÁDEK, J., ŠIROČKOVÁ, J. (2004). Some features of Family Behaviour (Cohabitations, Extra-Marital Births) in Slovakia and Japan. In: Mládek, J., Kobayashi, K. (ed): A geographical study in the interrelationship among fertility decline, migration and aging in the Slovak Republic and Japan, Bratislava: Comenius University, Gifu University, Gifu. pp. 59 – 76
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MLÁDEK, J. (2003). Kohabitácie a kohabitanti na Slovensku – národnostná, religiózna, vzdelanostná a priestorová štruktúra. 9. Slovenská demografická konferencia „Rodina“. Zborník vedeckých prác. Slovenská štatistická a demografická spoločnosť. pp.18 – 24.
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MLÁDEK, J., MARENČÁKOVÁ, J. (2003). Priestorové atribúty informácií zo sčítania obyvateľov, domov a bytov. Rodina. Zborník vedeckých prác. 9. Slovenská demografická konferencia Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, pp. 126 – 129.
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MLÁDEK, J. (2003). Demografická regionalizácia Slovenska. Slávnostná konferencia 35 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Zborník vedeckých prác, Slovenská štatistická a demografická spoločnosť. Bratislava, pp. 61 – 67.
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MLÁDEK, J. (2003). Population Ageing in Slovakia and Japan. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica 43, Bratislava (Univerzita Komenského), pp. 131 – 154.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J., MARENČÁKOVÁ, J. (2003). The Differences between Basic Population Processes and Structures in the Slovak and Japan Population. Summaries European Integration and Regional Dovelopment, Zuzammen fassungem Europäische Integration und Regionaletwicklung, Praha, Univerzita Karlova, pp. 52 – 53
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MLÁDEK, J., MARENČÁKOVÁ, J. (2003). The Differences between Basic Population Processes and Structures in the Slovak and Japan Population. Acta Universitatis Carolinae Geographica 38 (1). pp. 281 – 299.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J. (2003). Grosswohngebiete in der Slowakei und ihre Perspektiven. Hallesches Jahrbuch für Geowissenschaften; Reihe A: Geographie und Geoökologie, Band 25 Halle: Institut für Geographie der Universität, Halle – Saale, pp. 43 – 55
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J., ŠIROČKOVÁ, J. (2003). Demographic Approaches to the Family behaviour. Acta Universitatis Carolinae, Geographica 38 (1), pp. 301 – 316.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J. (2003). Population Ageing and its Socio-economical Consequences: Case Study of Slovakia. In: Social Scsience at the Crossroads, Paris: International Social Science Council, pp. 9.
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MLÁDEK, J. (2003). Main Trends in the Research of Demography in Slovakia. In: Geographical Space at the turn of the Century. Theoretical and Methodological Changes. Ed.Kowalczyk , A. Warsaw University, Faculty Geography and Regional Studies, pp. 21 – 28.
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MLÁDEK, J. (2002). Gestaltung der Marktwirtschaft und Transformationsprozess der Industrie in der Slowakei. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Folia Geographica 37 (5), Prešov, pp. 120 – 136.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J., ŠIROČKOVÁ, J. (2002). Vplyv urbanizácie na rozvodovosť obyvateľstva Slovenska. In: Slovensko a integrujúca sa Európa. Geografické informácie 7. Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, pp. 177 – 186
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J., FILLOVÁ, V. (2002). Premeny modelu sobášnosti na Slovensku.In: Slovensko a integrujúca sa Európa. Geografické informácie 7. Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, pp. 167 – 175.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J. (2002). Demografické aspekty spoločenského vývoja. Dobrý človek. Pedagogicko-psychologicko-kultúrny pohľad. Monografia štúdií Katedry etiky a katechetiky. Nitra, pp. 193 – 206.
ABB - Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách
MLÁDEK, J. (2002). Population Ageing in Slovakia, Topical Isue of the Science and Social Practice. In: Report of the International Symposium „Central Europe Today“. Gifu Prefectural Library, World Distribution Center. Gifu, pp. 28 – 36
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MLÁDEK, J., MARENČÁKOVÁ, J. (2002). The Demographic Development of Slovakia in the European contex. In: Changing Regional structure and Way of Life in Central Europe: the Case of Poland, the Czech Republic, the Slovak Republik und Hungary. Gifu University, Faculty of Education, pp. 243 – 283.
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MLÁDEK,J. (2001). Demographic Changes and socioeconomical Development in Slovakia. Geografické štúdie 8. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Matthiae Belli, Banská Bystrica, pp. 72 – 75.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J. (2001). Priestorová diferencovanosť populačného vývoja Slovenska. Slovenska. In: Ekonomická teória a prax – dnes a zajtra. Ekonomická fakulta Univerzity M. Bela, Banská Bystrica, pp. 41 – 45.
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
BANÍKOVÁ, G., MLÁDEK, J. (2001). Časopriestorové hodnotenie úmrtnostiobyvateľstva na nádorové ochorenia. In: Súčasný populačný vývoj na Slovensku v európskom kontexte. Slovenská štatistická a demografická spoločnosť. Bratislava, pp. 10 – 13.
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MLÁDEK, J., BLEHA, B. (2001). Priestorová diferencovanosť prirodzeného prírastku obyvateľstva Slovenska. In: Súčasný populačný vývoj na Slovensku v európskom kontexte. zborník príspevkov z 8. demografickém konferencie, Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, Bratislava, pp. 144 – 147.
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
PAVLÍKOVÁ, S., MLÁDEK, J. (2001). Starnutie obyvateľstva Európy. In: Geografické aspekty strědoeuropskeho prostoru. Předpoklady vstupu ČR a SR do Europské únie. Geografie 22. Masarykova univerzita, Brno, pp. 148 – 151.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J. (2001). Roma Demographic Behaviour – Potencial Factor of Social and Ethnic Conflicts. In: Šimko, D., Hauman, H. (ed.): Peace Perspectives for Southeast Europe. Academia. Basel University, Switzerland, pp. 77 – 83.
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
CHOVANCOVÁ-MARENČÁKOVÁ, J., MLÁDEK, J. (2000). Osobitosti populačného vývoja Slovenska a strednej Európy. In: Stredoeurópsky priestor. Geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja. Geografické štúdie 7,Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, pp. 120 – 128.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J. (2000). Rozvoj demogeografie a demografie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. In: Súčasný stav demografie na Slovensku. Akty. Infostat - Inštitút informatiky a štatistiky. Bratislava, pp. 12 – 13
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MLÁDEK, J. (2000). Aktuálne smery výskumu v demogeografii. Geografický časopis 52 (1), SAV Bratislava, pp. 41 – 50.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J. (2000). Mladé veľké obytné súbory (sídliská) osobitné prvky urbánnych štruktúr Slovenska.In: Urbánne a krajinné štúdie, 3. Urbánny vývoj na rozhraní milénií. (ed). R. Matlovič. Prešovská Univerzita, Prešov, pp. 82 – 89.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J. (2000). Náčrt úloh demogeografického výskumu a edukácie.In: Slovenská štatistika, súčasnosť a perspektívy. 10. Slovenská štatistická konferencia. Smolenice, Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, Bratislava, pp. 172 – 178.
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
MLÁDEK, J. (2000). Slovakia: Transition and its Impact on The Demographic Situation. Population Geography, 22. (1-2). A Journal of the Association of population geographers of India. Punjaby University India, pp. 15 – 28.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J. (2000). Specific Features of Demographic Development in Slovakia. In: Market Economy and Regional Structures: The Cas Study of Central Europe. Geographical Review of Japan, Vol. 73 (2), pp. 225-240
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J. (2000). Transformation from Planned Economy to Market Economy in Slovakia. In: Central Europe in Transition. Changes and Prospects. Prefectural Library. Gifu, Japan, pp. 57 – 71.
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MLÁDEK, J. (2000). Formation of Market Economy and Changes in Industry in Slovakia. In: Kobayashi, K., Sasaki, H., Mori, K., Kagami, M., Yamamoto, M, Nakagawa, S., Kureha, M. (Ed.): Central Europe after the „East European Revolution“ - Challenges in the Former East Germany, Poland, Czechia, Slovakia and Hungary. Ninimiya - Shoten Publishing Co. Ltd. Tokyo Japan, pp. 187 – 202
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MLÁDEK, J. (2000). Changes in the Demographic Dynamics of Slovakia during the Period of Transformation (Jap.). In: Kobayashi, K., Sasaki, H., Mori, K., Kagami, M., Yamamoto, M, Nakagawa, S., Kureha, M. (Ed.): Central Europe after the „East European Revolution“ -Challenges in the Former East Germany, Poland, Czechia, Slovakia and Hungary. Ninimiya - Shoten Publishing Co. Ltd. Tokyo Japan, pp. 173 – 184.
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MLÁDEK, J. (1999). Demografia. 11 hesiel. In: Encyclopédia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia v 12 zväzkoch. Prvý zväzok A-Belk. Bratislava, Encyklopedický ústav, SAV
ABB - Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách
MLÁDEK, J. (1999). Population development in Slovakia in the European context. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica 38, Bratislava, pp. 59 – 72.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J. (1999). Jubilujúce osobnosti geografie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. In: Teoreticko-metodologické problémy geografie, príbuzných disciplín a ich aplikácie. Bratislava (Univerzita Komenského) pp. 3 – 7.
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MLÁDEK, J. (1999). Niektoré črty európskeho a slovenského populačního vývoja v období druhého demografického prechodu.In: Demografické, zdravotné a sociálno-ekonomické aspekty úmrtnosti 2. 7. demografická konferencia.
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
KAMODYOVÁ, T., MLÁDEK, J. (1999). Časopriestorová diferencovanosť strednej dĺžky života obyvateľstva. In: Demografické, zdravotné a sociálno- ekonomické aspekty úmrtnosti. 7. demografická konferencia. Slovenská štatistická a demografická spoločnosť. Bratislava, pp. 68 – 79
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
PAVLÍKOVÁ, S., MLÁDEK, J. (1999). Aplikácia vybraných metód štúdia starnutia obyvateľstva Slovenska. In: Demografické, zdravotné a sociálno- ekonomické aspekty úmrtnosti. 7. demografická konferencia. Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, Bratislava, pp. 114 – 125.
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Mládek, J., Pavlíková, S. (1999). Starnutie obyvateľstva Slovenska vo svetle vybraných štatistických mier. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Folia Geographica 32 (3), Prešov, pp. 54 – 62.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J. (1999). Peculiarities of the Demographic Development of Slovakia in the Period of the Social Transformation. In: Kobayashi, K. (Ed.): Market Economy and Changing Regional Structures: the Case of Central Europe. Gifu University, Gifu, pp. 401 – 425
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MLÁDEK, J. (1999). Gestaltung der Marktwirtschaft und Transformationsprozes der Industrie in der Slowakei. In: Kobayashi, K. (ed.): Market Economy and Changing Regional Structures: the Case of Central Europe. Gifu University, Gifu, p. 447 – 487
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MLÁDEK, J. - Editor 1998 Demogeografia Slovenska. Vývoj obyvateľstva, jeho dynamika, vidiecke obyvateľstvo. Bratislava, Univerzita Komenského. 194 s.
MLÁDEK, J.1988 Modeľ prostrastvennoj struktury promyšlennosti Slovackoj socialističeskoj respubliky.In: Problemy sociaľno-ekonomičeskovo i ekologičeskovo rozvitija teritoriaľnych sistem. Izdateľstvo Tbiliskovo universiteta. Tbilisi, s.147-148
KOREC, P., MLÁDEK, J., BUČEK, J.1998 The Influence of the Border Location of a City Quarter of Bratislava - on the Transformation of Petržalkas Social and Economic Structure.In: Borderlands or Transborder Regions -Geographical, social and Political Problems. Region and Regionalism No. 3. University Lodz.Opole-Lodz. s. 278-284.
MLÁDEK, J., BUČEK, J., KOREC, P.1998 Historical Aspects and Current Development of Relations in the Bratislava - Vienna Space. In: Borderlands or Transborder Regions -Geographical, social and Political Problems. Region and Regionalism No. 3. University Lodz.Opole-Lodz. s. 264-269.
MLÁDEK,J.1998 Sozialer Wandel und Bevölkerungsvänderungen in der Großwohusiedlung Petržalka-Bratislava.In: Problems and Perspectives of Urban Development in East Central Europe. München.
MLÁDEK, J., CHOVANCOVÁ, J.1998 Demographic Metamorphoses of Slovakia: Development and Spatial Differentiation of Population Processes. Acta Universotatis Carolinae. Geographica 32.Supplement Praha.
MLÁDEK, J.1998 Transformation Process of Industry in Slovakia.In. Problems of Transformation of Industry. Krakow.
MLÁDEK, J. PLAŠIENKOVÁ, Z.1998 Eco-Ethical Aspects of Transformation of New Large Housing Estates, Case Study Petržalka (Bratislava).The New Europe, Transformation and Environmental Issves.
MLÁDEK, J., CHOVANCOVÁ, J.1998 Niektoré osobitosti demografického vývoja Slovenska.V tlači - Plzeň
MLÁDEK, J., ŠIMKO, D.1998 The Development and transformation of Petržalka New Town, Bratislava, Slowak Republic. In: A European Geography. Edited by Tim Unwin. Longman, New York. s.269-272.
MLÁDEK, J.1998 Osobitosti migračných pohybov Petržalky. In: 30 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. SŠDS, Bratislava, s.28-31.
MLÁDEK, J., PLAŠIENKOVÁ, Z. (1998). Niektoré etické dôsledky rastu obyvateľstva: Globálna a regionálne dimenzia. In: Krchnák, P. (ed.): Odumieranie ľudskosti? Zvolen, Technická Univerzita, pp. 180 – 191.
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MLÁDEK, J. (1998). Druhý demografický prechod a Slovensko. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Folia Geographica 30 (2), Prešov, pp. 45 – 52
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J., KOVALOVSKÁ, V., CHOVANCOVÁ, J. (1998). Petržalka – demografické, najmä migračné špecifiká mladej urbánnej štruktúry. Geografický časopis 50 (2), SAV Bratislava, pp. 109 – 137.
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J., CHOVANCOVÁ, J., BÁTOROVÁ, S. (1998). Dynamika obyvateľstva Slovenska. In: Mládek, J.: Demogeografia Slovenska: Vývoj obyvateľstva, jeho dynamika, vidiecke obyvateľstvo. Bratislava (Univerzita Komenského) pp. 69 –148.
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
MLÁDEK, J. (1998). Osobitosti migračných pohybov Petržalky. In: 30 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, Bratislava, pp. 28 – 31.
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MLÁDEK, J., ŠIMKO, D. (1998). The Development and Transformation of Petržalka New Town, Bratislava, Slowak Republic. In: A European Geography. Edited by Tim Unwin. Longman, New York, pp. 269 – 272.
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MLÁDEK, J., CHOVANCOVÁ, J. (1998). Niektoré osobitosti demografického vývoja Slovenska. Miscellanea Geographica. Universitatis Bohemiae Occidentalis. University of West Bohemia 6. Plzeň, pp. 67 – 79.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J. PLAŠIENKOVÁ, Z. (1998). Eco-Ethical Aspects of Transformation of New Large Housing Estates, Case Study Petržalka. In: Mariani L., Mascia, M., Vagačová, M. (ed.). New Europe: Transformation and Environmental Issues. Europa 2000. Studien zur interdisziplinären. Deutschland- und. Europaforschung. Band 15 Münster, pp. 347 – 354.
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
MLÁDEK, J.1997 Großwohnsiedlung Bratislava-Petržalka - Entwicklung und demographische Situation. In: Beiträge zur Regionalen Geographie. 45. 1997. Institut für Länderkunde Leipzig. Großwohnsiedlungen in europäischen Städten. (Müller, E. Hrsg.). s. 83-91
CHOVANCOVÁ, J., MLÁDEK, J,1997 Úmrtnosť obyvateľstva, jej priestorová diferencovanosť a príčinné súvislosti. Geografia 5, 1.časť č.3, 109-111 s., 2. časť č.4, 135-158 s. (50%)
MLÁDEK, J., CHOVANCOVÁ, J.1997 Vývoj a regionálna diferencovanosť populačných procesov Slovenska.In: Aktuálne problémy regionálneho rozvoja.Medzinárodná konferencia IROMAR, Banská Bystrica, 84-95 s. (50%)
MLÁDEK, J., CHOVANCOVÁ, J 1997 Priestorová diferencovanosť natality obyvateľstva (regionálna dimenzia Európy, Slovenska a východného Slovenska). In: Pôrodnosť a vybrané aspekty reprodukcie obyvateľstva. 6.demografická konferencia SŠDS. Bratislava, s.78-85. (50%)
MLÁDEK, J., KROLL, G.1996 Sektoriale und regionale Aspekte der Industrietransformation in der Slowakei .Europa Regional. 4 Jahrgang-3. Institut für Länderkunde Leipzig. 31- 37 s.
MLÁDEK, J., ŠIMKO,D.1996 Development of transborder cooperation between Bratislava and Vienna.Acta FRN UC. Geograpgica Nr.38 UK Bratislava, s.155-162
MLÁDEK, J.1996 Transformationsprozesse der Industrie der Slowakei. Acta FRN UC. GeographicaNr. 37. (Transformation Processe of Regional Systems in Slovak and Czech Republics). Bratislava, Univerzita Komenského. s. 47-60.
MLÁDEK, J., CHOVANCOVÁ, J.1996 Regionálne aspekty starnutia obyvateľstva. In: Regionálne a geografické aspekty v štatistike.Zborník zo seminára Slovenskej štatistickej. a demografickej spoločnosti.Košice, s.52-55. (50%)
MARYÁŠ, J., ŘEHÁK, S., VYSTOUPIL, J., MLÁDEK, J.1995 Ekonomická geografie I. Masarykova Univerzita. Brno
MLÁDEK, J.1995 Renewal of Urban Structures - case Study of Petržalka. In: Environment and Quality of Life in Central Europe: Problems of Transition. IGU Regional Conference 1994. Conference Proccedings. Albertina Icome and Faculty of Science Charles University Praha 1995.
MLÁDEK, J.1995 Die Industrie im wirtschaftlichen Transformationsprozess der Slowakei. Europa Regional. 3 Jahrgang -1. Institut für Länderkunde. Leipzig. 28-34 s.
MLÁDEK, J.1995 Gestaltung der Marktwirtschaft und Transformationsprozess der Industrie in der Slowakei. Rakúsko. V tlači.
MLÁDEK, J.1995 Transformácia mladej urbánnej štruktúry - Petržalky.Miscellanea geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis. Plzeň. 62-69 s.
MLÁDEK, J.1995 Urban structure transformation of Petržalka (district Bratislava).In: Redevelopment and regeneration of urban areas. T. Markowski, T. Marszal - editors. Lodz University Press. Lodz. s. 109-124.
MLÁDEK, J.1994 Trade Utilities and its Perception by Petržalka Inhabitants. Acta FRN UC Geographica Nr. 34. Bratislava , 95-110 s.
MLÁDEK, J.1995 Procesy transformácie priemyslu Slovenska. Geographia Slovaca, 10, s. 163-172.
MLÁDEK, J.1995 State Boundaries and Development of Bratislava. In: Hranice a ich vplyv na teritoriálnu štruktúru regiónu a štátu. Acta Universitatis Matthiae Belli, Geographical Studies No. 1. Univerzita M. Bella. Banská Bystrica. 50-55 s. (50%)
MLÁDEK, J.1995 Národnostná štruktúra obyvateľstva Slovenska a procesy jeho starnutia. Fenomén národnosti (etnicity) a náboženstva v demografii Strednej Európy. Slovenská štatistická a demografická spoločnosť - Bratislava. 98-104 s.
MLÁDEK, J., KOREC, P., OTRUBOVÁ, E., SLAVÍK, V., SPIŠIAK, P.1994 Humánna geografia. Učebnica pre gymnázium. SPN Bratislava, 103 s., (35%/)
MLÁDEK, J. - Editor.1994 Petržalka - Transformation of Socioeconomic and Spatial Structure of the Town District, Humanization of Environment.Bratislava. Univerzita Komenského. 134 s.
MLÁDEK, J., ŠIMKO, D.1994 Development of International Cooperation between Bratislava and Vienna.In: Political Boundaries and Coexistence. Edited by W. A. Gallusser. Peter Lang. Berne. 219-224 s.
MLÁDEK, J.1994 Petržalka - Development and Transformation of Urban Structure.Acta FRN UC Geographica Nr. 34. Bratislava. 3-12 s.
MIŠKOLCI, A., MLÁDEK, J.1994 The Basic Characters of Population Structure of Petržalka. Acta FRN UC Geographica Nr. 34. Bratislava. 83-94 s. (50%)
MLÁDEK, J. a kol.1993 Región Poprad, geografické štruktúry socioekonomických aktivít.Bratislava, Univerzita Komenského, 207 s. (30 %)
GAJDAROVÁ, A., MLÁDEK, J.1993 Príspevok k štúdiu priestorových aspektov religióznej štruktúry obyvateľstva Slovenska.In. Sborník referátů 10. severomoravského kolokvia. Frídek-Místek.113-120 s.
MLÁDEK, J.1993 Komplexná regionalizácia a humánno-geografická syntéza.In. Sborník referátů 10. severomoravského kolokvia. Frídek-Místek.286-293 s.
MIŠKOLCI, A., MLÁDEK, J.1993 Základné‚ charakteristiky populačnej štruktúry Petržalky. In: Populačné‚ zdroje regionálneho rozvoja Slovenska. Zborník referátov zo IV. demografickej konferencie. SŠDS, SGS, Bratislava. 65-72 s.
MLÁDEK, J.1993 Starnutie obyvateľstva, globálna a regionálna dimenzia.In: Kierkegaardove dni. Zborník z filozoficko-ekologického sympózia. Technická Univerzita Zvolen. 66-76 s.
MLÁDEK, J.1993 Lokalizácia a rozvoj strojárskeho priemyslu na strednom Považí. Acta FRN UC, Geographica Nr. 32. Bratislava. 161-192 s.
ŠIMKO, D., MLÁDEK, J.1993 Petržalka - životné prostredie a jeho humanizácia.Slovenský národopis. Ročník 41, 2/. Bratislava. 201-215 s. (50 %)
GAJDAROVÁ , A., MLÁDEK, J.1993 Vybrané priestorové črty religióznej štruktúry obyvateľstva Slovenska. In: Populačné zdroje regionálneho rozvoja Slovenska. Zborník referátov z IV. demografickej konferencie. SŠDS, SGS. Bratislava. 17-25 s. (50 %)
MLÁDEK, J.1993 Medzinárodná geografická únia. Geografia, I. č.2. 54-55 s.
MLÁDEK, J.1993 Priestorové štruktúry regiónu - syntéza. In: Mládek J. a kolektív: Poprad, geografické štruktúry socioekonomických aktivít. Univerzita Komenského. Bratislava. 164-169 s.
MLÁDEK, J.1992 Základy geografie obyvateľstva. Bratislava, SPN, 230 s., 1992
MLÁDEK,J.1992 Study of the Relationships between socio-economic Activities and Environment.Annales UIniversitatis Scientiarium Budapestinensis de Rolando Ötvös nominate. Sectio Geographica. T.XX-XXI. Budapest, 137-144 s.
MLÁDEK, J.1992 Wplyw funkcji administracyjnej na powstanie i rozwoj Bratyslawy, stolici Republiky Slowackiej. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica 17. Lodz, 91-102 s.
MLÁDEK, J., ŠIMKO, D.1992 Erneuerung der urbanistischen Struktur und die Humanisierung der Umwelt von Petržalka. In: Regio-Regionale systeme der Umwelt.Nitrianska univerzita. Nitra. 78-86 s. (50 %)
MLÁDEK, J.1992 Stárnutie obyvateľstva ako demografický proces. In: Geografické‚ informácie VŠP, Nitra, Nr.1. Nitra. 11-15 s.
MLÁDEK, J.1992 Rozbor problémov rozvoja podnikania v obytnom súbore - Lúky,obvod 103.In: Pavilóny podnikateľskej činnosti technologických parkov obytných súborov. Ministerstvo ddopravy a spojov SR. Bratislava. 60-67 s.
BRANICKÝ, M., MLÁDEK, J.1991 Transportnyje prostranstvennye obrazovania Slovakii. Acta FRN UC Geographica Nr.31. Bratislava, 157-166 s. (50 %)
MLÁDEK, J.1990 Teritoriálne priemyselné útvary Slovenska.Bratislava, Univerzita Komenského, 290 s
MLÁDEK, J.1990 Priestorové‚ útvary priemyslu Horehronia a možnosti optimalizácie ich štruktúry. AFRN Geographica Nr.28, Bratislava 61-80 s.
MLÁDEK, J.1990 Socioekonomické‚ štruktúry v regióne Horehronia - syntéza AF RN Geographica Nr.28, Bratislava 191-205 s.
MLÁDEK, J.1989 Priemysel. In: Kolektív autorov: Malá slovenská vlastiveda.Bratislava, Obzor, 398 s. (10 %)
MLÁDEK, J.1988 Inovacija soderžania, metodov i form specializirovannoj podgotovky geografov v Univerzitete im Komenskovo v Bratislave.Zeszyty naukowe. Geografia 17. Universytet Gdaňski, Gdaňsk. s.227-234
MLÁDEK, J., HAPÁK, P.1988 Štúdium priemyselného potenciálu SSR pomocou gravitačných modelov.Acta FRN UC. Geographica Nr.29. Bratislava 67-81 s. (50 %)
MLÁDEK, J. PLAŠIENKOVÁ, Z. (1998). Eco-Ethical Aspects of Transformation of New Large Housing Estates, Case Study Petržalka. In: Mariani L., Mascia, M., Vagačová, M. (ed.). New Europe: Transformation and Environmental Issues. Europa 2000. Studien zur interdisziplinären. Deutschland- und. Europaforschung. Band 15 Münster, pp. 347 – 354. MLÁDEK, J., CHOVANCOVÁ, J. (1998). Niektoré osobitosti demografického vývoja Slovenska. Miscellanea Geographica. Universitatis Bohemiae Occidentalis. University of West Bohemia 6. Plzeň, pp. 67 – 79.
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
MLÁDEK, J., RUMAN, J.1987 Aplikácia komplexného digitálneho modelu reliéfu na kartografické‚modelovanie teritoriálnej koncentrácie priemyslu SSR. Acta FRN UC. Geographica Nr.26., Bratislava 67-80 s. (50 %)
MLÁDEK, J.1986 Vzťah urbanizácie a industrializácie v Slovenskej socialistickej republike.Geografický časopis, Bratislava, 186-197 s.
BAŠOVSKÝ, O., MLÁDEK, J.1985 Geografia obyvateľstva a sídel.Bratislava, UK, 221 s., (50 %)
MLÁDEK, J.1984 The study of the Industrial Nodes in Slovakia.Acta Fac. R.N. UC Geographica Nr.24. Bratislava, 29-39 s.
MLÁDEK, J.1984 Koncentrácia priemyslu Slovenskej socialistickej republiky podľa geomorfologických jednotiek Acta FRN UC. Geographica Nr.23. s.55-65
BAŠOVSKÝ, O., MLÁDEK, J.1984 Problémy koncentrácie obyvateľstva a priemyslu v regionálnych geomorfologických jednotkách Slovenska.Acta FRN UC. Formatio et Protectio Naturae. Bratislava,153-166 s. (50 %)
MLÁDEK, J. a kol.1983 Cvičenia zo socioekonomickej geografie. Bratislava, UK, 189 s., (20 %)
MLÁDEK, J.1982 Veľkosť a štruktúra priemyselných uzlov v regióne Senica. Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae.Geographica Nr.20. Bratislava, 73-97 s.
MLÁDEK, J.1982 Lokalizácia priemyslu vo vzťahu ku geoekologickej štruktúre SSR a jej vplyv na životné prostredie. Zb. Geografia a životné prostredie, SGS pri SAV, Bratislava, 138-148 s.
KOLEKTÍV AUTOROV 1981 Čadca a okolie.Martin, Osveta, 257 s. (20 %)
MLÁDEK, J.1981 Teritoriálne priemyselné útvary. AFRN Geographica Nr.19. Bratislava, 7-29 s.
ZELENSKÝ, K., MLÁDEK, J., VEREŠÍK, J.1980 Komplexné ekonomickogeografické štruktúry Slovenska.Mapa 1:500 000. Atlas SSR. Bratislava.
MLÁDEK, J.1979 Priemyselné uzly ako jednotky priemyselnej regionalizácie a ich identifikácia v regióne Senica. Geografický časopis 31 č. 4. Bratislava, 321-343 s,
BAŠOVSKÝ, O., MARIOT, P., MLÁDEK, J.1977 Transformácia ekonomickogeografických štruktúr SSR a problémy životného prostredia.Životné prostredie XI. 3. Bratislava. 131-134 s. (30 %)
MLÁDEK, J.1975 Typy priemyselných centier na Strednom Považí Geografický časopis 27, 2. Bratislava, 122-133 s.
MLÁDEK, J.1972 Niektoré kvantitatívne spôsoby analýzy koncentrácie priemyslu /na príklade koncentrácie priemyslu Slovenska/. Acta geographica UC.Economico-geographica No.11. Bratislava, 113-136 s.
MLÁDEK, J.,1972 Niektoré miery teritoriálnej špecializácie priemyslu Slovenska.Geografický časopis XXIV. 1972-3, 213-234 s.
MLÁDEK, J.1965 Stredné Považie. Excursion Guide-Book. Brno, 81-90 s.
MLÁDEK, J.1964 Vidiecke sídla v rajóne VSŽ. Acta geologica et geographica UC, Geographica No.4. Bratislava, 339-351 s.