Mgr. Andrej Sopkuliak, PhD.

Vybrané publikácie (7)

Sopkuliak, A. 2013, Miestna samospráva ako aktér miestneho ekonomického rozvoja, Interaktívna konferencia mladých vedcov 2013. Zborník abstraktov [elektronický zdroj], Banská Bystrica : Preveda, 2013 S. 63 [CD-ROM]
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Sopkuliak, A. 2012. Priestorové aspekty hospodárenia miest a obcí na Slovensku v rokoch 2006-2011, Geographia Cassoviensis, Roč. 6, č. 1 (2012), s. 122
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Sopkuliak, A. 2012. Fiškálna autonómia miestnej samosprávy a jej výskum v geografii, Acta Geographica Universitatis Comenianae, Vol. 56, No. 2, Bratislava : Univerzita Komenského, 2012 S. 215-236
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Katuša, M., Sopkuliak A. 2011. Niektoré aspekty reprodukčného a rodinného správania mestského a vidieckeho obyvateľstva v okresoch SR. Forum Statisticum Slovacum, 6/2011, pp. 91-96, ISSN 1336-7420
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Korec, P., Mačanga, M., Sopkuliak A. 2011. Regionálna konkurencieschopnosť v kontexte globalizácie, novej ekonomickej geografie a inovačných procesov. Geographia Cassoviensis, roč. 5, 2/2011, pp. 57-66, ISSN 1337-6748
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Rusnák, J., Sopkuliak A. 2011. Niekoľko poznámok k evolučne orientovanej ekonomickej geografii. Geographia Cassoviensis, roč. 5, 2/2011, pp. 118-124, ISSN 1337-6748
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Buček, J., Borárosová Z. a Sopkuliak A., 2010. Miestne financie a miestny ekonomický rozvoj. Bratislava: Geo-grafika. 198 strán, ISBN 978-80-89317-12-7
XXX - Iná ako A kategória