www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
Mgr. Andrej Sopkuliak, PhD.
absolvent interného doktorandského štúdia

e-mail:
telefón: 02/ 90 14
miestnosť:
konzultačné hodiny: konzultačné hodiny: po dohode e-mailom
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaVybrané publikácie (7):
Sopkuliak, A. 2013, Miestna samospráva ako aktér miestneho ekonomického rozvoja, Interaktívna konferencia mladých vedcov 2013. Zborník abstraktov [elektronický zdroj], Banská Bystrica : Preveda, 2013 S. 63 [CD-ROM]
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Sopkuliak, A. 2012. Priestorové aspekty hospodárenia miest a obcí na Slovensku v rokoch 2006-2011, Geographia Cassoviensis, Roč. 6, č. 1 (2012), s. 122
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Sopkuliak, A. 2012. Fiškálna autonómia miestnej samosprávy a jej výskum v geografii, Acta Geographica Universitatis Comenianae, Vol. 56, No. 2, Bratislava : Univerzita Komenského, 2012 S. 215-236
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch / monografiách
Katuša, M., Sopkuliak A. 2011. Niektoré aspekty reprodukčného a rodinného správania mestského a vidieckeho obyvateľstva v okresoch SR. Forum Statisticum Slovacum, 6/2011, pp. 91-96, ISSN 1336-7420
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Korec, P., Mačanga, M., Sopkuliak A. 2011. Regionálna konkurencieschopnosť v kontexte globalizácie, novej ekonomickej geografie a inovačných procesov. Geographia Cassoviensis, roč. 5, 2/2011, pp. 57-66, ISSN 1337-6748
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Rusnák, J., Sopkuliak A. 2011. Niekoľko poznámok k evolučne orientovanej ekonomickej geografii. Geographia Cassoviensis, roč. 5, 2/2011, pp. 118-124, ISSN 1337-6748
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Buček, J., Borárosová Z. a Sopkuliak A., 2010. Miestne financie a miestny ekonomický rozvoj. Bratislava: Geo-grafika. 198 strán, ISBN 978-80-89317-12-7
XXX - Iná ako A kategória
 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok