www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
RNDr. Branislav Šprocha, PhD.
oddelenie demogeografie a demografie

e-mail: branislav.sprocha@gmail.com
telefón: 02/ 90 14 9239
miestnosť: B1-310
konzultačné hodiny: dohodou cez e-mail
» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaAktuálne vedené a vypísané témy BAKALÁRSKYCH PRÁC (8):
 V akých domácnostiach žijú na Slovensku seniori? (int.)
 Zmeny časovania vstupov do manželstva a rodičovstva a ich vplyv na intenzitu sobášnosti a plodnosti (int.)
 Téma podľa vlastného výberu (int.) (3.r)
 Demografická analýza žien s veľkým počtom detí na Slovensku (int.)
 Vplyv vzdelania na plodnosť a potratovosť žien na Slovensku (int.)
 Regionálne špecifiká transformácie plodnosti na Slovensku (int.)
 Plodnosť a potratovosť žien v marginalizovaných rómskych komunitách na Slovensku (int.)
 Odkladanie sobášnosti a nárast rizika rozvodu na SlovenskuKrumpálová Petra (int.) (3.r)


Aktuálne vedené a vypísané témy DIPLOMOVÝCH PRÁC (18):
 Asistovaná reprodukcia a proces plodnosti (int.) (1.r)
 Vek pri sobáši ako rizikový faktor rozvodu manželstva? (int.) (1.r)
 Téma podľa vlastného výberu (int.) (1.r)
 Prechody k dospelosti v kontexte transformácie rodinného a reprodukčného správania na Slovensku (int.)
 Kardiovaskulárna revolúcia a zmeny v úmrtnostných pomeroch (int.) (1.r)
 Diferenčná analýza koncentrácie reprodukcie na Slovensku (int.)
 Kohortná analýza rodinného správania na Slovensku
 Analýza úmrtnosti Slovenska pomocou rôznych dekompozičných metód
 Nízka plodnosť v nemecky hovoriacich krajinách (int.)
 Cesty k nízkej generačnej plodnosti žien v Európe (int.) (1.r)
 Kohabitácie vo svetle výsledkov SODB 2011 (int.) (1.r)
 Vojnové konflikty v 20. storočí a populačný vývoj v EurópeBalášková Monika (int.)
 Bezdetnosť žien - staro-nový fenomén v európskom priestore?Daňová Petra (int.) (1.r)
 Starnutie plodnosti a reprodukcia žien po 35. roku života v európskom priestoreFitalová Anna (int.)
 Analýza a prognózovanie populačného vývoja obcí s prítomnosťou segregovaných rómskych osídlení a využitie výsledkov pri plánovaní územného rozvojaHujdičová Lenka (ext.)
 Časopriestorové súvislosti sobášneho správania mladých generácií na SlovenskuJuríčková Tatiana (int.)
 Homogamia a heterogamia manželských párov na SlovenskuKopajová Alica (int.) (1.r)
 Náboženské vyznanie ako faktor rodinného a reprodukčného správania na SlovenskuKrč-Jediná Barbora (int.) (1.r)

 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok