www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version   
baner
 
 
 

 
prof. RNDr. Ján Buček, PhD.
oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: jan.bucek@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9310
miestnosť: CH1-B1/14
konzultačné hodiny: pondelok 11-12,00

» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaAktuálne vedené a vypísané témy BAKALÁRSKYCH PRÁC (2):
 Vesmír v geopolitickej perspektívenová od 2022/2023 (int.) (3.r)
 Verejný dlh a zadĺženosť samosprávnová od 2022/2023 (int.) (3.r)


Aktuálne vedené a vypísané témy DIPLOMOVÝCH PRÁC (3):
 Veľké mestá Slovenska ako centrá bankovníctvanová od 2022/2023 (int.) (1.r)
 Miestne financie najmenších vidieckych obcí na Slovenskunová od 2022/2023 (int.) (1.r)
 Pandémia COVID-19 z perspektívy miestnej a regionálnej samosprávy na Slovensku Polák Patrik (int.) (1.r)


Aktuálne vedené a vypísané témy DIZERTAČNÝCH PRÁC (4):
 Kozmopolitné mesto: vývoj konceptu a analýza jeho vybraných čŕtnová od 2022/2023
 Aktuálne koncepty v mestskom rozvoji a ich aplikácie v komparatívnej perspektívenová od 2022/2023
 Submiestna úroveň v samospráve veľkých miestnová od 2022/2023
 Politika adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v mestách Slovenskej republikyRenáta Farkas 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok