www.humannageografia.sk | www.fns.uniba.sk |  english version |  russian version   
baner
 
 
 

 
prof. RNDr. Ján Buček, PhD.
oddelenie ekonomickej a sociálnej geografie

e-mail: jan.bucek@uniba.sk
telefón: 02/ 90 14 9310
miestnosť: CH1-B1/14
konzultačné hodiny: pondelok 11-12,00
sobota 12,15-12,45 v blokoch kedy vyučujem externých študentov

» ekonomická a sociálna geografia
»  demogeografia a demografiaAktuálne vedené a vypísané témy BAKALÁRSKYCH PRÁC (1):
 Verejný dlh a zadĺženosť samosprávnová (3.r)


Aktuálne vedené a vypísané témy DIPLOMOVÝCH PRÁC (4):
 Miestne financie malých obcí na Slovenskunová (int.) (1.r)
 Vesmír v geopolitickej perspektívenová (int.) (1.r)
 Veľké mestá Slovenska ako centrá bankovníctvanová (int.) (1.r)
 Formovanie politiky mestského rozvoja na SlovenskuVladimír Spišák (int.) (2.r)

 
 
Príprava študentov sa zameriava prioritne na aktuálne otázky priestorovej organizácie spoločensko-ekonomických aktivít a rozvoja území. Zoznamujú sa princípmi a zmenami fungovania priemyslu, dopravy a logistiky, služieb, podstatou konkurencieschopnosti regiónov, významom inovácii a ich dôsledkami. Pripravujeme na analýzu rôznych trhov, napr. trhu práce, trhu nehnuteľností. Neobchádzame najcitlivejšie témy ako napr. otázky migrácie, mobility, demografického vývoja, sociálnych sietí, nerovnosti a chudoby, extrémizmu, dopadov globalizácie, vplyvu najnovších technológií (od „internetu“ až po umelú inteligenciu). Pozornosti neunikajú ani významné otázky rozvoja Slovenska v širokom tematickom spektre.

 bližšie informácie
Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Dôležitá pozornosť je venovaná štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike.

 bližšie informácie
 
  © Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja | Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava

 
Na začiatok